ᠠᠷᠠᠳ ᠤᠨ ᠲᠠᠭᠤᠤ —  ᠬᠠᠷᠠᠴᠢᠨ ᠴᠡᠷᠢᠭ ᠤᠨ ᠲᠠᠭᠤᠤ
ᠨᠡᠶᠢᠲᠡᠯᠡᠭᠰᠡᠨ ᠴᠠᠭ᠄
2020/3/26
         ᠬᠠᠷᠠᠴᠢᠨ ᠴᠡᠷᠢᠭ ᠤᠨ ᠲᠠᠭᠤᠤ          ᠠᠷᠳᠠᠢ ᠲᠤᠷᠭ᠎ᠠ ᠪᠠᠨ ᠡᠮᠦᠰᠪᠡᠯ          ᠠᠯᠪᠠᠨ ᠴᠡᠷᠢᠭ ᠤᠨ ᠬᠤᠩ ᠬᠤᠤᠽᠢ ᠡ          ᠠᠷᠠᠰᠤᠨ ᠲᠡᠪᠡᠯ ᠢᠶᠠᠨ ᠡᠮᠦᠰᠪᠡᠯ          ᠠᠶᠢᠯ ᠭᠡᠷ ᠲᠡᠭᠡᠨ ᠯᠤᠤ ᠪᠠᠢ ᠰᠢᠩ ᠬᠦ᠋               ᠦᠬᠡᠳᠡᠩ ᠲᠤᠷᠭ᠎ᠠ ᠪᠠᠨ ᠡᠮᠦᠰᠪᠡᠯ               ᠡᠵᠡᠨ ᠤ ᠴᠡᠷᠢᠭ ᠤᠨ ᠬᠤᠩ ᠬᠤᠤᠽᠢ ᠡ               ᠦᠩᠬᠡ ᠲᠡᠪᠡᠯ ᠢᠶᠠᠨ ᠡᠮᠦᠰᠪᠡᠯ               ᠡᠷᠦᠬᠡ ᠭᠡᠷ ᠲᠡᠭᠡᠨ ᠯᠤᠤ ᠪᠠᠢ ᠰᠢᠩ ᠬᠦ᠋          ᠦᠩᠭᠡᠷᠡᠬᠦ ᠰᠦᠨᠢ ᠶᠢᠨ ᠵᠡᠬᠦᠳᠦᠨ ᠳᠡᠭᠡᠨ          ᠦᠪᠡᠷ ᠤᠨ ᠨᠤᠳᠤᠭ ᠲᠠᠭᠠᠨ ᠪᠠᠶᠢᠭᠰᠠᠨ ᠶᠤᠮ          ᠦᠷᠯᠦᠬᠡ ᠪᠤᠰᠤᠭᠠᠳ ᠦᠵᠡᠬᠦᠯᠡᠷ          ᠢᠤᠢ ᠯᠢᠨ ᠭᠸᠦ ᠳᠤ ᠪᠠᠶᠢᠬᠤ ᠶᠤᠮ               ᠤᠨᠳᠠᠵᠤ ᠨᠤᠶᠢᠷᠰᠤᠬᠤ ᠶᠢᠨ ᠦᠶᠡᠰ ᠲᠡᠭᠡᠨ               ᠦᠪᠡᠷ ᠤᠨ ᠭᠡᠷ ᠲᠡᠭᠡᠨ ᠪᠠᠶᠢᠭᠰᠠᠨ ᠶᠤᠮ               ᠤᠨᠳᠠᠵᠤ ᠰᠡᠷᠢᠭᠡᠳ ᠦᠵᠡᠬᠦᠯᠡᠷ               ᠤᠴᠢᠷ ᠦᠬᠡᠢ ᠵᠦᠬᠡᠷ ᠵᠡᠬᠦᠳᠦ ᠯᠠ ᠪᠠᠶᠢᠵᠠᠢ          ᠮᠠᠨᠠᠷᠠᠩᠬᠠᠨ ᠬᠠᠷᠠᠭᠳᠠᠬᠤ ᠨᠢ          ᠮᠠᠯᠠᠭᠠᠢ ᠶᠢᠨ ᠰᠦᠮ᠎ᠡ ᠶᠢᠨ ᠠᠭᠤᠯᠠ ᠤᠳ ᠡ          ᠮᠠᠨᠠᠷᠠᠵᠤ ᠮᠠᠭᠤᠷᠠᠳᠠᠯ᠎ᠠ ᠰᠠᠨᠠᠭᠳᠠᠬᠤ ᠨᠢ          ᠮᠠᠨ ᠤ ᠭᠡᠷ ᠨᠤᠳᠤᠭ ᠳ᠋ᠡ ᠬᠦ᠋              ᠬᠡᠩᠬᠡᠯᠵᠡᠩᠬᠡᠨ ᠬᠠᠷᠠᠭᠳᠠᠬᠤ ᠨᠢ              ᠬᠡᠬᠡᠨ ᠰᠦᠮ᠎ᠡ ᠶᠢᠨ ᠠᠭᠤᠯᠠ   ᠤᠳ  ᠡ              ᠬᠡᠶᠦᠷᠡᠵᠦ ᠬᠡᠩᠰᠡᠷᠡᠳᠡᠯ᠎ᠡ ᠰᠠᠨᠠᠭᠳᠠᠬᠤ ᠨᠢ               ᠭᠡᠷ ᠨᠤᠳᠤᠭ ᠬᠤᠶᠠᠷ ᠳ᠋ᠡ ᠬᠦ᠋          ᠮᠡᠯᠡᠯᠵᠡᠩᠬᠡᠨ ᠬᠠᠷᠠᠭᠳᠠᠬᠤ ᠨᠢ          ᠮᠡᠨᠢᠳᠦ ᠶᠢᠨ ᠦᠨᠳᠦᠷ ᠠᠭᠤᠯᠠ   ᠤᠳ  ᠡ          ᠮᠡᠯᠮᠡᠷᠡᠬᠦᠯᠵᠦ ᠮᠡᠭᠰᠢᠳᠡᠯ᠎ᠡ ᠰᠠᠨᠠᠭᠳᠠᠬᠤ ᠨᠢ          ᠮᠦᠮᠦ ᠠᠪᠤ ᠮᠢᠨᠢ ᠬᠤᠶᠠᠷ ᠳ᠋ᠡ ᠬᠦ᠋               ᠪᠦᠷᠦᠭ ᠪᠠᠷᠤᠭ ᠬᠠᠷᠠᠭᠳᠠᠬᠤ ᠨᠢ               ᠪᠡᠷᠭᠡ ᠶᠢᠨ ᠦᠨᠳᠦᠷ ᠠᠭᠤᠯᠠ ᠤᠳ ᠡ               ᠪᠤᠰᠴᠤ ᠢᠷᠡᠭᠡᠳ ᠦᠵᠡᠬᠦᠯᠡᠷ               ᠢᠤᠢ ᠯᠢᠨ ᠭᠸᠦ ᠳᠤ ᠨᠤᠳᠤᠭᠯᠠᠵᠠᠢ          ᠬᠠᠷᠠᠯᠠᠩᠬᠠᠨ ᠬᠠᠷᠠᠭᠳᠠᠬᠤ ᠨᠢ          ᠬᠠᠰᠢᠶᠠᠳᠤ ᠶᠢᠨ ᠦᠨᠳᠦᠷ ᠠᠭᠤᠯᠠ ᠤᠳ ᠡ          ᠬᠠᠯᠠᠭᠤᠨ ᠴᠡᠭᠡᠵᠢᠨ ᠳᠤ ᠰᠠᠨᠠᠭᠳᠠᠬᠤ ᠨᠢ          ᠬᠠᠶᠢᠷᠠᠳᠠᠢ ᠡᠵᠢ ᠠᠪᠤ ᠰᠢᠦ ᠳ᠋ᠡ              ᠠᠷᠪᠠᠨ ᠵᠢᠯ ᠢᠶᠠᠨ ᠪᠤᠯᠤᠯ᠎ᠠ              ᠠᠭᠠᠭ ᠤᠨ ᠪᠤᠤᠪᠤ ᠶᠢᠨ ᠡᠷᠬᠢᠯᠳᠡ ᠴᠤ ᠦᠬᠡᠢ              ᠠᠭᠠᠭ ᠤᠨ ᠪᠤᠤᠪᠤ ᠳᠤ ᠪᠤᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠦᠬᠡᠢ               ᠠᠪᠤ   ᠪᠠᠨ ᠰᠠᠨᠠᠬᠤᠯᠠᠷ ᠲᠠᠭᠤᠯᠠᠭᠰᠠᠨ ᠶᠤᠮ         ᠶᠢᠰᠦᠨ ᠵᠢᠯ ᠢᠶᠠᠨ ᠪᠤᠯᠤᠯ᠎ᠠ         ᠡᠮᠳᠡᠷᠭᠡᠢ  ᠪᠤᠤᠪᠤ ᠶᠢᠨ ᠡᠷᠬᠢᠯᠳᠡ ᠴᠤ ᠦᠬᠡᠢ         ᠡᠮᠳᠡᠷᠭᠡᠢ ᠪᠤᠤᠪᠤ ᠳᠤ ᠪᠤᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠦᠬᠡᠢ         ᠡᠵᠢ   ᠪᠠᠨ ᠰᠠᠨᠠᠬᠤᠯᠠᠷ ᠲᠠᠭᠤᠯᠠᠭᠰᠠᠨ ᠶᠤᠮ              ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠤ ᠬᠤᠰᠢᠭᠤᠨ ᠳᠤ ᠶᠠᠪᠤᠭᠰᠠᠨ ᠨᠢ              ᠬᠦᠷᠡᠩ ᠮᠤᠷᠢᠨ ᠤ ᠬᠦᠴᠦ ᠰᠢᠦ ᠳ᠋ᠡ              ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠪᠦᠬᠦᠨ ᠲᠠᠢ ᠬᠠᠨᠢᠯᠠᠳᠠᠭ              ᠮᠦᠮᠦ ᠶᠢᠨ ᠬᠦᠦ ᠶᠢᠨ ᠰᠠᠶᠢᠨ ᠰᠢᠦ ᠳ᠋ᠡ         ᠠᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠬᠤᠰᠢᠭᠤ ᠳᠤ ᠢᠷᠡᠭᠰᠡᠨ         ᠠᠭᠳᠠ ᠮᠤᠷᠢᠨ ᠤ ᠰᠠᠶᠢᠨ ᠰᠢᠦ ᠳ᠋ᠡ         ᠠᠬ᠎ᠠ ᠲᠡᠬᠦᠦ ᠪᠦᠬᠦᠨ ᠲᠠᠢ ᠬᠠᠨᠢᠯᠠᠳᠠᠭ         ᠠᠪᠤ ᠶᠢᠨ ᠬᠦᠦ ᠶᠢᠨ ᠰᠠᠶᠢᠨ ᠰᠢᠦ ᠳ᠋ᠡ᠃
 
ᠢᠷᠡᠯᠲᠡ᠄ ︽ᠲᠠᠶᠢᠹᠦᠰᠧ ᠵᠡᠬᠦᠨ ᠭᠠᠷ — ᠬᠦᠨᠪᠤᠯᠠᠭ︾
 
 
ᠬᠠᠮᠢᠶ᠎ᠡ ᠪᠦᠬᠦᠢ ᠰᠣᠨᠢᠨ
 
ᠥᠪᠦᠷ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠤᠨ ᠥᠪᠡᠷᠳᠡᠭᠡᠨ ᠵᠠᠰᠠᠬᠤ ᠣᠷᠣᠨ ᠤ ᠠᠷᠠᠳ ᠤᠨ ᠵᠠᠰᠠᠭ ᠤᠨ ᠣᠷᠳᠣᠨ ᠠᠴᠠ ᠭᠤᠤᠯᠴᠢᠯᠠᠨ ᠡᠷᠬᠢᠯᠡᠪᠡ ᠥᠪᠦᠷ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠤᠨ ᠥᠪᠡᠷᠳᠡᠭᠡᠨ ᠵᠠᠰᠠᠬᠤ ᠣᠷᠣᠨ ᠤ ᠠᠷᠠᠳ ᠤᠨ ᠵᠠᠰᠠᠭ ᠤᠨ ᠤᠷᠳᠤᠨ ᠤ ᠠᠯᠪᠠᠨ ᠲᠢᠩᠬᠢᠮ ᠠᠴᠠ ᠲᠠᠭᠠᠭᠠᠴᠢᠯᠠᠨ ᠡᠷᠬᠢᠯᠡᠪᠡ ᠃ ᠦᠪᠦᠷ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠤᠨ ᠮᠦᠩᠭᠡᠭᠠᠯ ᠰᠣᠹᠲ ᠤᠨ ᠬᠤᠪᠢᠴᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠬᠢᠵᠠᠭᠠᠷᠲᠦ ᠺᠣᠮᠫᠠᠨᠢ ᠮᠡᠷᠭᠡᠵᠢᠯ ᠬᠠᠩᠭᠠᠪᠠ᠃ ᠰᠢᠤᠳᠠᠨ ᠳ᠋ᠤᠭᠠᠷ: 010098    蒙ICP备05000248号