ᠤᠯᠠᠮᠵᠢᠯᠠᠯᠳᠤ ᠨᠠᠭᠠᠳᠤᠮ ᠲᠤᠭᠯᠠᠭᠠᠮ — ᠱᠠᠭ᠎ᠠ  ︵7︶
ᠨᠡᠶᠢᠲᠡᠯᠡᠭᠰᠡᠨ ᠴᠠᠭ᠄
2022/12/12
   ᠮᠤᠷᠢ ᠪᠤᠰᠬᠠᠬᠤ — ᠡᠨᠡ  ᠪᠤᠯ ᠬᠡᠳᠦᠨ ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠬᠡᠳᠦᠢ ᠱᠠᠭ᠎ᠠ ᠪᠠᠷ ᠬᠡᠵᠢᠶ᠎ᠡ ᠴᠤ ᠨᠠᠭᠠᠳᠴᠤ ᠪᠤᠯᠬᠤ ᠲᠦᠬᠦᠮ ᠲᠤᠭᠯᠠᠭᠠᠮ᠃ ᠨᠠᠭᠠᠳᠬᠤ ᠬᠦᠮᠦᠰ ᠱᠠᠭ᠎ᠠ ᠪᠠᠨ ᠡᠬᠡᠯᠵᠢᠯᠡᠨ ᠤᠷᠬᠢᠵᠤ ᠮᠤᠷᠢ ᠪᠠᠭᠤᠪᠠᠯ ᠲᠡᠬᠦᠵᠦ ᠠᠪᠤᠨ᠎ᠠ᠃ ᠤᠯᠠᠨ ᠮᠤᠷᠢ ᠪᠤᠰᠬᠠᠵᠤ ᠠᠪᠤᠭᠰᠠᠨ ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠠᠳᠤᠭᠤ ᠲᠠᠢ ᠪᠤᠯᠤᠯ᠎ᠠ ᠭᠡᠨ᠎ᠡ᠃ ᠰᠡᠭᠶᠡᠷ ᠤᠨ ᠲᠦᠷᠪᠡᠨ ᠱᠠᠭ᠎ᠠ ᠶᠢ ᠤᠷᠬᠢᠵᠤ᠂ ᠲᠦᠷᠪᠡᠨ ᠮᠤᠷᠢ ᠪᠤᠰᠬᠠᠬᠤ ᠪᠠᠷ ᠡᠬᠡᠯᠵᠢᠯᠡᠨ ᠤᠷᠬᠢᠵᠤ ᠨᠠᠭᠠᠳᠴᠤ ᠪᠤᠯᠤᠨ᠎ᠠ᠃ ᠬᠡᠨ ᠨᠢ ᠤᠷᠢᠳᠠᠪᠠᠷ ᠲᠦᠷᠪᠡᠨ ᠮᠤᠷᠢ ᠪᠤᠰᠬᠠᠭᠰᠠᠨ ᠪᠤᠯ ᠲᠡᠷᠡ ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠬᠤᠨᠵᠢᠨ᠎ᠡ᠃ ᠤᠷᠬᠢᠮᠠᠭᠴᠠ ᠪᠠᠨ ᠲᠦᠷᠪᠡᠨ ᠮᠤᠷᠢ ᠪᠤᠰᠬᠠᠪᠠᠯ ᠠᠳᠤᠭᠤᠨ ᠤ ᠵᠠᠶᠠᠭ᠎ᠠ ᠲᠠᠢ ᠬᠡᠮᠡᠨ ᠶᠡᠬᠡᠳᠡ ᠪᠠᠶᠠᠷᠯᠠᠳᠠᠭ᠃
 
ᠢᠷᠡᠯᠲᠡ᠄ ︽ᠲᠠᠯ᠎ᠠ ᠨᠤᠳᠤᠭ ᠤᠨ ᠨᠡᠬᠦᠳᠡᠯ ᠰᠤᠶᠤᠯ ᠤᠨ ᠪᠡᠯᠬᠡ ᠲᠡᠮᠳᠡᠭ︾ ᠴᠤᠪᠤᠷᠠᠯ ᠪᠢᠴᠢᠭ — ᠲᠠᠶᠢᠹᠤᠰᠧ ᠬᠤᠰᠢᠭᠤ
 
 
ᠬᠠᠮᠢᠶ᠎ᠡ ᠪᠦᠬᠦᠢ ᠰᠣᠨᠢᠨ
 
ᠥᠪᠦᠷ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠤᠨ ᠥᠪᠡᠷᠳᠡᠭᠡᠨ ᠵᠠᠰᠠᠬᠤ ᠣᠷᠣᠨ ᠤ ᠠᠷᠠᠳ ᠤᠨ ᠵᠠᠰᠠᠭ ᠤᠨ ᠣᠷᠳᠣᠨ ᠠᠴᠠ ᠭᠤᠤᠯᠴᠢᠯᠠᠨ ᠡᠷᠬᠢᠯᠡᠪᠡ ᠥᠪᠦᠷ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠤᠨ ᠥᠪᠡᠷᠳᠡᠭᠡᠨ ᠵᠠᠰᠠᠬᠤ ᠣᠷᠣᠨ ᠤ ᠠᠷᠠᠳ ᠤᠨ ᠵᠠᠰᠠᠭ ᠤᠨ ᠤᠷᠳᠤᠨ ᠤ ᠠᠯᠪᠠᠨ ᠲᠢᠩᠬᠢᠮ ᠠᠴᠠ ᠲᠠᠭᠠᠭᠠᠴᠢᠯᠠᠨ ᠡᠷᠬᠢᠯᠡᠪᠡ ᠃ ᠦᠪᠦᠷ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠤᠨ ᠮᠦᠩᠭᠡᠭᠠᠯ ᠰᠣᠹᠲ ᠤᠨ ᠬᠤᠪᠢᠴᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠬᠢᠵᠠᠭᠠᠷᠲᠦ ᠺᠣᠮᠫᠠᠨᠢ ᠮᠡᠷᠭᠡᠵᠢᠯ ᠬᠠᠩᠭᠠᠪᠠ᠃ ᠰᠢᠤᠳᠠᠨ ᠳ᠋ᠤᠭᠠᠷ: 010098    蒙ICP备05000248号