ᠤᠯᠠᠮᠵᠢᠯᠠᠯᠳᠤ ᠤᠷ᠎ᠠ ᠮᠡᠷᠭᠡᠵᠢᠯ —  ᠦᠨᠳᠦᠰᠦ ᠰᠡᠶᠢᠯᠬᠦ
ᠨᠡᠶᠢᠲᠡᠯᠡᠭᠰᠡᠨ ᠴᠠᠭ᠄
2020/9/9
    ᠮᠤᠩᠭᠤᠯᠴᠤᠳ ᠠᠯᠢ ᠡᠷᠳᠡᠨ ᠠᠴᠠ ᠮᠤᠷᠢ ᠪᠠᠨ ᠤᠨᠤᠵᠤ᠂ ᠲᠠᠯ᠎ᠠ ᠨᠤᠳᠤᠭ ᠳᠡᠭᠡᠷ᠎ᠡ   ᠪᠠᠨ ᠠᠮᠢᠳᠤᠷᠠᠵᠤ᠂ ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠭᠡᠷ ᠲᠤ ᠰᠠᠭᠤᠵᠤ᠂ ᠮᠤᠳᠤᠨ ᠲᠡᠷᠭᠡ ᠭᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠨ᠂ ᠮᠤᠳᠤᠨ ᠠᠶᠠᠭᠠᠨ   ᠳᠤ ᠬᠤᠭᠤᠯᠠ ᠪᠤᠳᠠᠭ᠎ᠠ ᠢᠳᠡᠵᠤ ᠂ ᠮᠤᠳᠤᠨ ᠭᠡᠷᠡᠭᠰᠡᠯ ᠢ ᠵᠠᠷᠤᠵᠤ ᠢᠷᠡᠭᠰᠡᠨ ᠶᠤᠮ᠃   ᠲᠡᠭᠡᠬᠦ ᠪᠠᠷ ᠢᠶᠠᠨ ᠮᠤᠳᠤᠨ ᠲᠠᠷᠬᠠᠨ ᠤ ᠤᠷ᠎ᠠ ᠮᠡᠷᠭᠡᠵᠢᠯ ᠨᠢ  ᠮᠤᠩᠭᠤᠯᠴᠤᠳ   ᠤᠨ ᠲᠤᠮᠳᠠ ᠨᠡᠶᠢᠳᠡᠮ ᠲᠦᠭᠡᠮᠡᠯᠵᠢᠵᠤ ᠪᠠᠶᠢᠯ᠎ᠠ ᠭᠡᠵᠤ ᠭᠡᠯᠡᠭᠦ ᠳᠤ ᠠᠬᠠᠳᠠᠬᠤ ᠪᠠᠷ ᠦᠭᠡᠢ   ᠶᠤᠮ᠃     ᠦᠨᠳᠦᠰᠦ ᠰᠡᠶᠢᠯᠬᠦ ᠳᠤ ᠶᠠᠭᠤᠨ ᠤ ᠤᠷᠢᠳ ᠮᠤᠳᠤᠨ ᠮᠠᠲ᠋ᠧᠷᠢᠶᠠᠯ ᠢᠶᠠᠨ ᠨᠢᠮᠪᠠᠢ ᠰᠤᠩᠭᠤᠵᠤ  ᠂  ᠮᠤᠳᠤᠨ ᠮᠠᠲ᠋ᠧᠷᠢᠶᠠᠯ ᠤᠨ ᠢᠶᠠᠨ ᠭᠡᠪ ᠲᠦᠷᠰᠦ ᠶᠢ ᠦᠵᠡᠵᠤ ᠶᠠᠮᠠᠷ  ᠶᠠᠭᠤᠮ᠎ᠠ ᠭᠢᠭᠦ ᠪᠠᠨ ᠳᠤᠭᠳᠠᠭᠠᠳᠠᠭ᠃  ᠲᠡᠭᠡᠭᠡᠳ ᠰᠦᠭᠡ᠂ ᠭᠢᠷᠦᠭᠡ   ᠵᠡᠷᠭᠡ ᠮᠤᠳᠤᠨ ᠳᠠᠷᠬᠠᠨ ᠤ ᠪᠠᠭᠠᠵᠢ  ᠭᠡᠷᠡᠭᠰᠡᠯ ᠢ ᠭᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠵᠤ ᠭᠢᠭᠦ ᠭᠡᠵᠤ ᠪᠠᠶᠢᠭ᠎ᠠ ᠶᠠᠭᠤᠮ᠎ᠠ  ᠶᠢᠨ   ᠢᠶᠠᠨ  ᠪᠤᠷᠤ ᠲᠦᠯᠦᠪ ᠢ ᠪᠦᠳᠦᠭᠡᠵᠤ  ᠭᠠᠷᠭᠠᠨ᠎ᠠ᠃ ᠳᠠᠷᠠᠭ᠎ᠠ ᠨᠢ ᠶᠠᠮᠠᠷ ᠭᠡ ᠤᠭᠠᠯᠵᠠ ᠰᠡᠶᠢᠯᠭᠦ ᠭᠡᠳᠡᠭ ᠢᠶᠠᠨ ᠲᠤᠭᠳᠠᠵᠤ᠂  ᠭᠡ ᠤᠭᠠᠯᠵᠠ ᠪᠠᠨ ᠮᠤᠳᠤᠨ ᠳᠡᠭᠡᠷ᠎ᠡ  ᠵᠢᠷᠤᠨ᠎ᠠ᠃  ᠵᠢᠷᠤᠭ ᠵᠢᠷᠤᠬᠤ   ᠳᠠᠭᠠᠨ ᠴᠢᠳᠠᠮᠭᠠᠢ  ᠪᠤᠯ  ᠬᠠᠷᠠᠨᠳᠠ ᠪᠤᠶᠤ ᠲᠤᠰᠤᠨ ᠪᠢᠷ ᠢᠶᠠᠷ ᠰᠢᠭᠤᠳ ᠵᠢᠷᠤᠵᠤ ᠪᠤᠯᠤᠨ᠎ᠠ᠃        ᠦᠨᠳᠦᠰᠦ ᠰᠡᠶᠢᠯᠬᠦ ᠳᠤ  ᠪᠠᠰᠠ ᠭᠢᠭᠦ ᠭᠡᠵᠤ ᠪᠠᠶᠢᠭ᠎ᠠ ᠶᠠᠭᠤᠮᠠᠨ   ᠳᠠᠭᠠᠨ ᠲᠤᠬᠢᠷᠠᠭᠰᠠᠨ ᠵᠢᠷᠤᠭ ᠢ ᠰᠤᠩᠭᠤᠨ᠎ᠠ᠃  ᠵᠢᠱᠢᠶᠡᠯᠡᠪᠡᠯ᠂ ᠡᠮᠡᠭᠡᠯ ᠤᠨ ᠪᠦᠭᠦᠷᠭᠡ ᠳᠡᠭᠡᠷ᠎ᠡ  ᠪᠤᠯ ᠵᠠᠪᠠᠯ ᠡᠮᠡᠭᠡᠯ ᠤᠨ ᠪᠦᠭᠦᠷᠭᠡ   ᠳᠤ  ᠲᠤᠬᠢᠷᠠᠭᠰᠠᠨ ᠵᠢᠷᠤᠭ  ᠵᠢᠷᠤᠵᠤ᠂ ᠠᠪᠳᠠᠷ᠎ᠠ ᠬᠤᠷᠭᠤ ᠳᠡᠭᠡᠷ᠎ᠡ ᠪᠤᠯ ᠡᠷᠭᠡᠪᠰᠢ  ᠠᠪᠳᠠᠷ᠎ᠠ ᠬᠤᠷᠭᠤ ᠳᠤ  ᠲᠤᠬᠢᠷᠠᠭᠰᠠᠨ ᠵᠢᠷᠤᠭ  ᠵᠢᠷᠤᠨ᠎ᠠ᠃  ᠵᠢᠷᠤᠭ   ᠢᠶᠠᠨ ᠵᠢᠷᠤᠵᠤ  ᠪᠠᠷᠠᠭᠰᠠᠨ ᠤ ᠳᠠᠷᠠᠭ᠎ᠠ  ᠂ ᠬᠤᠷᠴᠠ ᠭᠢᠳᠤᠭ᠎ᠠ ᠪᠠᠷ  ᠮᠤᠳᠤ ᠪᠠᠨ ᠰᠡᠶᠢᠯᠵᠤ᠂   ᠭᠡᠷᠡᠭᠴᠡᠭᠡ ᠲᠠᠢ ᠶᠢ ᠨᠢ  ᠦᠯᠡᠳᠡᠭᠡᠨ᠂ ᠭᠡᠷᠡᠭᠴᠡᠭᠡ ᠦᠭᠡᠢ ᠵᠦᠢᠯ ᠢ ᠨᠢ ᠤᠬᠤᠵᠤ  ᠬᠠᠶᠠᠨ᠎ᠠ᠃   ᠲᠠᠷᠠᠭ᠎ᠠ ᠨᠢ ᠡᠯᠡᠰᠦ ᠨᠠᠭᠠᠯᠳᠤᠭᠤᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠴᠠᠭᠠᠰᠤ ᠵᠡᠷᠭᠡ ᠶᠢ ᠭᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠨ ᠰᠡᠶᠢᠯᠦᠮᠡᠯ ᠤᠨ ᠢᠶᠠᠨ ᠦ ᠰᠡᠪ   ᠢ ᠱᠦᠷᠭᠦᠭᠡᠨ ᠵᠦᠯᠭᠦᠵᠤ ᠤᠨᠠᠭᠠᠭᠠᠳ ᠭᠦᠯᠢᠭᠡᠷ ᠰᠠᠶᠢᠬᠠᠨ ᠪᠤᠯᠭᠠᠵᠤ ᠦᠩᠬᠡᠯᠡᠨ᠎ᠡ᠃  ᠰᠡᠶᠢᠯᠦᠮᠡᠯ ᠢᠶᠠᠨ ᠦᠩᠭᠡᠯᠡᠵᠤ ᠪᠠᠷᠠᠭᠰᠠᠨ ᠤ ᠳᠠᠷᠠᠭ᠎ᠠ᠂ ᠠᠷᠤ ᠲᠠᠯ᠎ᠠ ᠠᠴᠠ ᠨᠢ ᠦᠭᠡᠷ᠎ᠡ ᠨᠢᠭᠡᠨ ᠦᠩᠭᠡ ᠶᠢᠨ ᠮᠤᠳᠤᠨ ᠬᠠᠪᠳᠠᠰᠤ  ᠨᠠᠭᠠᠵᠤ  ᠪᠠᠬᠢᠯᠡᠬᠦ ᠶᠢ ᠰᠠᠭᠤᠷᠢ ᠲᠠᠯᠪᠢᠨ᠎ᠠ ᠭᠡᠳᠡᠭ᠃ ᠡᠮᠡᠭᠡᠯ᠂  ᠠᠪᠳᠠᠷ᠎ᠠ᠂ ᠬᠤᠷᠭᠤ᠂  ᠰᠢᠷᠡᠭᠡ ᠵᠡᠷᠭᠡ ᠰᠡᠶᠢᠯᠦᠭᠦᠷ ᠲᠠᠢ ᠡᠳ᠋ ᠭᠡᠷᠡᠭᠰᠡᠯ ᠳᠡᠭᠡᠷ᠎ᠡ ᠪᠠᠨ  ᠰᠢᠷ ᠪᠤᠳᠤᠭ ᠲᠦᠷᠭᠢᠵᠤ ᠦᠩᠭᠡᠯᠡᠭᠦ ᠶᠢ ᠰᠢᠷᠳᠡᠭᠦ ᠭᠡᠳᠡᠭ᠃ ᠰᠢᠷᠡᠭᠡ ᠰᠢᠷᠳᠡᠭᠦ ᠪᠠᠷ ᠵᠢᠱᠢᠶᠡᠯᠡᠪᠡᠯ᠂  ᠰᠢᠷᠡᠭᠡᠨ  ᠨᠢᠭᠤᠷ᠂  ᠰᠢᠷᠡᠭᠡᠨ ᠭᠦᠯ ᠵᠡᠷᠭᠡ ᠶᠢ ᠠᠳᠠᠯᠢ ᠪᠤᠰᠤ ᠦᠩᠭᠡ ᠪᠤᠳᠤᠭ ᠢᠶᠠᠷ ᠰᠢᠷᠳᠡᠵᠤ᠂ ᠰᠠᠶᠢᠳᠤᠷ ᠬᠠᠳᠠᠭᠠᠭᠰᠠᠨ ᠤ ᠳᠠᠷᠠᠭ᠎ᠠ ᠪᠠᠭ᠋ᠠᠨ ᠴᠢᠭᠢᠭ ᠲᠠᠢ   ᠪᠦᠳᠦᠭᠦᠯᠢᠭ ᠪᠦᠰ ᠢᠶᠠᠷ ᠪᠤᠳᠤᠭ ᠤᠨ ᠳᠡᠭᠡᠭᠦᠷ ᠨᠢ ᠵᠦᠯᠭᠦᠵᠤ  ᠲᠡᠭᠰᠢᠯᠡᠭᠡᠳ᠂ ᠤᠷᠭᠤᠮᠠᠯ ᠤᠨ ᠲᠤᠰᠤ   ᠪᠠᠷ ᠦᠩᠭᠡᠯᠡᠨ᠎ᠡ᠃      2003 ᠤᠨ ᠳᠤ  ᠲᠠᠶᠢᠹᠤᠰᠧ ᠬᠤᠰᠢᠭᠤ ᠨᠢ ᠲᠤᠮᠳᠠᠳᠤ ᠪᠠᠭ᠎ᠠ ᠰᠤᠷᠤᠭᠴᠢᠳ ᠤᠨ ᠮᠠᠯᠵᠢᠬᠤ  ᠤᠷᠤᠨ ᠤ ᠦᠢᠯᠡᠳᠪᠦᠷᠢᠯᠡᠯ ᠠᠮᠢᠳᠤᠷᠠᠯ ᠤᠨ ᠭᠡᠷᠡᠭᠰᠡᠯ ᠢ ᠰᠡᠶᠢᠯᠵᠦ ᠱᠤᠭᠤᠬᠤ ᠪᠠᠷ ᠭᠤᠤᠯ  ᠪᠤᠯᠭᠠᠭᠰᠠᠨ ︽ᠵᠢᠷᠭᠠᠯᠠᠩᠳᠤ ᠲᠠᠯ᠎ᠠ ︾ ᠦᠨᠳᠦᠰᠦᠨ ᠰᠡᠶᠢᠯᠦᠮᠡᠯ ᠤᠨ ᠠᠵᠢᠯᠯᠠᠬᠤ ᠦᠷᠦᠭᠡ  ᠪᠠᠶᠢᠭᠤᠯᠤᠭᠠᠳ᠂  2006 ᠤᠨ ᠳᠤ ᠲᠤᠮᠳᠠᠳᠤ ᠤᠯᠤᠰ  ᠤᠨ ᠠᠳᠤᠭᠤᠨ ᠰᠤᠶᠤᠯ ᠤᠨ ᠮᠦᠽᠸᠢ ᠲᠠᠢ ᠬᠠᠮᠳᠤᠷᠠᠨ 200 ᠭᠠᠷᠤᠢ  ᠦᠢᠯᠡᠳᠬᠦᠨ ᠢ  ᠪᠦᠳᠦᠭᠡᠵᠦ᠂ ᠡᠬᠦᠨ ᠤ ᠲᠤᠳᠤᠷ᠎ᠠ ᠠᠴᠠ ︽ᠡᠮᠡᠭᠡᠯ︾᠂ ︽ᠲᠦᠷᠦᠭᠡ︾᠂  ︽ᠬᠠᠰᠠᠭ ᠲᠡᠷᠭᠡ︾ ᠵᠡᠷᠭᠡ  ᠶᠢᠰᠦᠨ ᠪᠦᠳᠦᠭᠡᠯ ᠨᠢ ᠲᠤᠰ ᠮᠦᠽᠸᠢ ᠳᠤ ᠬᠠᠳᠠᠭᠠᠯᠠᠭᠳᠠᠭᠰᠠᠨ ᠪᠠᠶᠢᠨ᠎ᠠ᠃ 2009 ᠤᠨ ᠳᠤ ︽ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠤᠨ ᠦᠨᠳᠦᠷᠯᠢᠭ ᠤᠨ ᠬᠦᠰᠡᠯ︾ ᠬᠡᠮᠡᠬᠦ  ᠤᠷᠠᠨ ᠪᠦᠳᠦᠭᠡᠯ ᠨᠢ  ᠪᠦᠬᠦ ᠤᠷᠤᠨ ᠤ ᠬᠤᠶᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠤᠳᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠵᠢᠭᠤᠯᠴᠢᠯᠠᠯ ᠤᠨ ᠪᠠᠷᠠᠭ᠎ᠠ ᠲᠠᠸᠠᠷ ᠤᠨ  ᠵᠢᠷᠤᠵᠤ ᠲᠦᠯᠦᠪᠯᠡᠬᠦ ᠱᠠᠩᠨᠠᠯᠳᠤ ᠤᠷᠤᠯᠳᠤᠭᠠᠨ ᠳᠤ  ᠤᠷᠤᠯᠴᠠᠭᠠᠳ ᠰᠢᠯᠢᠳᠡᠭ  ᠪᠦᠳᠦᠭᠡᠯ ᠤᠨ ᠱᠠᠩᠨᠠᠯ ᠢ ᠲᠤᠰᠴᠠᠢ᠃          ᠲᠠᠶᠢᠹᠤᠰᠧ ᠬᠤᠰᠢᠭᠤ ᠦᠨᠳᠦᠰᠦ ᠰᠡᠶᠢᠯᠬᠦ ᠮᠡᠷᠭᠡᠵᠢᠯ ᠢ ᠬᠤᠰᠢᠭᠤᠨ ᠤ ᠲᠡᠰ ᠤᠨ ᠪᠤᠳᠠᠰ ᠤᠨ ᠪᠤᠰᠤ ᠰᠤᠶᠤᠯ ᠤᠨ ᠦᠪ   ᠲᠤ ᠤᠷᠤᠭᠤᠯᠵᠤ᠂  ᠡᠷᠳᠡᠨᠢᠰᠠᠩ  ᠲᠦᠯᠦᠭᠡᠯᠡᠭᠴᠢ ᠴᠢᠨᠠᠷᠳᠠᠢ ᠦᠪᠯᠡᠨ ᠤᠯᠠᠮᠵᠢᠯᠠᠭᠴᠢ  ᠪᠤᠯᠵᠠᠢ᠃        ᠤᠯᠠᠮᠵᠢᠯᠠᠭᠴᠢ   ᠶᠢᠨ ᠲᠤᠪᠴᠢ ᠲᠠᠨᠢᠯᠴᠠᠭᠤᠯᠭ᠎ᠠ᠄ ᠡᠷᠳᠡᠨᠢᠰᠠᠩ᠂ ᠡᠷᠡᠭᠳᠡᠢ᠂ ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠦᠨᠳᠦᠰᠦᠳᠡᠨ᠂ 1978 ᠤᠨ ᠳᠤ ᠲᠦᠷᠦᠪᠡ᠃ ᠲᠠᠶᠢᠹᠤᠰᠧ ᠬᠤᠰᠢᠭᠤᠨ ᠤ ᠬᠦᠨᠪᠤᠯᠠᠭ ᠰᠤᠮᠤᠨ ᠤ ᠬᠦᠮᠦᠨ᠃  ᠬᠠᠷ᠎ᠠ ᠪᠠᠭ᠎ᠠ  ᠠᠴᠠ ᠪᠠᠨ ᠵᠢᠷᠤᠭ ᠤᠷᠠᠯᠠᠯ ᠳᠤ  ᠪᠠᠭ᠋ᠠᠳᠠᠢ᠂ ᠰᠡᠶᠢᠯᠵᠦ ᠱᠤᠭᠤᠬᠤ ᠳᠠᠭᠠᠨ ᠠᠪᠢᠶᠠᠰ ᠲᠠᠢ ᠪᠠᠶᠢᠵᠤ᠂   ᠰᠤᠷᠭᠠᠭᠤᠯᠢ  ᠰᠤᠶᠤᠯ ᠤᠨ ᠮᠦᠷ ᠬᠦᠭᠡᠭᠡᠵᠦ ᠪᠠᠶᠢᠬᠤ   ᠳᠠᠭᠠᠨ ᠤᠷᠠᠨ ᠵᠢᠷᠤᠭ ᠤᠨ ᠪᠦᠳᠦᠭᠡᠯ ᠨᠢ ᠤᠯᠠᠨ ᠤᠳᠠᠭ᠎ᠠ ᠱᠠᠩᠨᠠᠯ ᠬᠦᠭᠢᠬᠦᠯᠦᠯ ᠬᠦᠷᠳᠡᠵᠦ ᠦᠩᠭᠡᠷᠡᠵᠡᠢ᠃ ᠰᠡᠬᠦᠯᠡᠷ ᠨᠢ ᠮᠠᠯ ᠠᠬᠤᠢ ᠪᠠᠨ ᠡᠷᠬᠢᠯᠡᠵᠦ ᠶᠠᠪᠤᠬᠤ ᠵᠠᠭᠤᠷ᠎ᠠ᠂  ᠮᠡᠳᠡᠯᠬᠡ  ᠪᠠᠨ ᠪᠠᠳᠤᠳᠬᠠᠨ  ᠮᠡᠷᠭᠡᠵᠢᠯ ᠢᠶᠠᠨ ᠲᠡᠭᠡᠭᠰᠢᠯᠡᠬᠦᠯᠵᠦ᠂  ᠰᠡᠶᠢᠯᠵᠦ ᠱᠤᠭᠤᠬᠤ ᠦᠢᠯᠡᠰ ᠲᠡᠭᠡᠨ ᠰᠠᠭᠤᠷᠢ ᠲᠠᠯᠪᠢᠭᠰᠠᠨ ᠪᠠᠶᠢᠨ᠎ᠠ᠃  ᠲᠡᠬᠦᠨ ᠤ ᠦᠨᠳᠦᠰᠦᠨ ᠰᠡᠶᠢᠯᠦᠮᠡᠯ ᠤᠨ ᠪᠦᠳᠦᠭᠡᠯ ᠨᠢ ᠪᠦᠷ ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ  ᠨᠤᠳᠤᠭ᠂  ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠠᠮᠢᠳᠤᠷᠠᠯ ᠤᠨ ᠲᠤᠮᠳᠠ ᠠᠴᠠ ᠢᠷᠡᠭᠰᠡᠨ ᠪᠤᠯᠬᠤᠷ ᠦᠨᠳᠦᠰᠦᠳᠡᠨ ᠤ  ᠦᠨᠦᠷ ᠠᠮᠳᠠ᠂ ᠭᠡᠪ ᠨᠠᠮᠪᠠ ᠲᠠᠢ ᠪᠠᠶᠢᠵᠤ᠂  ᠤᠯᠠᠨ ᠤ ᠠᠩᠬᠠᠷᠤᠯ ᠳᠤ ᠬᠦᠷᠦᠭᠰᠡᠨ ᠶᠤᠮ᠃
 
ᠢᠷᠡᠯᠲᠡ᠄ ︽ᠲᠠᠯ᠎ᠠ ᠨᠤᠳᠤᠭ ᠤᠨ ᠨᠡᠬᠦᠳᠡᠯ ᠰᠤᠶᠤᠯ ᠤᠨ ᠪᠡᠯᠬᠡ ᠲᠡᠮᠳᠡᠭ︾ ᠴᠤᠪᠤᠷᠠᠯ ᠪᠢᠴᠢᠭ — ᠲᠠᠶᠢᠹᠤᠰᠧ ᠬᠤᠰᠢᠭᠤ
 
 
ᠬᠠᠮᠢᠶ᠎ᠡ ᠪᠦᠬᠦᠢ ᠰᠣᠨᠢᠨ
 
ᠥᠪᠦᠷ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠤᠨ ᠥᠪᠡᠷᠳᠡᠭᠡᠨ ᠵᠠᠰᠠᠬᠤ ᠣᠷᠣᠨ ᠤ ᠠᠷᠠᠳ ᠤᠨ ᠵᠠᠰᠠᠭ ᠤᠨ ᠣᠷᠳᠣᠨ ᠠᠴᠠ ᠭᠤᠤᠯᠴᠢᠯᠠᠨ ᠡᠷᠬᠢᠯᠡᠪᠡ ᠥᠪᠦᠷ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠤᠨ ᠥᠪᠡᠷᠳᠡᠭᠡᠨ ᠵᠠᠰᠠᠬᠤ ᠣᠷᠣᠨ ᠤ ᠠᠷᠠᠳ ᠤᠨ ᠵᠠᠰᠠᠭ ᠤᠨ ᠤᠷᠳᠤᠨ ᠤ ᠠᠯᠪᠠᠨ ᠲᠢᠩᠬᠢᠮ ᠠᠴᠠ ᠲᠠᠭᠠᠭᠠᠴᠢᠯᠠᠨ ᠡᠷᠬᠢᠯᠡᠪᠡ ᠃ ᠦᠪᠦᠷ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠤᠨ ᠮᠦᠩᠭᠡᠭᠠᠯ ᠰᠣᠹᠲ ᠤᠨ ᠬᠤᠪᠢᠴᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠬᠢᠵᠠᠭᠠᠷᠲᠦ ᠺᠣᠮᠫᠠᠨᠢ ᠮᠡᠷᠭᠡᠵᠢᠯ ᠬᠠᠩᠭᠠᠪᠠ᠃ ᠰᠢᠤᠳᠠᠨ ᠳ᠋ᠤᠭᠠᠷ: 010098    蒙ICP备05000248号