ᠤᠯᠠᠮᠵᠢᠯᠠᠯᠳᠤ ᠴᠠᠭᠠᠨ ᠢᠳᠡᠭᠡ — ᠰᠢᠷ᠎ᠠ ᠤᠰᠤ ︵  ᠰᠢᠷᠠᠰᠤ᠂ ᠰᠢᠷ᠎ᠠ ᠰᠢᠬᠦᠰᠦ︶
ᠨᠡᠶᠢᠲᠡᠯᠡᠭᠰᠡᠨ ᠴᠠᠭ᠄
2020/3/27
 ᠴᠠᠭᠠᠨ ᠢᠳᠡᠭᠡᠨ  ᠤ ᠳᠠᠭᠠᠯᠳᠤᠪᠤᠷᠢ ᠵᠦᠢᠯ  ᠂  ᠤᠷᠢᠳᠤ ᠶᠠᠭᠤᠮ᠎ᠠ ᠬᠤᠪᠤᠷ ᠦᠶᠡᠰ ᠰᠢᠷ᠎ᠠ ᠤᠰᠤ  ᠶᠢ ᠲᠤᠩᠭᠠᠨ ᠪᠤᠴᠠᠯᠭᠠᠵᠤ ᠰᠢᠷ᠎ᠠ ᠤᠰᠤᠨ  ᠤ ᠬᠤᠷᠤᠳ ᠪᠠᠰᠠ ᠬᠢᠳᠡᠭ᠃ ᠬᠤᠷᠤᠳ ᠬᠢᠬᠦ  ᠳᠤ ᠭᠠᠷᠤᠭᠰᠠᠨ ᠰᠢᠷ᠎ᠠ ᠤᠰᠤ  ᠶᠢ ᠠᠶᠢᠷᠠᠭ ᠢᠰᠭᠡᠬᠦ ᠳᠤ ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠵᠦ ᠪᠤᠯᠬᠤ ᠪᠠ ᠭᠤᠯᠢᠷ ᠢᠰᠭᠡᠬᠦ ᠳᠤ ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠨ᠎ᠡ᠃ ᠰᠢᠷ᠎ᠠ ᠤᠰᠤ ᠪᠠᠷ ᠢᠰᠭᠡᠭᠰᠡᠨ ᠭᠤᠯᠢᠷ ᠤᠨ ᠪᠤᠤᠪᠤ  ᠪᠤᠭᠤᠷᠰᠤᠭ ᠠᠮᠳᠠ ᠰᠢᠮ᠎ᠡ ᠪᠠᠷ ᠰᠠᠶᠢᠨ ᠪᠠᠶᠢᠳᠠᠭ᠃ ᠰᠢᠷ᠎ᠠ ᠣᠰᠣ ᠪᠠᠷ ᠶᠠᠳᠠᠷ ᠲᠤᠷᠤᠢ ᠮᠠᠯ ᠢ ᠤᠰᠤᠯᠠᠪᠠᠯ ᠲᠦᠷᠭᠡᠨ ᠲᠡᠩᠭᠡᠷᠡᠬᠦ ᠪᠦᠭᠡᠳ ᠮᠠᠯ  ᠤᠨ ᠬᠠᠮᠠᠭᠤ ᠡᠪᠳᠴᠢᠨ ᠢ ᠤᠬᠢᠶᠠᠪᠠᠰᠤ ᠤᠷᠬᠠᠭ ᠦᠬᠡᠢ ᠡᠳᠡᠭᠡᠷᠡᠨ᠎ᠡ᠃
 
ᠢᠷᠡᠯᠲᠡ᠄ ︽ᠲᠠᠯ᠎ᠠ ᠨᠤᠳᠤᠭ ᠤᠨ ᠨᠡᠬᠦᠳᠡᠯ ᠰᠤᠶᠤᠯ ᠤᠨ ᠪᠡᠯᠬᠡ ᠲᠡᠮᠳᠡᠭ︾ ᠴᠤᠪᠤᠷᠠᠯ ᠪᠢᠴᠢᠭ — ᠲᠠᠶᠢᠹᠤᠰᠧ ᠬᠤᠰᠢᠭᠤ
 
 
ᠬᠠᠮᠢᠶ᠎ᠡ ᠪᠦᠬᠦᠢ ᠰᠣᠨᠢᠨ
 
ᠥᠪᠦᠷ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠤᠨ ᠥᠪᠡᠷᠳᠡᠭᠡᠨ ᠵᠠᠰᠠᠬᠤ ᠣᠷᠣᠨ ᠤ ᠠᠷᠠᠳ ᠤᠨ ᠵᠠᠰᠠᠭ ᠤᠨ ᠣᠷᠳᠣᠨ ᠠᠴᠠ ᠭᠤᠤᠯᠴᠢᠯᠠᠨ ᠡᠷᠬᠢᠯᠡᠪᠡ ᠥᠪᠦᠷ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠤᠨ ᠥᠪᠡᠷᠳᠡᠭᠡᠨ ᠵᠠᠰᠠᠬᠤ ᠣᠷᠣᠨ ᠤ ᠠᠷᠠᠳ ᠤᠨ ᠵᠠᠰᠠᠭ ᠤᠨ ᠤᠷᠳᠤᠨ ᠤ ᠠᠯᠪᠠᠨ ᠲᠢᠩᠬᠢᠮ ᠠᠴᠠ ᠲᠠᠭᠠᠭᠠᠴᠢᠯᠠᠨ ᠡᠷᠬᠢᠯᠡᠪᠡ ᠃ ᠦᠪᠦᠷ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠤᠨ ᠮᠦᠩᠭᠡᠭᠠᠯ ᠰᠣᠹᠲ ᠤᠨ ᠬᠤᠪᠢᠴᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠬᠢᠵᠠᠭᠠᠷᠲᠦ ᠺᠣᠮᠫᠠᠨᠢ ᠮᠡᠷᠭᠡᠵᠢᠯ ᠬᠠᠩᠭᠠᠪᠠ᠃ ᠰᠢᠤᠳᠠᠨ ᠳ᠋ᠤᠭᠠᠷ: 010098    蒙ICP备05000248号