ᠤᠯᠠᠮᠵᠢᠯᠠᠯᠳᠤ ᠴᠠᠭᠠᠨ ᠢᠳᠡᠭᠡ —  ᠲᠠᠷᠠᠭ
ᠨᠡᠶᠢᠲᠡᠯᠡᠭᠰᠡᠨ ᠴᠠᠭ᠄
2020/3/27
    ᠲᠠᠷᠠᠭ ᠢ ᠬᠢᠬᠦ ᠳᠤ ᠲᠦᠬᠦᠭᠡᠢ ᠪᠤᠶᠤ ᠪᠤᠯᠤᠭᠰᠠᠨ‌‍ᠰᠦ᠋ ᠳᠤ ᠢᠰᠭᠡᠯ ᠪᠠ ᠠᠶᠢᠷᠠᠭ ‍ᠣᠨ‌‍ᠬᠦ᠋ᠷᠦᠩᠬᠡ ᠬᠤᠯᠢᠵᠤ ᠲᠤᠯᠠᠭᠠᠨ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠪᠦᠷᠢᠵᠦ ᠲᠠᠯᠪᠢᠨ ᠢᠰᠬᠡᠵᠦ ᠬᠢᠨ᠎ᠡ᠃ ᠲᠠᠷᠠᠭ ᠢ ᠠᠶᠢᠷᠠᠭ ᠮᠡᠳᠦ ᠬᠦᠴᠦᠳᠠᠢ ᠢᠰᠬᠡᠵᠦ ᠪᠤᠯᠬᠤ ᠦᠬᠡᠢ ᠪᠦᠭᠡᠳ ᠬᠡᠵᠢᠶᠡᠳᠡ ᠢᠰᠬᠦᠯᠡᠩ ᠠᠮᠳᠠ ᠪᠠᠨ ᠬᠠᠳᠠᠭᠠᠯᠠᠭᠰᠠᠨ ᠪᠠᠶᠢᠬᠤ ᠬᠡᠷᠡᠭᠳᠡᠢ᠃  ᠡᠶᠢᠮᠦ ᠠᠴᠠ ᠲᠠᠷᠠᠭ ᠢ  ᠠᠶᠢᠷᠠᠭ ᠰᠢᠭ᠋ ᠪᠠᠶᠢᠨ ᠲᠠᠬᠢᠨ ᠪᠦᠯᠢᠬᠦ ᠦᠬᠡᠢ᠂  ᠬᠠᠷᠢᠨ ᠸᠠᠭᠠᠷ ᠴᠢᠯᠠᠭᠤᠨ ᠰᠠᠪᠠᠨ ᠳᠤ ᠬᠢᠵᠦ᠂  ᠮᠤᠳᠤ ᠪᠠᠷ ᠬᠤᠳᠬᠤᠬᠤ ᠶᠢᠨ ᠬᠠᠮᠳᠤ ᠰᠦ ᠨᠡᠮᠡᠵᠦ ᠪᠠᠶᠢᠳᠠᠭ᠃ ᠲᠠᠷᠠᠭ ᠪᠤᠯ ᠰᠢᠮ᠎ᠡ ᠲᠡᠵᠢᠭᠡᠯ ᠲᠡᠭᠦᠯᠳᠡᠷ ᠠᠮᠳᠠᠳᠤ ᠰᠠᠶᠢᠬᠠᠨ ᠤᠮᠳᠠᠭᠠᠨ ᠪᠦᠭᠡᠳ ᠰᠢᠩᠭᠡᠭᠡᠯᠳᠡ ᠶᠢ ᠰᠠᠶᠢᠵᠢᠷᠠᠭᠤᠯᠬᠤ ᠪᠠ ᠡᠪᠡᠳᠴᠢᠨ ᠬᠡᠮ ᠢ ᠴᠤ ᠵᠠᠰᠠᠬᠤ ᠦᠢᠯᠡᠳᠦᠯ ᠲᠠᠢ ᠶᠤᠮ
 
ᠢᠷᠡᠯᠲᠡ᠄ ︽ᠲᠠᠯ᠎ᠠ ᠨᠤᠳᠤᠭ ᠤᠨ ᠨᠡᠬᠦᠳᠡᠯ ᠰᠤᠶᠤᠯ ᠤᠨ ᠪᠡᠯᠬᠡ ᠲᠡᠮᠳᠡᠭ︾ ᠴᠤᠪᠤᠷᠠᠯ ᠪᠢᠴᠢᠭ — ᠲᠠᠶᠢᠹᠤᠰᠧ ᠬᠤᠰᠢᠭᠤ
 
 
ᠬᠠᠮᠢᠶ᠎ᠡ ᠪᠦᠬᠦᠢ ᠰᠣᠨᠢᠨ
 
ᠥᠪᠦᠷ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠤᠨ ᠥᠪᠡᠷᠳᠡᠭᠡᠨ ᠵᠠᠰᠠᠬᠤ ᠣᠷᠣᠨ ᠤ ᠠᠷᠠᠳ ᠤᠨ ᠵᠠᠰᠠᠭ ᠤᠨ ᠣᠷᠳᠣᠨ ᠠᠴᠠ ᠭᠤᠤᠯᠴᠢᠯᠠᠨ ᠡᠷᠬᠢᠯᠡᠪᠡ ᠥᠪᠦᠷ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠤᠨ ᠥᠪᠡᠷᠳᠡᠭᠡᠨ ᠵᠠᠰᠠᠬᠤ ᠣᠷᠣᠨ ᠤ ᠠᠷᠠᠳ ᠤᠨ ᠵᠠᠰᠠᠭ ᠤᠨ ᠤᠷᠳᠤᠨ ᠤ ᠠᠯᠪᠠᠨ ᠲᠢᠩᠬᠢᠮ ᠠᠴᠠ ᠲᠠᠭᠠᠭᠠᠴᠢᠯᠠᠨ ᠡᠷᠬᠢᠯᠡᠪᠡ ᠃ ᠦᠪᠦᠷ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠤᠨ ᠮᠦᠩᠭᠡᠭᠠᠯ ᠰᠣᠹᠲ ᠤᠨ ᠬᠤᠪᠢᠴᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠬᠢᠵᠠᠭᠠᠷᠲᠦ ᠺᠣᠮᠫᠠᠨᠢ ᠮᠡᠷᠭᠡᠵᠢᠯ ᠬᠠᠩᠭᠠᠪᠠ᠃ ᠰᠢᠤᠳᠠᠨ ᠳ᠋ᠤᠭᠠᠷ: 010098    蒙ICP备05000248号