ᠤᠯᠠᠮᠵᠢᠯᠠᠯᠳᠤ ᠤᠷ᠎ᠠ ᠮᠡᠷᠭᠡᠵᠢᠯ —  ᠮᠤᠷᠢᠨ ᠬᠤᠭᠤᠷ ᠬᠢᠬᠦ
ᠨᠡᠶᠢᠲᠡᠯᠡᠭᠰᠡᠨ ᠴᠠᠭ᠄
2020/9/9
   ᠮᠤᠷᠢᠡ ᠬᠤᠭᠤᠷ ᠪᠤᠯ  ᠮᠤᠩᠭᠤᠯᠴᠤᠤᠡ ᠤᠷᠳᠤ ᠤᠳᠠᠭᠠᠨ ᠬᠤᠭᠤᠴᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠨᠡᠭᠦᠳᠡᠯ ᠮᠠᠯᠵᠢᠯ ᠤᠨ ᠠᠮᠢᠳᠤᠷᠠᠯ  ᠤᠨ ᠶᠠᠪᠤᠴᠠ ᠳᠠᠭᠠᠨ ᠤᠶᠤᠡ ᠤᠬᠠᠭᠠᠡ   ᠢᠶᠠᠷ  ᠢᠶᠠᠨ ᠰᠠᠶᠢᠯᠵᠤ ᠪᠥᠳᠤᠬᠡᠭᠰᠠᠨ ᠥᠡᠳᠥᠰᠤᠳᠡᠨ ᠤ ᠤᠨᠴᠠᠯᠢᠭ ᠪᠥᠭᠦᠢ ᠬᠥᠭᠵᠢᠮᠳᠡᠭᠦᠷ ᠶᠤᠮ᠃   ᠮᠤᠷᠢᠡ ᠬᠤᠭᠤᠷ  ᠤᠨ ᠡᠭᠦᠰᠥᠯ ᠨᠢ ᠮᠤᠩᠭᠤᠯᠴᠤᠤᠡ ᠤᠨ ᠠᠮᠢᠳᠤᠷᠠᠯ ᠤᠨ ᠬᠡᠪᠠ ᠨᠠᠮᠪᠠ  ᠪᠤᠯᠬᠤ ᠮᠠᠯᠵᠢᠯ ᠰᠤᠶᠤᠯ   ᠯᠤᠭ᠎ᠠ ᠨᠢᠡᠨᠳᠠ ᠬᠤᠯᠪᠤᠭ᠎ᠠ ᠲᠠᠢ  ᠃《 ᠰᠥᠬᠡ  ᠶᠢᠨ ᠰᠠᠷᠠᠯ  》ᠬᠡᠮᠡᠬᠦ ᠲᠤᠮᠤᠭ  ᠶᠠᠷᠢᠶᠠᠡ ᠳᠤ ᠮᠤᠷᠢᠨ ᠬᠤᠭᠤᠷ ᠢ ᠮᠤᠷᠢᠡ  ᠤ ᠠᠷᠠᠰᠤ ᠶᠠᠰᠤ᠂ ᠳᠡᠯ ᠰᠠᠭᠦᠯ ᠵᠠᠷᠬᠡ  ᠶᠢ ᠠᠰᠢᠡᠨᠯᠡᠡ ᠵᠤᠬᠢᠶᠠᠪᠠ ᠬᠡᠳᠡᠭ᠃ ᠮᠤᠩᠭᠤᠯᠴᠤᠤᠡ ᠮᠥᠡᠭᠬᠡ ᠲᠡᠭᠷᠢ  ᠶᠢ ᠰᠢᠳᠤᠡ ᠰᠥᠰᠥᠭᠯᠡᠳᠡᠭ ᠪᠥᠬᠡᠳ ᠮᠤᠷᠢᠡ ᠬᠤᠭᠤᠷ  ᠢᠶᠠᠨ ᠮᠥᠡᠭᠬᠡ ᠲᠡᠭᠷᠢ ᠶᠢᠨ ᠬᠥᠭᠵᠢᠮ ᠬᠡᠮᠡᠡ  ᠨᠠᠨᠳᠢᠩᠨᠠᠳᠠᠭ᠃ ᠮᠤᠷᠢᠡ ᠬᠤᠭᠤᠷ ᠨᠢ ᠦᠨᠳᠦᠰᠦᠳᠡᠨ ᠤ ᠥᠪᠠᠷᠮᠢᠴᠠ ᠴᠢᠨᠠᠷ  ᠢᠶᠠᠷ ᠴᠢᠩᠭ᠎ᠠ ᠪᠥᠬᠡᠳ ᠲᠡᠯᠡᠬᠡᠢ  ᠶᠢᠨ ᠡᠯ᠎ᠡ ᠥᠡᠳᠥᠰᠤᠳᠡᠡ ᠳᠤ ᠲᠠᠭᠠᠰᠢᠶ᠋ᠬᠠᠳᠠᠡ  ᠤᠨᠴᠠᠯᠢᠭᠳᠠᠵᠤ᠂ ᠲᠠᠰᠤᠷᠠᠯᠳᠡ ᠥᠭᠡᠢ ᠲᠡᠭᠦᠯᠳᠠᠷᠵᠢᠡ ᠬᠦᠭᠵᠢᠭᠡᠳ ᠬᠢᠴᠠ ᠪᠥᠳᠥᠴᠠ  ᠂ ᠬᠥᠭᠵᠢᠮᠳᠡᠭᠦ ᠠᠷᠭ᠎ᠠ ᠮᠠᠶ᠋ᠢᠭ᠂ ᠲᠡᠭᠤᠡ ᠤ ᠬᠥᠭ ᠵᠠᠷᠭᠡ ᠨᠢ ᠪᠥᠷ ᠲᠡᠭᠡᠳᠦ ᠲᠡᠰ ᠤᠨ ᠲᠤᠰᠬᠠᠢ ᠮᠡᠷᠬᠡᠵᠢᠯ ᠤᠨ  ᠲᠦᠪᠰᠢᠨ ᠳᠤ ᠭᠥᠷᠥᠭᠰᠠᠨ ᠪᠠᠶᠢᠨ᠎ᠠ  ᠃ ᠲᠡᠦᠬᠡᠨ  ᠲᠡᠮᠲᠡᠭᠯᠡᠯ ᠢ  ᠦᠨᠳᠦᠰᠦᠯᠡᠪᠡᠯ᠃ ᠮᠤᠷᠢᠨ ᠬᠤᠭᠤᠷ ᠨᠢ ᠰᠢᠨᠠᠭᠠᠡ ᠬᠤᠭᠤᠷ᠂ ᠬᠢᠯᠭᠠᠰᠤᠡ ᠬᠤᠭᠤᠷ᠂ ᠴᠤᠭᠤᠷ ᠵᠠᠷᠬᠡ ᠡᠯᠳᠡᠪ ᠵᠤᠶᠢᠯ ᠤᠨ ᠬᠡᠯᠪᠠᠷᠢ ᠪᠠᠶᠢᠳᠡᠯ ᠲᠠᠢ ᠪᠠᠶᠢᠡᠨᠰᠠᠡ ᠪᠥᠬᠡᠳ  ᠂ ᠯᠤᠤ᠂ ᠮᠤᠭᠠᠢ᠂ ᠭᠠᠯᠠᠭᠤ᠂ ᠠᠷᠰᠯᠡᠨ ᠮᠡᠳᠦ ᠤᠯᠡᠡ ᠵᠤᠶᠢᠯ  ᠤᠨ ᠠᠮᠢᠳᠡᠡ  ᠤ ᠲᠤᠯᠤᠭᠠᠢ ᠲᠠᠢ  ᠪᠠᠶᠢᠵᠤ᠂   ᠰᠠᠭᠦᠯᠡᠷ ᠨᠢ  ᠮᠤᠷᠢᠡ  ᠲᠤᠯᠤᠭᠠᠢ ᠲᠠᠢ ᠪᠤᠯᠵᠤ ᠨᠢᠬᠡᠳᠦᠭᠰᠡᠨ  ᠭᠡᠨ᠎ᠡ᠃  ᠮᠤᠷᠢᠡ ᠬᠤᠭᠤᠷ ᠬᠡᠳᠡᠭ ᠨᠢ ᠮᠤᠷᠢᠡ ᠲᠤᠯᠤᠭᠠᠢ ᠲᠠᠢ ᠬᠤᠭᠤᠷ ᠬᠡᠰᠡᠡ ᠥᠬᠡ ᠶᠤᠮ᠃      ᠮᠤᠷᠢᠨ ᠬᠤᠭᠤᠷ ᠢ ᠬᠢᠬᠦ ᠳᠤ  ᠬᠤᠭᠤᠷ ᠤᠨ ᠲᠡᠭᠡᠳᠦ ᠲᠠᠯ᠎ᠠ ᠳᠤ ᠮᠤᠷᠢᠡ ᠤ ᠲᠤᠯᠤᠭᠠᠢ ᠰᠡᠶᠢᠯᠪᠤᠷᠢᠯᠡᠵᠤ᠂ ᠬᠤᠶᠠᠷ ᠴᠢᠬᠢ ᠶᠢ ᠨᠢ ᠥᠬᠡᠷ  ᠤᠨ ᠠᠷᠠᠰᠤ ᠪᠠᠷ  ᠬᠢᠵᠦ᠂  ᠬᠤᠶᠠᠷ ᠴᠢᠪᠬᠠᠳᠠᠰᠤ ᠶᠢ ᠮᠤᠷᠢᠡ ᠤ ᠰᠠᠭᠦᠯ   ᠤᠨ ᠬᠢᠯᠭᠠᠰᠤ ᠪᠠᠷ  ᠬᠢᠳᠡᠭ᠃  ᠮᠤᠷᠢᠡ ᠬᠤᠭᠤᠷ  ᠢ  ᠡᠷᠳᠡ ᠲᠡᠬᠡᠳᠤ ᠥᠶ᠎ᠠ ᠳᠤ ᠨᠤᠭᠤᠭᠠᠡ ᠦᠩᠬᠡ ᠪᠠᠷ ᠪᠤᠳᠤᠳᠠᠭ  ᠪᠠᠶᠢᠵᠠᠢ᠃ ᠨᠡᠨ ᠨᠢ ᠮᠤᠩᠭᠤᠯᠴᠤᠤᠡ ᠨᠤᠭᠤᠭᠠᠡ ᠥᠡᠭᠬᠡ  ᠶᠢ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠲᠡᠯᠡᠬᠡᠢ᠂ ᠥᠷᠠᠵᠢᠯ ᠰᠢᠮ᠎ᠠ᠂ ᠬᠠᠶᠢᠷ᠎ᠠ ᠰᠠᠳᠬᠢᠯ ᠤᠨ ᠪᠡᠯᠬᠡ ᠲᠡᠮᠳᠡᠭ  ᠪᠤᠯᠭᠠᠳᠠᠭ ᠠᠴᠠ ᠢᠷᠡᠯ ᠲᠠᠢ ᠪᠠᠶᠢᠬ᠎ᠠ᠃     2017 ᠤᠨ ᠳᠤ ᠲᠠᠶᠢᠹᠤᠰᠧ ᠬᠤᠰᠢᠭᠤ ᠨᠢ ᠮᠤᠷᠢᠨ ᠬᠤᠭᠤᠷ ᠬᠢᠬᠦ ᠮᠡᠷᠭᠡᠵᠢᠯ ᠢ ᠠᠶᠢᠮᠠᠭ ᠤᠨ ᠲᠡᠰ ᠤᠨ ᠪᠤᠳᠠᠰ ᠤᠨ ᠪᠤᠰᠤ ᠰᠤᠶᠤᠯ ᠤᠨ ᠦᠪ   ᠲᠤ  ᠪᠦᠷᠢᠳᠭᠡᠬᠦᠯᠵᠦ᠂  ᠭᠠᠩᠰᠦ᠋ᠬᠡ  ᠠᠶᠢᠮᠠᠭ ᠤᠨ ᠲᠡᠰ ᠤᠨ ᠦᠪᠯᠡᠨ ᠤᠯᠠᠮᠵᠢᠯᠠᠭᠴᠢ ᠪᠤᠯᠵᠠᠢ᠃        ᠤᠯᠠᠮᠵᠢᠯᠠᠭᠴᠢ   ᠶᠢᠨ ᠲᠤᠪᠴᠢ ᠲᠠᠨᠢᠯᠴᠠᠭᠤᠯᠭ᠎ᠠ᠄ ᠭᠠᠩᠰᠦ᠋ᠬᠡ  ᠂ ᠡᠷᠡᠭᠳᠡᠢ᠂ ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠦᠨᠳᠦᠰᠦᠳᠡᠨ᠂ 1978 ᠤᠨ ᠳᠤ ᠲᠦᠷᠦᠪᠡ᠃ ᠲᠠᠶᠢᠹᠤᠰᠧ ᠬᠤᠰᠢᠭᠤᠨ ᠤ ᠬᠦᠨᠪᠤᠯᠠᠭ ᠰᠤᠮᠤᠨ ᠤ ᠬᠦᠮᠦᠨ᠃ 2004 ᠤᠨ ᠳᠤ  ᠲᠠᠶᠢᠹᠤᠰᠧ ᠬᠤᠰᠢᠭᠤᠨ ᠤ ᠴᠤᠷ ᠤᠨ ᠭᠠᠭᠴᠠ ᠮᠤᠷᠢᠨ ᠬᠤᠭᠤᠷ ᠤᠨ ᠦᠢᠯᠡᠳᠪᠦᠷᠢ ᠶᠢ ᠡᠷᠬᠢᠯᠡᠨ ᠪᠠᠶᠢᠭᠤᠯᠪᠠ᠃ ᠲᠡᠬᠦᠨ ᠤ ᠬᠢᠭᠰᠡᠨ ᠮᠤᠷᠢᠨ ᠬᠤᠭᠤᠷ ᠨᠢ ᠤᠯᠠᠭᠠᠨ ᠽᠠᠨᠳᠠᠨ ᠮᠤᠳᠤ᠂ ᠤᠶᠠᠩᠭᠠᠳᠤ ᠮᠤᠳᠤ  ᠪᠠ ᠦᠩᠬᠡᠳᠦ ᠮᠤᠳᠤᠨ ᠮᠠᠲ᠋ᠧᠷᠢᠶᠠᠯ ᠵᠡᠷᠭᠡ ᠶᠢ ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠵᠦ᠂  ᠤᠯᠠᠮᠵᠢᠯᠠᠳᠤ ᠭᠠᠷ ᠤᠷᠠᠯᠠᠯ ᠢᠶᠠᠷ  ᠤᠷᠠᠯᠠᠵᠤ  ᠪᠦᠳᠦᠭᠡᠭᠳᠡᠭᠰᠡᠨ ᠪᠤᠯᠬᠤᠷ ᠤᠷᠠᠯᠢᠭ ᠰᠤᠶᠤᠯ ᠤᠨ ᠨᠠᠶᠢᠷ ᠨᠠᠭᠠᠳᠤᠮ ᠳᠤ ᠤᠯᠠᠨ  ᠤᠳᠠᠭ᠎ᠠ ᠱᠠᠩᠨᠠᠯ ᠬᠦᠷᠳᠡᠨ᠂  ᠲᠤᠰᠬᠠᠢ ᠪᠠᠭᠰᠢᠨᠠᠷ ᠤᠨ ᠦᠨᠳᠦᠷ ᠦᠨᠡᠯᠡᠯᠳᠡ ᠶᠢ ᠤᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠪᠠᠶᠢᠳᠠᠭ᠃  ᠤᠳᠤ ᠲᠡᠷᠡᠪᠡᠷ  ᠤᠷᠠᠯᠠᠵᠤ ᠰᠡᠶᠢᠯᠦᠭᠰᠡᠨ ᠪᠦᠳᠦᠭᠡᠯ ᠢᠶᠠᠨ ᠵᠤᠭᠠᠴᠠᠯ ᠤᠨ ᠴᠡᠭ   ᠲᠤ ᠲᠡᠯᠬᠡᠨ ᠪᠤᠷᠤᠯᠠᠭᠤᠯᠵᠤ᠂ ᠠᠰᠢᠭ ᠤᠷᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠪᠠᠨ  ᠨᠡᠮᠡᠭᠳᠡᠬᠦᠯᠵᠦ ᠶᠠᠪᠤᠨ᠎ᠠ᠃
 
ᠢᠷᠡᠯᠲᠡ᠄ ︽ᠲᠠᠯ᠎ᠠ ᠨᠤᠳᠤᠭ ᠤᠨ ᠨᠡᠬᠦᠳᠡᠯ ᠰᠤᠶᠤᠯ ᠤᠨ ᠪᠡᠯᠬᠡ ᠲᠡᠮᠳᠡᠭ︾ ᠴᠤᠪᠤᠷᠠᠯ ᠪᠢᠴᠢᠭ — ᠲᠠᠶᠢᠹᠤᠰᠧ ᠬᠤᠰᠢᠭᠤ
 
 
ᠬᠠᠮᠢᠶ᠎ᠡ ᠪᠦᠬᠦᠢ ᠰᠣᠨᠢᠨ
 
ᠥᠪᠦᠷ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠤᠨ ᠥᠪᠡᠷᠳᠡᠭᠡᠨ ᠵᠠᠰᠠᠬᠤ ᠣᠷᠣᠨ ᠤ ᠠᠷᠠᠳ ᠤᠨ ᠵᠠᠰᠠᠭ ᠤᠨ ᠣᠷᠳᠣᠨ ᠠᠴᠠ ᠭᠤᠤᠯᠴᠢᠯᠠᠨ ᠡᠷᠬᠢᠯᠡᠪᠡ ᠥᠪᠦᠷ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠤᠨ ᠥᠪᠡᠷᠳᠡᠭᠡᠨ ᠵᠠᠰᠠᠬᠤ ᠣᠷᠣᠨ ᠤ ᠠᠷᠠᠳ ᠤᠨ ᠵᠠᠰᠠᠭ ᠤᠨ ᠤᠷᠳᠤᠨ ᠤ ᠠᠯᠪᠠᠨ ᠲᠢᠩᠬᠢᠮ ᠠᠴᠠ ᠲᠠᠭᠠᠭᠠᠴᠢᠯᠠᠨ ᠡᠷᠬᠢᠯᠡᠪᠡ ᠃ ᠦᠪᠦᠷ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠤᠨ ᠮᠦᠩᠭᠡᠭᠠᠯ ᠰᠣᠹᠲ ᠤᠨ ᠬᠤᠪᠢᠴᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠬᠢᠵᠠᠭᠠᠷᠲᠦ ᠺᠣᠮᠫᠠᠨᠢ ᠮᠡᠷᠭᠡᠵᠢᠯ ᠬᠠᠩᠭᠠᠪᠠ᠃ ᠰᠢᠤᠳᠠᠨ ᠳ᠋ᠤᠭᠠᠷ: 010098    蒙ICP备05000248号