ᠤᠯᠠᠮᠵᠢᠯᠠᠯᠳᠤ ᠴᠠᠭᠠᠨ ᠢᠳᠡᠭᠡ —  ᠴᠤᠷ᠎ᠠ
ᠨᠡᠶᠢᠲᠡᠯᠡᠭᠰᠡᠨ ᠴᠠᠭ᠄
2020/3/27
       ᠴᠤᠷ᠎ᠠ ᠪᠤᠯ ᠬᠤᠷᠤᠳ ᠬᠢᠬᠦ ᠲᠠᠢ ᠠᠳᠠᠯᠢ ᠡᠭᠡᠳᠡᠮ  ᠢ ᠪᠤᠴᠠᠯᠭᠠᠵᠤ ᠰᠢᠷ᠎ᠠ ᠤᠰᠤ ᠨᠢ ᠢᠯᠭᠠᠷᠠᠭᠰᠠᠨ ᠬᠤᠶᠢᠨ᠎ᠠ ᠱᠦᠬᠦᠵᠦ ᠠᠪᠤᠭᠠᠳ ᠬᠠᠳᠠᠭᠠᠭᠰᠠᠨ ᠢᠳᠡᠭᠡᠨ ᠮᠦᠨ  ᠂ ᠪᠠᠰᠠ ᠡᠭᠡᠵᠡᠬᠡᠢ ᠭᠡᠳᠡᠭ᠃ ᠡᠨ᠋ᠨ ᠨᠢ ᠦᠨᠡᠨᠳᠡᠭᠡᠨ ᠲᠤᠳᠠᠭᠤ ᠪᠤᠯᠪᠠᠰᠤᠷᠠᠭᠤᠯᠤᠯᠳᠠ ᠶᠤᠮ  ᠂ ᠲᠠᠶᠢᠹᠤᠰᠧᠴᠤᠳ ᠴᠤᠷ᠎ᠠ ᠶᠢ ᠲᠡᠮᠡᠢ ᠬᠢᠳᠡᠭ ᠦᠬᠡᠢ᠃  ᠴᠤᠷ᠎ᠠ ᠪᠤᠯ ᠬᠠᠳᠠᠬᠤ ᠨᠢ ᠲᠦᠷᠭᠡᠨ᠃ ᠬᠠᠳᠠᠭᠠᠯᠠᠬᠤ  ᠳᠤ ᠰᠠᠶᠢᠨ ᠪᠠᠶᠢᠳᠠᠭ  ᠠᠴᠠ ᠤᠷᠢᠳᠤ ᠨᠡᠬᠦᠳᠠᠯ ᠠᠮᠢᠳᠤᠷᠠᠯ  ᠤᠨ ᠦᠶ᠎ᠡ  ᠳᠤ ᠠᠷᠠᠰᠤᠨ ᠲᠤᠯᠤᠮ  ᠳᠤ ᠬᠢᠭᠡᠳ ᠳᠡᠭᠡᠷ᠎ᠡ ᠨᠢ ᠪᠠᠭ᠎ᠠ ᠤᠰᠤ ᠬᠢᠵᠦ  ᠮᠤᠷᠢᠨ ᠳ᠋ᠠᠭᠠᠨ‌ᠭᠠᠨᠵᠤᠭᠠᠯᠠᠵᠤ ᠶᠠᠪᠤᠪᠠᠯ᠂ ᠤᠷᠤᠢ  ᠶᠢᠨ ᠪᠠᠭᠤᠳᠠᠯ  ᠳᠠᠭᠠᠨ ᠬᠦᠷᠬᠦ ᠦᠶᠡᠰ ᠲᠡᠷᠨ ᠨᠢ ᠬᠠᠶᠢᠯᠵᠤ ᠬᠤᠭᠤᠷᠮᠠᠭ ᠪᠤᠯᠤᠭᠠᠳ ᠬᠤᠭᠤᠯᠨ ᠤᠮᠳᠠ‌ᠬᠤᠤᠰᠯᠠᠭᠰᠠᠨ ᠠᠮᠳᠠᠳᠤ ᠢᠳᠡᠭᠡᠨ ᠪᠤᠯᠳᠠᠭ ᠪᠠᠶᠢᠨ᠎ᠠ᠃
 
ᠢᠷᠡᠯᠲᠡ᠄ ︽ᠲᠠᠯ᠎ᠠ ᠨᠤᠳᠤᠭ ᠤᠨ ᠨᠡᠬᠦᠳᠡᠯ ᠰᠤᠶᠤᠯ ᠤᠨ ᠪᠡᠯᠬᠡ ᠲᠡᠮᠳᠡᠭ︾ ᠴᠤᠪᠤᠷᠠᠯ ᠪᠢᠴᠢᠭ — ᠲᠠᠶᠢᠹᠤᠰᠧ ᠬᠤᠰᠢᠭᠤ
 
 
ᠬᠠᠮᠢᠶ᠎ᠡ ᠪᠦᠬᠦᠢ ᠰᠣᠨᠢᠨ
 
ᠥᠪᠦᠷ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠤᠨ ᠥᠪᠡᠷᠳᠡᠭᠡᠨ ᠵᠠᠰᠠᠬᠤ ᠣᠷᠣᠨ ᠤ ᠠᠷᠠᠳ ᠤᠨ ᠵᠠᠰᠠᠭ ᠤᠨ ᠣᠷᠳᠣᠨ ᠠᠴᠠ ᠭᠤᠤᠯᠴᠢᠯᠠᠨ ᠡᠷᠬᠢᠯᠡᠪᠡ ᠥᠪᠦᠷ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠤᠨ ᠥᠪᠡᠷᠳᠡᠭᠡᠨ ᠵᠠᠰᠠᠬᠤ ᠣᠷᠣᠨ ᠤ ᠠᠷᠠᠳ ᠤᠨ ᠵᠠᠰᠠᠭ ᠤᠨ ᠤᠷᠳᠤᠨ ᠤ ᠠᠯᠪᠠᠨ ᠲᠢᠩᠬᠢᠮ ᠠᠴᠠ ᠲᠠᠭᠠᠭᠠᠴᠢᠯᠠᠨ ᠡᠷᠬᠢᠯᠡᠪᠡ ᠃ ᠦᠪᠦᠷ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠤᠨ ᠮᠦᠩᠭᠡᠭᠠᠯ ᠰᠣᠹᠲ ᠤᠨ ᠬᠤᠪᠢᠴᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠬᠢᠵᠠᠭᠠᠷᠲᠦ ᠺᠣᠮᠫᠠᠨᠢ ᠮᠡᠷᠭᠡᠵᠢᠯ ᠬᠠᠩᠭᠠᠪᠠ᠃ ᠰᠢᠤᠳᠠᠨ ᠳ᠋ᠤᠭᠠᠷ: 010098    蒙ICP备05000248号