ᠠᠷᠠᠳ ᠤᠨ ᠲᠠᠭᠤᠤ —  ᠨᠤᠳᠤᠭ ᠢᠶᠠᠨ ᠰᠠᠨᠠᠭᠰᠠᠨ ᠲᠠᠭᠤᠤ
ᠨᠡᠶᠢᠲᠡᠯᠡᠭᠰᠡᠨ ᠴᠠᠭ᠄
2020/3/26
        ᠨᠤᠳᠤᠭ ᠢᠶᠠᠨ ᠰᠠᠨᠠᠭᠰᠠᠨ ᠲᠠᠭᠤᠤ                ᠡᠷᠢᠶᠡᠨ ᠴᠤ ᠯᠢᠩᠪᠤ ᠶᠢᠨ ᠬᠢᠨᠢ          ᠡᠭᠡᠰᠢᠭ ᠢ ᠨᠢ ᠶᠠᠭᠠᠬᠢᠶ᠎ᠠ ᠳ᠋ᠡ          ᠡᠵᠢ ᠯᠠ ᠠᠪᠤ ᠶᠢᠨ ᠮᠢᠨᠢ          ᠰᠠᠨᠠᠭᠳᠠᠬᠤ ᠶᠢ ᠶᠠᠭᠠᠬᠢᠶ᠎ᠠ ᠳ᠋ᠡ               ᠴᠠᠭᠠᠨ ᠴᠤ ᠯᠢᠩᠪᠤ ᠶᠢᠨ ᠬᠢᠨᠢ               ᠴᠠᠩᠬᠢᠨᠠᠬᠤ ᠶᠢ ᠶᠠᠭᠠᠬᠢᠶ᠎ᠠ ᠳ᠋ᠡ               ᠴᠠᠬᠠᠷ ᠨᠤᠳᠤᠭ ᠤᠨ ᠮᠢᠨᠢ               ᠰᠠᠨᠠᠭᠳᠠᠬᠤ ᠶᠢ ᠶᠠᠭᠠᠬᠢᠶ᠎ᠠ ᠳ᠋ᠡ          ᠬᠦᠷᠡᠩ ᠴᠤ ᠯᠢᠩᠪᠤ ᠶᠢᠨ ᠬᠢᠨᠢ          ᠬᠦᠩᠬᠢᠨᠡᠬᠦ ᠶᠢ  ᠶᠠᠭᠠᠬᠢᠶ᠎ᠠ ᠳ᠋ᠡ          ᠬᠡᠦᠬᠡᠳ ᠲᠡᠬᠦᠦ ᠨᠡᠷ ᠤᠨ ᠮᠢᠨᠢ          ᠰᠠᠨᠠᠭᠳᠠᠬᠤ ᠶᠢ ᠶᠠᠭᠠᠬᠢᠶ᠎ᠠ ᠳ᠋ᠡ               ᠠᠷᠠᠰᠤᠨ ᠬᠤᠭᠤᠷ ᠤᠨ ᠬᠢᠨᠢ               ᠲᠤᠤᠭᠠᠷᠬᠤ ᠶᠢ ᠶᠠᠭᠠᠬᠢᠶ᠎ᠠ ᠳ᠋ᠡ               ᠠᠪᠤ ᠯᠠ ᠡᠵᠢ ᠶᠢᠨ ᠮᠢᠨᠢ               ᠰᠠᠨᠠᠭᠳᠠᠬᠤ ᠶᠢ ᠶᠠᠭᠠᠬᠢᠶ᠎ᠠ ᠳ᠋ᠡ          ᠲᠤᠭᠤᠷᠤᠤ ᠰᠢᠪᠠᠭᠤᠨ ᠤ ᠬᠢᠨᠢ          ᠲᠤᠭᠯᠠᠯᠳᠤᠬᠤ ᠶᠢ ᠶᠠᠭᠠᠬᠢᠶ᠎ᠠ ᠳ᠋ᠡ          ᠲᠦᠷᠦᠭᠰᠡᠨ ᠨᠤᠳᠤᠭ ᠤᠨ ᠮᠢᠨᠢ          ᠰᠠᠨᠠᠭᠳᠠᠬᠤ ᠶᠢ ᠶᠠᠭᠠᠬᠢᠶ᠎ᠠ ᠳ᠋ᠡ              ᠡᠯᠢᠶ᠎ᠡ ᠰᠢᠪᠠᠭᠤᠨ ᠤ ᠬᠢᠨᠢ              ᠡᠷᠬᠢᠯᠳᠦᠬᠦ ᠶᠢ ᠶᠠᠭᠠᠬᠢᠶ᠎ᠠ ᠳ᠋ᠡ              ᠡᠵᠢ ᠯᠠ ᠠᠪᠤ ᠶᠢᠨ ᠮᠢᠨᠢ              ᠰᠠᠨᠠᠭᠳᠠᠬᠤ ᠶᠢ ᠶᠠᠭᠠᠬᠢᠶ᠎ᠠ ᠳ᠋ᠡ᠃
 
ᠢᠷᠡᠯᠲᠡ᠄ ︽ᠲᠠᠶᠢᠹᠦᠰᠧ ᠵᠡᠬᠦᠨ ᠭᠠᠷ — ᠬᠦᠨᠪᠤᠯᠠᠭ︾
 
 
ᠬᠠᠮᠢᠶ᠎ᠡ ᠪᠦᠬᠦᠢ ᠰᠣᠨᠢᠨ
 
ᠥᠪᠦᠷ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠤᠨ ᠥᠪᠡᠷᠳᠡᠭᠡᠨ ᠵᠠᠰᠠᠬᠤ ᠣᠷᠣᠨ ᠤ ᠠᠷᠠᠳ ᠤᠨ ᠵᠠᠰᠠᠭ ᠤᠨ ᠣᠷᠳᠣᠨ ᠠᠴᠠ ᠭᠤᠤᠯᠴᠢᠯᠠᠨ ᠡᠷᠬᠢᠯᠡᠪᠡ ᠥᠪᠦᠷ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠤᠨ ᠥᠪᠡᠷᠳᠡᠭᠡᠨ ᠵᠠᠰᠠᠬᠤ ᠣᠷᠣᠨ ᠤ ᠠᠷᠠᠳ ᠤᠨ ᠵᠠᠰᠠᠭ ᠤᠨ ᠤᠷᠳᠤᠨ ᠤ ᠠᠯᠪᠠᠨ ᠲᠢᠩᠬᠢᠮ ᠠᠴᠠ ᠲᠠᠭᠠᠭᠠᠴᠢᠯᠠᠨ ᠡᠷᠬᠢᠯᠡᠪᠡ ᠃ ᠦᠪᠦᠷ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠤᠨ ᠮᠦᠩᠭᠡᠭᠠᠯ ᠰᠣᠹᠲ ᠤᠨ ᠬᠤᠪᠢᠴᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠬᠢᠵᠠᠭᠠᠷᠲᠦ ᠺᠣᠮᠫᠠᠨᠢ ᠮᠡᠷᠭᠡᠵᠢᠯ ᠬᠠᠩᠭᠠᠪᠠ᠃ ᠰᠢᠤᠳᠠᠨ ᠳ᠋ᠤᠭᠠᠷ: 010098    蒙ICP备05000248号