ᠤᠯᠠᠮᠵᠢᠯᠠᠯᠳᠤ ᠴᠠᠭᠠᠨ ᠢᠳᠡᠭᠡ —  ᠤᠭᠤᠷᠠᠭ
ᠨᠡᠶᠢᠲᠡᠯᠡᠭᠰᠡᠨ ᠴᠠᠭ᠄
2020/3/27
   ᠮᠠᠯ ᠲᠦᠯᠯᠡᠭᠰᠡᠨ ᠤ ᠲᠠᠷᠠᠭ᠎ᠠ ᠭᠠᠷᠬᠤ ᠦᠳᠭᠡᠨ ᠰᠢᠷ᠎ᠠ ᠰᠦ  ᠶᠢ ᠤᠭᠤᠷᠠᠭ ᠬᠡᠨ᠎ᠡ᠃ 1 — 2 ᠬᠤᠨᠤᠭ  ᠤᠨ ᠲᠤᠳᠤᠷᠠᠬᠢ  ᠶᠢ ᠯᠠᠭ ᠤᠭᠤᠷᠠᠭ ᠬᠡᠵᠦ᠂ 3 —5 ᠬᠤᠨᠤᠭ  ᠤᠨ ᠲᠤᠳᠤᠷᠠᠬᠢ  ᠶᠢ ᠬᠡᠯᠡᠬᠡᠢ ᠤᠭᠤᠷᠠᠭ ᠭᠡᠨ᠎ᠡ᠃ ᠤᠭᠤᠷᠠᠭ  ᠢ ᠰᠠᠭᠠᠵᠤ ᠠᠪᠤᠭᠠᠳ ᠪᠤᠳᠠᠭ᠎ᠠ ᠰᠠᠮᠤᠷᠤᠨ ᠤᠷᠭᠢᠭᠠᠭᠠᠵᠤ ᠤᠤᠭᠤᠬᠤ  ᠳᠤ ᠲᠤᠩ ᠠᠮᠳᠠ ᠰᠢᠮ᠎ᠡ ᠲᠠᠢ ᠮᠦᠷᠳᠡᠭᠡᠨ ᠦᠯ ᠲᠠᠢ ᠪᠠᠶᠢᠳᠠᠭ᠃ ᠤᠭᠤᠷᠠᠭ  ᠢ ᠠᠭᠰᠢᠭᠤᠯᠤᠨ ᠠᠪᠴᠤ ᠬᠠᠳᠠᠭᠠᠭᠠᠳ ᠢᠳᠡᠵᠦ ᠪᠠᠰᠠ ᠪᠤᠯᠤᠨ᠎ᠠ᠃
 
ᠢᠷᠡᠯᠲᠡ᠄ ︽ᠲᠠᠯ᠎ᠠ ᠨᠤᠳᠤᠭ ᠤᠨ ᠨᠡᠬᠦᠳᠡᠯ ᠰᠤᠶᠤᠯ ᠤᠨ ᠪᠡᠯᠬᠡ ᠲᠡᠮᠳᠡᠭ︾ ᠴᠤᠪᠤᠷᠠᠯ ᠪᠢᠴᠢᠭ — ᠲᠠᠶᠢᠹᠤᠰᠧ ᠬᠤᠰᠢᠭᠤ
 
 
ᠬᠠᠮᠢᠶ᠎ᠡ ᠪᠦᠬᠦᠢ ᠰᠣᠨᠢᠨ
 
ᠥᠪᠦᠷ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠤᠨ ᠥᠪᠡᠷᠳᠡᠭᠡᠨ ᠵᠠᠰᠠᠬᠤ ᠣᠷᠣᠨ ᠤ ᠠᠷᠠᠳ ᠤᠨ ᠵᠠᠰᠠᠭ ᠤᠨ ᠣᠷᠳᠣᠨ ᠠᠴᠠ ᠭᠤᠤᠯᠴᠢᠯᠠᠨ ᠡᠷᠬᠢᠯᠡᠪᠡ ᠥᠪᠦᠷ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠤᠨ ᠥᠪᠡᠷᠳᠡᠭᠡᠨ ᠵᠠᠰᠠᠬᠤ ᠣᠷᠣᠨ ᠤ ᠠᠷᠠᠳ ᠤᠨ ᠵᠠᠰᠠᠭ ᠤᠨ ᠤᠷᠳᠤᠨ ᠤ ᠠᠯᠪᠠᠨ ᠲᠢᠩᠬᠢᠮ ᠠᠴᠠ ᠲᠠᠭᠠᠭᠠᠴᠢᠯᠠᠨ ᠡᠷᠬᠢᠯᠡᠪᠡ ᠃ ᠦᠪᠦᠷ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠤᠨ ᠮᠦᠩᠭᠡᠭᠠᠯ ᠰᠣᠹᠲ ᠤᠨ ᠬᠤᠪᠢᠴᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠬᠢᠵᠠᠭᠠᠷᠲᠦ ᠺᠣᠮᠫᠠᠨᠢ ᠮᠡᠷᠭᠡᠵᠢᠯ ᠬᠠᠩᠭᠠᠪᠠ᠃ ᠰᠢᠤᠳᠠᠨ ᠳ᠋ᠤᠭᠠᠷ: 010098    蒙ICP备05000248号