ᠠᠷᠠᠳ ᠤᠨ ᠲᠠᠭᠤᠤ —  ᠲᠠᠴᠠᠨᠰᠤ
ᠨᠡᠶᠢᠲᠡᠯᠡᠭᠰᠡᠨ ᠴᠠᠭ᠄
2020/3/26
              ᠲᠠᠴᠠᠨᠰᠤ       ᠠᠭᠤᠯᠠ   ᠶᠢ ᠲᠠᠪᠠᠭ᠋ᠤ ᠳᠠᠭᠠᠨ        ᠤᠨᠤᠭ᠎ᠠ ᠶᠢ ᠮᠢᠨᠢ ᠵᠤᠪᠠᠭᠠᠨ᠎ᠠ        ᠤᠴᠠᠷᠠᠭᠰᠠᠨ ᠴᠢᠮ᠎ᠠ ᠠᠴᠠ ᠪᠠᠨ ᠰᠠᠯᠬᠤᠯᠠᠷ        ᠰᠡᠳᠬᠢᠯ ᠢ ᠮᠢᠨᠢ ᠵᠤᠪᠠᠭᠠᠨ᠎ᠠ             ᠬᠠᠳᠠ ᠶᠢ ᠲᠠᠪᠠᠭ᠋ᠤ ᠳᠤ             ᠮᠤᠷᠢ ᠶᠢ ᠮᠢᠨᠢ ᠵᠤᠪᠠᠭᠠᠨ᠎ᠠ             ᠬᠠᠨᠢᠯᠠᠭᠰᠠᠨ ᠴᠢᠮᠠᠢᠢ ᠪᠠᠨ  ᠪᠤᠳᠤᠬᠤᠯᠠᠷ             ᠰᠡᠳᠬᠢᠯ ᠢ ᠮᠢᠨᠢ ᠵᠤᠪᠠᠭᠠᠨ᠎ᠠ        ᠬᠦᠳᠦᠯ ᠢ ᠲᠠᠪᠠᠭ᠋ᠤ ᠳᠤ        ᠬᠦᠯᠦᠭ ᠢ ᠮᠢᠨᠢ ᠵᠤᠪᠠᠭᠠᠨ᠎ᠠ        ᠬᠦᠬᠡᠷᠦᠬᠦᠨ ᠴᠢᠮ᠎ᠠ ᠠᠴᠠ ᠪᠠᠨ ᠰᠠᠯᠬᠤᠯᠠᠷ        ᠰᠡᠳᠬᠢᠯ ᠢ ᠮᠢᠨᠢ ᠵᠤᠪᠠᠭᠠᠨ᠎ᠠ᠃
 
ᠢᠷᠡᠯᠲᠡ᠄ ︽ᠲᠠᠶᠢᠹᠦᠰᠧ ᠵᠡᠬᠦᠨ ᠭᠠᠷ — ᠬᠦᠨᠪᠤᠯᠠᠭ︾
 
 
ᠬᠠᠮᠢᠶ᠎ᠡ ᠪᠦᠬᠦᠢ ᠰᠣᠨᠢᠨ
 
ᠥᠪᠦᠷ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠤᠨ ᠥᠪᠡᠷᠳᠡᠭᠡᠨ ᠵᠠᠰᠠᠬᠤ ᠣᠷᠣᠨ ᠤ ᠠᠷᠠᠳ ᠤᠨ ᠵᠠᠰᠠᠭ ᠤᠨ ᠣᠷᠳᠣᠨ ᠠᠴᠠ ᠭᠤᠤᠯᠴᠢᠯᠠᠨ ᠡᠷᠬᠢᠯᠡᠪᠡ ᠥᠪᠦᠷ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠤᠨ ᠥᠪᠡᠷᠳᠡᠭᠡᠨ ᠵᠠᠰᠠᠬᠤ ᠣᠷᠣᠨ ᠤ ᠠᠷᠠᠳ ᠤᠨ ᠵᠠᠰᠠᠭ ᠤᠨ ᠤᠷᠳᠤᠨ ᠤ ᠠᠯᠪᠠᠨ ᠲᠢᠩᠬᠢᠮ ᠠᠴᠠ ᠲᠠᠭᠠᠭᠠᠴᠢᠯᠠᠨ ᠡᠷᠬᠢᠯᠡᠪᠡ ᠃ ᠦᠪᠦᠷ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠤᠨ ᠮᠦᠩᠭᠡᠭᠠᠯ ᠰᠣᠹᠲ ᠤᠨ ᠬᠤᠪᠢᠴᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠬᠢᠵᠠᠭᠠᠷᠲᠦ ᠺᠣᠮᠫᠠᠨᠢ ᠮᠡᠷᠭᠡᠵᠢᠯ ᠬᠠᠩᠭᠠᠪᠠ᠃ ᠰᠢᠤᠳᠠᠨ ᠳ᠋ᠤᠭᠠᠷ: 010098    蒙ICP备05000248号