ᠠᠷᠠᠳ ᠤᠨ ᠲᠠᠭᠤᠤ —  ᠵᠢᠷᠤᠭ᠎ᠠ ᠪᠤᠷᠤ
ᠨᠡᠶᠢᠲᠡᠯᠡᠭᠰᠡᠨ ᠴᠠᠭ᠄
2020/3/26
              ᠵᠢᠷᠤᠭ᠎ᠠ ᠪᠤᠷᠤ        ᠵᠢᠷᠤᠭ᠎ᠠ ᠪᠤᠷᠤ ᠮᠤᠷᠢᠨ ᠤ ᠪᠠᠨ        ᠵᠢᠯᠤᠭᠤ ᠶᠢ ᠨᠢ ᠲᠠᠷᠤᠭᠠᠳ ᠮᠤᠷᠳᠠᠭᠠᠷᠠᠢ        ᠵᠤᠷᠢᠭᠰᠠᠨ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠴᠢᠨᠢ ᠬᠤᠯᠠ  ᠪᠤᠢ        ᠵᠤᠷᠢᠭ ᠲᠠᠭᠠᠨ ᠬᠦᠷᠦᠭᠡᠳ ᠪᠤᠴᠠᠭᠠᠷᠠᠢ             ᠡᠮᠡᠬᠡᠯ ᠨᠢ ᠠᠯᠠᠭ ᠮᠤᠷᠢ ᠨᠢ             ᠡᠮᠡᠬᠡᠯ ᠤᠨ ᠲᠤᠤᠭᠤᠷ ᠬᠦᠯᠦᠰᠦ ᠲᠠᠢ             ᠡᠮᠡᠬᠡᠨ ᠪᠤᠭᠤᠷᠤᠯ ᠡᠵᠢ ᠨᠢ             ᠡᠩᠬᠡᠷ ᠢᠶᠠᠨ ᠲᠠᠭᠠᠭᠠᠳ ᠨᠢᠯᠪᠤᠰᠤ ᠲᠠᠢ        ᠬᠠᠵᠠᠭᠠᠷ ᠨᠢ ᠠᠯᠠᠭ᠎ᠠ ᠮᠤᠷᠢ ᠨᠢ        ᠬᠠᠵᠠᠭᠠᠷ ᠢᠶᠠᠨ ᠲᠠᠭᠠᠭᠠᠳ ᠬᠦᠯᠦᠰᠦ ᠲᠠᠢ        ᠬᠠᠶᠢᠷᠠᠳᠤ ᠪᠤᠭᠤᠷᠤᠯ ᠡᠵᠢ ᠨᠢ        ᠬᠠᠨᠵᠢᠶᠠᠷ ᠢᠶᠠᠨ ᠲᠠᠭᠠᠭᠠᠳ ᠨᠢᠯᠪᠤᠰᠤ ᠲᠠᠢ  
 
ᠢᠷᠡᠯᠲᠡ᠄ ︽ᠲᠠᠶᠢᠹᠦᠰᠧ ᠵᠡᠬᠦᠨ ᠭᠠᠷ — ᠬᠦᠨᠪᠤᠯᠠᠭ︾
 
 
ᠬᠠᠮᠢᠶ᠎ᠡ ᠪᠦᠬᠦᠢ ᠰᠣᠨᠢᠨ
 
ᠥᠪᠦᠷ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠤᠨ ᠥᠪᠡᠷᠳᠡᠭᠡᠨ ᠵᠠᠰᠠᠬᠤ ᠣᠷᠣᠨ ᠤ ᠠᠷᠠᠳ ᠤᠨ ᠵᠠᠰᠠᠭ ᠤᠨ ᠣᠷᠳᠣᠨ ᠠᠴᠠ ᠭᠤᠤᠯᠴᠢᠯᠠᠨ ᠡᠷᠬᠢᠯᠡᠪᠡ ᠥᠪᠦᠷ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠤᠨ ᠥᠪᠡᠷᠳᠡᠭᠡᠨ ᠵᠠᠰᠠᠬᠤ ᠣᠷᠣᠨ ᠤ ᠠᠷᠠᠳ ᠤᠨ ᠵᠠᠰᠠᠭ ᠤᠨ ᠤᠷᠳᠤᠨ ᠤ ᠠᠯᠪᠠᠨ ᠲᠢᠩᠬᠢᠮ ᠠᠴᠠ ᠲᠠᠭᠠᠭᠠᠴᠢᠯᠠᠨ ᠡᠷᠬᠢᠯᠡᠪᠡ ᠃ ᠦᠪᠦᠷ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠤᠨ ᠮᠦᠩᠭᠡᠭᠠᠯ ᠰᠣᠹᠲ ᠤᠨ ᠬᠤᠪᠢᠴᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠬᠢᠵᠠᠭᠠᠷᠲᠦ ᠺᠣᠮᠫᠠᠨᠢ ᠮᠡᠷᠭᠡᠵᠢᠯ ᠬᠠᠩᠭᠠᠪᠠ᠃ ᠰᠢᠤᠳᠠᠨ ᠳ᠋ᠤᠭᠠᠷ: 010098    蒙ICP备05000248号