ᠤᠯᠠᠮᠵᠢᠯᠠᠯᠳᠤ ᠴᠠᠭᠠᠨ ᠢᠳᠡᠭᠡ — ᠠᠭᠠᠷᠴᠠ᠂ ᠠᠭᠠᠷᠤᠤᠯ᠂ ᠠᠭᠠᠷᠴᠠᠨ ᠬᠤᠷᠤᠳ
ᠨᠡᠶᠢᠲᠡᠯᠡᠭᠰᠡᠨ ᠴᠠᠭ᠄
2020/3/27
  ᠠᠶᠢᠷᠠᠭ  ᠢᠶᠠᠷ ᠠᠷᠢᠬᠢ ᠨᠡᠷᠡᠵᠦ ᠦᠯᠡᠳᠡᠭᠰᠡᠨ ᠴᠠᠭ᠎ᠠ  ᠪᠠᠨ ᠪᠦᠰ ᠤᠭᠤᠳᠠᠨ  ᠳᠤ ᠰᠠᠪᠠᠯᠠᠵᠤ ᠠᠪᠤᠭᠠᠳ ᠰᠢᠷ᠎ᠠ ᠤᠰᠤ  ᠶᠢ ᠨᠢ ᠱᠦᠬᠦᠷᠡᠬᠦᠯᠵᠦ ᠲᠠᠷᠤᠵᠤ ᠡᠭᠰᠢᠬᠡᠭᠰᠡᠨ  ᠢ ᠠᠭᠠᠷᠴᠠ ᠭᠡᠨ᠎ᠡ᠃ ᠠᠭᠠᠷᠴᠠ  ᠶᠢ ᠪᠠᠵᠠᠵᠤ ᠬᠡᠮᠭᠡᠴᠢᠵᠦ ᠬᠠᠳᠠᠭᠠᠭᠰᠠᠨ  ᠢ ᠠᠭᠠᠷᠤᠤᠯ ᠭᠡᠵᠦ᠂ ᠠᠭᠠᠷᠴᠠ  ᠪᠠᠨ ᠪᠦᠭᠡᠮᠯᠡᠨ ᠪᠠᠷᠢᠬᠤ ᠪᠤᠶᠤ ᠬᠢᠯᠭᠠᠰᠤ ᠪᠠᠷ ᠵᠦᠰᠦᠵᠦ ᠬᠠᠳᠠᠭᠠᠭᠰᠠᠨ  ᠢ ᠠᠭᠠᠷᠴᠠᠨ ᠬᠤᠷᠤᠳ ᠬᠡᠨ᠎ᠡ᠃ ᠬᠡᠬᠦᠨ ᠰᠦᠨ  ᠤ ᠠᠶᠢᠷᠠᠭ  ᠢᠶᠠᠷ ᠳᠡᠭᠡᠷᠡᠬᠢ ᠮᠡᠳᠦ ᠦᠢᠯᠡᠳᠦᠭᠰᠡᠨ  ᠢ ᠭᠡᠬᠦᠨ ᠰᠦᠨ  ᠤ ᠠᠭᠠᠷᠴᠠᠨ ᠬᠤᠷᠤᠳ ᠬᠡᠨ᠎ᠡ᠃  ᠠᠭᠠᠷᠴᠠᠨ‌ᠬᠤᠷᠤᠳ᠂ ᠠᠭᠠᠷᠤᠤᠯ ᠪᠤᠯ ᠬᠠᠳᠠᠭᠠᠯᠠᠵᠤ ᠢᠳᠡᠬᠦ  ᠳᠤ ᠵᠤᠬᠢᠮᠵᠢᠳᠠᠢ᠂ ᠠᠶᠢᠬᠤᠪᠳᠤᠷ ᠬᠦᠴᠦᠯᠢᠭ ᠠᠮᠳᠠᠳᠠᠢ᠂ ᠴᠠᠢ  ᠶᠢᠨ ᠰᠠᠶᠢᠨ ᠬᠤᠯᠢᠴᠠ ᠢᠳᠡᠭᠡᠨ ᠮᠦᠨ᠃
 
ᠢᠷᠡᠯᠲᠡ᠄ ︽ᠲᠠᠯ᠎ᠠ ᠨᠤᠳᠤᠭ ᠤᠨ ᠨᠡᠬᠦᠳᠡᠯ ᠰᠤᠶᠤᠯ ᠤᠨ ᠪᠡᠯᠬᠡ ᠲᠡᠮᠳᠡᠭ︾ ᠴᠤᠪᠤᠷᠠᠯ ᠪᠢᠴᠢᠭ — ᠲᠠᠶᠢᠹᠤᠰᠧ ᠬᠤᠰᠢᠭᠤ
 
 
ᠬᠠᠮᠢᠶ᠎ᠡ ᠪᠦᠬᠦᠢ ᠰᠣᠨᠢᠨ
 
ᠥᠪᠦᠷ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠤᠨ ᠥᠪᠡᠷᠳᠡᠭᠡᠨ ᠵᠠᠰᠠᠬᠤ ᠣᠷᠣᠨ ᠤ ᠠᠷᠠᠳ ᠤᠨ ᠵᠠᠰᠠᠭ ᠤᠨ ᠣᠷᠳᠣᠨ ᠠᠴᠠ ᠭᠤᠤᠯᠴᠢᠯᠠᠨ ᠡᠷᠬᠢᠯᠡᠪᠡ ᠥᠪᠦᠷ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠤᠨ ᠥᠪᠡᠷᠳᠡᠭᠡᠨ ᠵᠠᠰᠠᠬᠤ ᠣᠷᠣᠨ ᠤ ᠠᠷᠠᠳ ᠤᠨ ᠵᠠᠰᠠᠭ ᠤᠨ ᠤᠷᠳᠤᠨ ᠤ ᠠᠯᠪᠠᠨ ᠲᠢᠩᠬᠢᠮ ᠠᠴᠠ ᠲᠠᠭᠠᠭᠠᠴᠢᠯᠠᠨ ᠡᠷᠬᠢᠯᠡᠪᠡ ᠃ ᠦᠪᠦᠷ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠤᠨ ᠮᠦᠩᠭᠡᠭᠠᠯ ᠰᠣᠹᠲ ᠤᠨ ᠬᠤᠪᠢᠴᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠬᠢᠵᠠᠭᠠᠷᠲᠦ ᠺᠣᠮᠫᠠᠨᠢ ᠮᠡᠷᠭᠡᠵᠢᠯ ᠬᠠᠩᠭᠠᠪᠠ᠃ ᠰᠢᠤᠳᠠᠨ ᠳ᠋ᠤᠭᠠᠷ: 010098    蒙ICP备05000248号