︽ᠠᠰᠤᠷᠤ︾ ᠶᠢᠨ ᠬᠤᠪᠢᠷᠠᠯ ᠬᠦᠭᠵᠢᠯ
ᠨᠡᠶᠢᠲᠡᠯᠡᠭᠰᠡᠨ ᠴᠠᠭ᠄
2020/3/26
    ᠶᠤᠸᠠᠨ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠰᠡᠬᠦᠯᠴᠢ ᠠᠴᠠ ᠴᠢᠩ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠦᠶ᠎ᠡ ᠬᠦᠷᠳᠡᠯ᠎ᠡ ᠠᠰᠤᠷᠤ ᠤᠷᠠᠯᠢᠭ ᠨᠢ ᠰᠢᠨ᠎ᠡ ᠬᠦᠭᠵᠢᠯᠳᠡ ᠲᠠᠢ ᠪᠤᠯᠵᠤ᠂ ᠤᠷᠢᠳ ᠬᠤᠵᠢᠳ ︽ᠴᠠᠬᠠᠷ ᠲᠦᠷᠦ ᠶᠢᠨ ᠲᠤᠪᠴᠢᠶᠠᠨ︾᠂ ︽ᠠᠳᠤᠭᠤᠴᠢᠨ ᠠᠰᠤᠷᠤ ︾ ᠵᠡᠷᠭᠡ ᠤᠯᠠᠨ ᠬᠦᠭᠵᠢᠮ ᠵᠤᠬᠢᠶᠠᠭᠳᠠᠭᠰᠠᠨ ᠢᠶᠠᠨ ᠶᠤᠸᠠᠨ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠪᠠᠭᠤᠷᠠᠨ ᠲᠤᠷᠤᠶᠢᠳᠠᠬᠤ ᠶᠢ ᠲᠠᠭᠠᠯᠳᠤᠭᠠᠳ ᠡᠳᠦᠷ ᠢᠷᠡᠬᠦᠶ᠎ᠡ ᠰᠦᠢᠷᠡᠨ  ᠪᠤᠳᠠᠷᠠᠭᠠᠳ᠂   ᠡᠳᠦᠷ ᠤᠨ ᠤᠳᠠᠭᠠᠨ ᠳᠠᠭᠠᠨ ᠡᠨᠡ ᠬᠦ᠋ ᠤᠷᠠᠯᠢᠭ  ᠤᠨ ᠭᠡᠯᠪᠡᠷᠢ ᠨᠢ  ᠬᠡᠪ ᠨᠠᠮᠪᠠ᠂ ᠬᠡᠯᠪᠡᠷᠢ ᠶᠠᠩᠵᠤ ᠢᠶᠠᠷ ᠲᠠᠯᠠᠪᠠᠷ ᠬᠤᠪᠢᠰᠴᠤ ᠤᠨᠳᠤᠤᠰᠢᠭᠰᠠᠨ ᠮᠦᠷᠳᠡᠭᠡᠨ ᠮᠠᠰᠢ ᠤᠯᠠᠨ ᠬᠤᠪᠤᠷ ᠨᠠᠨᠳᠢᠨ ᠤᠷ᠎ᠠ ᠮᠡᠷᠭᠡᠵᠢᠯ ᠨᠢ ᠤᠯᠠᠮᠵᠢᠯᠠᠯ ᠠᠯᠳᠠᠭᠳᠠᠵᠤ᠂  ᠬᠤᠵᠢᠮ ᠨᠢ ᠵᠦᠪᠬᠡᠨ ᠴᠠᠬᠠᠷ ᠨᠤᠳᠤᠭ  ᠲᠤ ᠨᠢᠬᠡ ᠬᠡᠰᠡᠭ ᠨᠢ ᠠᠵᠠ ᠪᠠᠷ ᠤᠯᠠᠮᠵᠢᠯᠠᠭᠳᠠᠵᠤ ᠦᠯᠡᠳᠡᠭᠰᠡᠨ ᠪᠠᠶᠢᠨ᠎ᠠ᠃     ᠯᠢᠭᠳᠡᠨ ᠬᠤᠳᠤᠭᠳᠤ ᠬᠠᠭᠠᠨ ᠰᠠᠭᠤᠷᠢᠨ᠎ᠠ ᠰᠠᠭᠤᠵᠤ᠂  ᠪᠦᠭᠦ᠋ᠢᠯᠡ ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠂ ᠢᠯᠠᠩᠭᠤᠶ᠎ᠠ ᠴᠠᠬᠠᠷ ᠲᠦᠮᠡᠨ ᠤ ᠰᠦᠷ ᠭᠦᠴᠤᠨ ᠪᠤᠵᠠᠭᠠᠢᠢᠷᠠᠨ  ᠬᠦᠭᠵᠢᠬᠦ ᠶᠢ ᠲᠠᠭᠠᠯᠳᠤᠭᠠᠳ  ᠂ ᠤᠷᠳᠤᠨ ᠤ ᠲᠠᠭᠤᠤ ᠭᠦᠭᠵᠢᠮ ᠲᠠᠭᠢᠨ ᠭᠦᠭᠵᠢᠯᠳᠡ ᠶᠢᠨ ᠱᠠᠳᠤᠨ ᠳᠠᠭᠠᠨ ᠤᠷᠤᠪᠠ᠃ ᠮᠠᠨ ᠤ ᠲᠡᠦᠬᠡᠨ ᠮᠠᠲ᠋ᠧᠷᠢᠶᠠᠯ ᠳᠤ ᠪᠠᠶᠢᠭ᠎ᠠ ︽ᠯᠢᠭᠳᠡᠨ ᠬᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠤᠷᠳᠤᠨ ᠤ ᠲᠠᠭᠤᠤ᠂ ᠤᠷᠳᠤ ᠵᠤᠷᠢᠭ︾ ᠪᠤᠯ ᠶᠠᠭ ᠡᠨᠡ ᠦᠶ᠎ᠡ ᠶᠢᠨ ᠲᠠᠭᠤᠤ ᠪᠤᠯᠤᠨ᠎ᠠ᠃ ᠤᠷᠳᠤᠨ ᠤ ᠭᠦᠭᠵᠢᠮ  ᠳᠤ ᠭᠢᠳᠡᠳ ᠤᠨ ᠰᠤᠩᠭᠤᠳᠠᠭ ᠭᠦᠭᠵᠢᠮ ᠤᠨ ︽ᠯᠢᠤ ᠴᠢᠩ ᠨᠢᠶᠠᠩ︾ ᠵᠡᠷᠭᠡ ᠠᠶᠠᠯᠭᠤ ᠤᠶᠠᠯᠳᠤᠨ ᠤᠷᠤᠵᠤ᠂ ᠴᠠᠬᠠᠷ ᠤᠷᠳᠤᠨ ᠤ ᠭᠦᠭᠵᠢᠮ ᠢ ᠪᠠᠶᠠᠯᠢᠬᠵᠢᠭᠤᠯᠤᠨ ︽ᠠᠰᠤᠷᠤ︾ ᠠᠶᠠᠯᠭᠤ ᠶᠢᠨ ᠪᠤᠢ ᠪᠤᠯᠬᠤ ᠳᠤ ᠪᠠᠳᠤ ᠰᠠᠶᠢᠨ ᠰᠠᠭᠤᠷᠢ ᠶᠢ ᠲᠠᠯᠪᠢᠵᠤ ᠦᠭᠴᠡᠢ᠃       ᠮᠠᠨᠵᠤ ᠴᠢᠩ ᠲᠤᠮᠳᠠᠳᠤ ᠶᠢ ᠡᠷᠭᠡᠰᠢᠶᠡᠵᠦ᠂ ᠲᠦᠷᠦ ᠤᠷᠳᠤᠨ ᠪᠠᠶᠢᠭᠤᠯᠬᠤ ᠳᠠᠭᠠᠨ ᠶᠡᠷᠦ ᠠᠴᠠ ᠦᠪᠡᠷ ᠤᠨ ᠭᠡᠮᠡᠭᠳᠡᠭᠰᠡᠨ ᠤᠷᠳᠤᠨ ᠤ ᠬᠦᠭᠵᠢᠮ ᠦᠬᠡᠢ ᠪᠤᠯᠬᠤᠷ᠂  ᠤᠯᠠᠮᠵᠢᠯᠠᠯᠳᠤ ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠬᠦᠭᠵᠢᠮ ᠢ  ᠤᠤᠯ ᠶᠤᠰᠤ ᠪᠠᠷ  ᠨᠢ ᠦᠪᠡᠷ ᠤᠨ ᠤᠷᠳᠤᠨ ᠳᠠᠭᠠᠨ ᠲᠤᠬᠤᠨ ᠭᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠭᠰᠡᠨ ᠪᠠᠶᠢᠪᠠ᠃ ︽ᠮᠠᠨᠵᠤ ᠶᠢᠨ ᠲᠡᠦᠬᠡᠨ ᠪᠢᠴᠢᠭ︾ ᠲᠤ ︽ᠲᠠᠶᠢᠽᠦ᠋ᠩ ᠴᠠᠬᠠᠷ ᠢ ᠲᠦᠪᠰᠢᠳᠭᠡᠵᠦ᠂ ᠬᠦᠭᠵᠢᠮ ᠢ ᠢᠨᠦ ᠤᠯᠵᠠᠯᠠᠨ ᠨᠠᠶᠢᠷ ᠬᠦᠭ ᠲᠤᠷ ᠵᠢᠬᠰᠠᠭᠠᠵᠤ᠂ ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠬᠦᠭᠵᠢᠮ ᠤᠨ ᠠᠶ᠎ᠠ ᠬᠡᠮᠡᠵᠦᠬᠦᠢ᠂  ᠴᠦᠮ ᠤᠷᠳᠤᠨ ᠤ ᠬᠦᠭᠵᠢᠮ ᠪᠤᠯᠬᠤᠯᠠᠷ ᠱᠢ ᠪᠠᠩ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠲᠤᠷ ᠬᠠᠮᠢᠶᠠᠷᠤᠭᠤᠯᠵᠤᠬᠤᠢ︾ ᠬᠡᠵᠦ ᠲᠡᠮᠳᠡᠭᠯᠡᠭᠰᠡᠨ ᠪᠠᠶᠢᠳᠠᠭ  ᠃  ᠡᠩᠭᠡ ᠠᠮᠤᠭᠤᠯᠠᠩ ᠬᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠲᠠᠪᠢᠨ ᠬᠤᠶᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠤᠨ ︵1714︶ ᠳᠤ ︽ᠠᠷᠭ᠎ᠠ ᠪᠢᠯᠢᠭ ᠤᠨ ᠭᠦᠭᠵᠢᠮ ᠤᠨ ᠵᠦᠢ︾ ᠭᠡᠭᠦ ᠪᠢᠴᠢᠭ ᠢ ᠵᠠᠰᠠᠪᠤᠷᠢ ᠤᠷᠤᠭᠤᠯᠤᠨ ᠨᠠᠶᠢᠷᠠᠭᠤᠯᠵᠤ᠂ ᠮᠠᠨᠵᠤ ᠶᠢᠨ ᠬᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠤᠷᠳᠤᠨ ᠤ ᠲᠠᠭᠤᠤ ᠭᠦᠭᠵᠢᠮ ᠢ ᠦᠷᠭᠡᠳᠭᠡᠭᠦ ᠵᠤᠷᠢᠯᠭ᠎ᠠ ᠪᠠᠷ ᠨᠢᠭᠡ ᠤᠳᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠴᠡᠭᠴᠡᠯᠡᠯᠳᠡ ᠭᠢᠪᠡ᠃ ᠲᠡᠭᠷᠢ ᠲᠡᠳᠭᠦᠭᠴᠢ ᠶᠢᠨ ᠵᠢᠷᠭᠤᠳᠤᠭᠠᠷ ᠤᠨ ︵1741︶ ᠠᠴᠠ ᠡᠭᠢᠯᠡᠨ᠂ ᠲᠠᠪᠤᠨ ᠵᠢᠯ ᠤᠨ ᠬᠤᠭᠤᠴᠠᠭ᠎ᠠ ᠲᠠᠢ ᠪᠠᠷ ︽ᠤᠷᠳᠤᠨ ᠤ ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠲᠠᠭᠤᠤ ᠭᠦᠭᠵᠢᠮ︾ ᠢ ᠲᠠᠭᠢᠨ ᠰᠢᠭᠦᠨ ᠭᠢᠨᠠᠵᠤ ᠪᠠᠰᠠ ᠨᠢᠭᠡ ᠪᠦᠯᠦᠭ ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠲᠠᠭᠤᠤ ᠭᠦᠭᠵᠢᠮ ᠢ ᠰᠤᠩᠭᠤᠨ ᠠᠪᠴᠤ᠂ ︽ᠠᠷᠭ᠎ᠠ ᠪᠢᠯᠢᠭ ᠤᠨ ᠭᠦᠭᠵᠢᠮ ᠤᠨ ᠵᠦᠢ ᠶᠢᠨ ᠰᠡᠭᠦᠯᠴᠢ ᠶᠢᠨ ᠨᠠᠶᠢᠷᠠᠭᠤᠯᠭ᠎ᠠ︾ ᠭᠡᠰᠡᠨ ᠲᠡᠪᠳᠡᠷ ᠢ ᠡᠮᠭᠢᠳᠭᠡᠨ ᠭᠠᠷᠭᠠᠪᠠ᠃ ᠡᠨᠡᠭᠦ ᠰᠡᠭᠦᠯᠴᠢ ᠶᠢᠨ ᠨᠠᠶᠢᠷᠠᠭᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠲᠦᠴᠢᠨ ᠲᠤᠯᠤᠭ᠎ᠠ᠂ ᠲᠦᠴᠢᠨ ᠨᠠᠶᠢᠮᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠲᠡᠪᠳᠡᠷ ᠤᠨ ︽ᠤᠷᠳᠤᠨ ᠤ ᠨᠠᠶᠢᠷ ᠬᠤᠷᠢᠮ ᠤᠨ ᠲᠠᠭᠤᠤ ᠭᠦᠭᠵᠢᠮ︾ ᠤᠨ ᠲᠤᠳᠤᠷ᠎ᠠ᠂ ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠤᠨ ᠡᠷᠳᠡᠨ ᠤ ᠬᠠᠭᠠᠳ ᠤᠨ ᠤᠷᠳᠤᠨ ᠤ ᠲᠠᠭᠤᠤ ᠭᠦᠭᠵᠢᠮ ᠠᠴᠠ ᠨᠢᠭᠡ ᠪᠦᠯᠦᠭ ᠢ ᠰᠤᠩᠭᠤᠨ ᠭᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠵᠡᠢ᠃ ᠲᠡᠭᠦᠨ ᠤ ᠲᠤᠳᠤᠷ᠎ᠠ᠂ ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠬᠠᠭᠠᠳ ᠤᠨ ᠭᠠᠳᠠᠨ᠎ᠠ ᠤᠷᠳᠤᠨ ᠤ ᠲᠦᠷᠤ ᠶᠢᠨ ᠶᠤᠰᠤᠯᠠᠯ ᠤᠨ ᠲᠠᠭᠤᠤ ᠭᠦᠭᠵᠢᠮ ︽ᠶᠡᠭᠡ ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ︾ ︵ᠬᠠᠷᠢ ᠶᠢᠨ ᠶᠡᠭᠡ ᠠᠶᠠᠯᠭᠤ ᠭᠡᠰᠡᠨ ᠤᠳᠬ᠎ᠠ  ᠲᠠᠢ︶᠂ ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠬᠠᠭᠠᠳ ᠤᠨ ᠲᠤᠳᠤᠷ᠎ᠠ ᠤᠷᠳᠤᠨ ᠤ ᠲᠠᠭᠤᠤ ᠭᠦᠭᠵᠢᠮ ︽ᠪᠠᠭ᠎ᠠ ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ︾ ︵ᠬᠠᠷᠢ ᠶᠢᠨ ᠪᠠᠭ᠎ᠠ ᠠᠶᠠᠯᠭᠤ ᠭᠡᠰᠡᠨ ᠤᠳᠬ᠎ᠠ ᠲᠠᠢ︶᠂ ︽ᠠᠳᠤᠭᠤ ᠬᠤᠷᠢᠶᠠᠬᠤ ᠲᠠᠭᠤᠤ︾ ︵ᠶᠤᠸᠠᠨ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠦᠶ᠎ᠡ ᠶᠢᠨ ᠬᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠴᠠᠭᠠᠨ ᠰᠦᠷᠦᠭ ᠤᠨ ᠲᠠᠭᠤᠤ︶ ᠭᠡᠭᠦ ᠮᠡᠳᠤ ᠭᠡᠳᠤᠨ ᠠᠷᠪᠠᠨ ᠲᠠᠭᠤᠤ ᠭᠦᠭᠵᠢᠮ ᠢ ᠰᠤᠩᠭᠤᠨ  ᠤᠷᠤᠭᠤᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠪᠠᠶᠢᠨ᠎ᠠ᠃          ᠴᠢᠩ ᠬᠦᠷᠦᠨ ᠠᠴᠠ ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠤᠷᠤᠨ ᠳᠤ ᠤᠯᠠᠨ ᠲᠤᠭᠠᠨ ᠤ ᠰᠦᠮ᠎ᠡ ᠬᠡᠶᠢᠳ  ᠪᠠᠶᠢᠭᠤᠯᠵᠤ᠂  ᠰᠢᠷ᠎ᠠ  ᠶᠢᠨ ᠱᠠᠰᠢᠨ ᠢ ᠶᠡᠬᠡᠪᠡᠷ  ᠲᠡᠯᠭᠡᠷᠡᠬᠦᠯᠬᠦ ᠶᠢ ᠲᠠᠭᠠᠯᠳᠤᠭᠠᠳ᠂  ᠱᠠᠰᠢᠨ ᠤ ᠠᠭᠤᠯᠭ᠎ᠠ  ᠪᠦᠬᠦ ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠤᠨ ᠠᠷᠠᠳ  ᠤᠨ ᠲᠠᠭᠤᠤ ᠶᠢ ᠬᠠᠮᠤᠷᠴᠤ᠂ ᠲᠦᠷᠦ ᠶᠢᠨ ᠲᠠᠭᠤᠤ ᠲᠠᠢ ᠵᠡᠷᠭᠡᠴᠡᠨ ᠲᠠᠭᠤᠯᠠᠭᠳᠠᠬᠤ ᠲᠢᠳᠢᠮ ᠲᠠᠭᠤᠤ ᠪᠤᠯᠤᠭᠠᠳ᠂ ᠮᠠᠨ ᠤ ᠡᠷᠳᠡ ᠲᠡᠭᠡᠳᠦ ᠠᠴᠠ ᠦᠪᠯᠡᠨ ᠤᠯᠠᠮᠵᠢᠯᠠᠵᠤ ᠢᠷᠡᠭᠰᠡᠨ ᠤᠷᠳᠤᠨ ᠤ ᠲᠠᠭᠤᠤ ᠬᠦᠭᠵᠢᠮ ᠴᠤ ᠠᠭᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠪᠠ ᠭᠡᠯᠪᠡᠷᠢ ᠶᠢᠨ ᠲᠠᠯ᠎ᠠ ᠪᠠᠷ ᠶᠡᠬᠡᠬᠡᠨ ᠬᠤᠪᠢᠷᠠᠯᠳᠠ ᠭᠠᠷᠴᠠᠢ᠃      ᠴᠢᠩ ᠬᠦᠷᠦᠨ ᠲᠡᠬᠦᠨ ᠤ ᠨᠤᠶᠠᠷᠬᠠᠯ ᠳᠤ ᠬᠠᠮᠤᠭ ᠤᠨ ᠶᠡᠭᠡ ᠰᠦᠷᠳᠡᠬᠦᠯᠦᠯ ᠪᠤᠯᠵᠤ ᠪᠠᠶᠢᠭᠰᠠᠨ ᠴᠠᠬᠠᠷᠴᠤᠳ  ᠠᠴᠠ ᠬᠢᠴᠢᠶᠡᠨ  ᠰᠡᠷᠭᠡᠶᠢᠯᠡᠬᠦ   ᠳᠡᠭᠡᠨ᠂ ᠴᠠᠬᠠᠷᠴᠤᠳ ᠢ ᠨᠠᠢᠮᠠᠨ ᠬᠤᠰᠢᠭᠤ᠂ ᠲᠦᠷᠪᠡᠨ ᠰᠦᠷᠦᠭ  ᠪᠤᠯᠭᠠᠨ ᠭᠡᠰᠡᠭᠯᠡᠨ ᠰᠠᠯᠭᠠᠵᠤ᠂  ᠲᠦᠪ ᠠᠴᠠ ᠰᠢᠭᠤᠳ ᠵᠠᠬᠢᠷᠬᠤ ᠲᠦᠷᠢᠮ ᠢ  ᠭᠡᠷᠡᠭᠵᠢᠬᠦᠯᠦᠨ᠂ ᠰᠤᠶᠤᠯ ᠤᠨ ᠲᠠᠯ᠎ᠠ ᠪᠠᠷ  ᠬᠢᠵᠠᠭᠠᠷᠯᠠᠨ ᠪᠤᠭᠤᠮᠢᠯᠠᠬᠤ ᠠᠷᠭ᠎ᠠ ᠪᠠᠰᠢᠷ ᠠᠪᠴᠠᠢ᠃  ᠭᠡᠪᠡᠴᠦ ᠡᠷᠡᠮᠡᠬᠡᠢ ᠪᠠᠭᠠᠳᠤᠷ ᠰᠡᠴᠡᠨ ᠤᠬᠠᠭᠠᠨᠳᠤ ᠴᠠᠬᠠᠷ ᠲᠦᠮᠡᠨ ᠡᠶᠡᠯᠳᠦᠨ ᠲᠠᠭᠠᠵᠤ ᠲᠤᠯᠤᠭᠠᠢ  ᠪᠦᠬᠦᠶᠢᠬᠡ ᠦᠬᠡᠢ᠂ ᠡᠷᠳᠡ ᠲᠡᠭᠡᠳᠦ ᠠᠴᠠ ᠤᠯᠠᠮᠵᠢᠯᠠᠨ ᠢᠷᠡᠭᠰᠡᠨ ᠤᠤᠷ ᠰᠤᠶᠤᠯ ᠢᠶᠠᠨ ᠦᠨᠳᠦᠰᠦ ᠲᠠᠰᠤᠯᠳᠠᠯ ᠦᠬᠡᠢ ᠦᠪᠯᠡᠨ ᠬᠦᠭᠵᠢᠬᠦᠯᠦᠭᠰᠡᠨ ᠶᠤᠮ᠃   ᠤᠯᠠᠨ ᠬᠤᠰᠢᠭᠤ ᠰᠦᠷᠦᠭ  ᠤᠳ ᠨᠢ ᠦᠪᠡᠷ ᠦᠪᠡᠷᠰᠡᠳ ᠤᠨ ᠨᠤᠳᠤᠭ ᠤᠰᠤᠨ ᠤ ᠤᠨᠴᠠᠯᠢᠭ ᠨᠡᠷᠡᠶᠢᠳᠦᠯ ᠢᠶᠠᠷ ᠢᠶᠠᠨ ︽ᠠᠰᠤᠷᠤ︾ ᠠᠶᠠᠯᠭᠤ  ᠪᠠᠨ ᠤᠯᠠᠷᠢᠭᠤᠯᠤᠨ ᠰᠡᠷᠬᠦᠬᠡᠵᠦ  ᠂ ᠠᠭᠠᠵᠢᠮ ᠢᠶᠠᠷ ᠦᠪᠡᠷᠮᠢᠴᠡ ᠭᠡᠪ ᠨᠠᠮᠪᠠ ᠲᠠᠢ᠂ ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠠᠷᠠᠳ ᠤᠨ ᠨᠠᠶᠢᠷᠠᠯ ᠭᠦᠭᠵᠢᠮ ᠤᠨ ᠲᠢᠭ  ᠪᠤᠯᠵᠤ ᠬᠦᠭᠵᠢᠨ᠂  ᠴᠠᠬᠠᠷ ᠤᠨ ᠨᠠᠢᠮᠠᠨ  ᠬᠤᠰᠢᠭᠤ᠂ ᠲᠦᠷᠪᠡᠨ ᠰᠦᠷᠦᠭ ᠲᠤ ᠲᠤᠰ ᠲᠤᠰ  ᠤᠨ ᠭᠦᠭᠵᠢᠮᠳᠡᠳᠡᠭ ︽ᠠᠰᠤᠷᠤ︾ ᠠᠶᠠᠯᠭᠤ ᠨᠤᠭᠤᠳ᠂  ᠲᠠᠷᠤᠢ  ᠭᠦᠯᠤ ᠰᠢᠷ᠎ᠠ᠂ ᠭᠦᠪᠡᠭᠡᠳᠤ ᠰᠢᠷ᠎ᠠ᠂ ᠭᠦᠯᠤ ᠴᠠᠭᠠᠨ᠂ ᠭᠦᠪᠡᠭᠡᠳᠤ ᠴᠠᠭᠠᠨ᠂ ᠭᠦᠯᠤ ᠭᠦᠭᠡ᠂ ᠭᠦᠪᠡᠭᠡᠳᠤ ᠭᠦᠭᠡ᠂ ᠭᠦᠯᠦ ᠤᠯᠠᠭᠠᠨ᠂ ᠭᠦᠪᠡᠭᠡᠳᠤ ᠤᠯᠠᠭᠠᠨ ᠵᠡᠷᠭᠡ ᠨᠠᠢᠮᠠᠨ ᠬᠤᠰᠢᠭᠤ ︽ᠠᠰᠤᠷᠤ︾ ᠭᠢᠭᠡᠳ ᠠᠳᠤᠭᠤᠴᠢᠨ᠂ ᠦᠭᠡᠷᠴᠢᠨ᠂ ᠬᠤᠨᠢᠴᠢᠨ᠂ ᠲᠠᠶᠢᠹᠤᠰᠧ ᠵᠡᠷᠭᠡ  ︽ᠠᠰᠤᠷᠤ︾  ᠪᠤᠢ ᠪᠤᠯᠪᠠ᠃   ᠵᠢᠱᠢᠶᠡᠯᠡᠪᠡᠯ᠂  ᠱᠠᠩᠳᠤ ᠠᠳᠤᠭᠤᠴᠢᠨ ᠰᠦᠷᠦᠭ ᠤᠨ ᠬᠢᠨ ᠤ  ︽ᠠᠳᠤᠭᠤᠴᠢᠨ ᠠᠰᠤᠷᠤ︾᠂  ᠲᠠᠶᠢᠹᠤᠰᠧ ᠰᠦᠷᠦᠭ ᠤᠨ ᠬᠢᠨ ᠤ ︽ᠲᠠᠶᠢᠹᠤᠰᠧ ᠠᠰᠤᠷᠤ︾᠂  ᠬᠦᠪᠡᠭᠡᠳᠦ ᠴᠠᠭᠠᠨ ᠬᠤᠰᠢᠭᠤᠨ ᠤ ︽ᠬᠦᠪᠡᠭᠡᠳᠦ ᠴᠠᠭᠠᠨ ᠠᠰᠤᠷᠤ︾  ᠂᠂᠂᠂  ᠬᠡᠬᠦ ᠮᠡᠳᠦ ᠤᠯᠠᠨ ᠠᠷᠪᠢᠨ ︽ᠠᠰᠤᠷᠤ︾   ᠨᠤᠭᠤᠳ ᠰᠡᠷᠬᠦᠨ ᠠᠮᠢᠯᠠᠵᠠᠢ᠃   ᠢᠯᠠᠩᠭᠤᠶ᠎ᠠ᠂ ᠲᠤᠬᠠᠢ ᠶᠢᠨ ᠦᠶ᠎ᠡ ᠳᠤ ᠠᠵᠤ ᠠᠬᠤᠢ ᠨᠡᠯᠢᠶᠡᠳ ᠬᠦᠭᠵᠢᠯ ᠲᠠᠢ ᠪᠠᠶᠢᠭᠰᠠᠨ ᠱᠠᠩᠳᠤ ᠠᠳᠤᠭᠤᠴᠢᠨ ᠨᠤᠳᠤᠭ ᠲᠤ ᠮᠠᠰᠢ ᠤᠯᠠᠨ ︽ᠠᠰᠤᠷᠤ︾ ᠲᠡᠯᠭᠡᠷᠡᠭᠰᠡᠨ ᠪᠦᠬᠡᠳ ᠡᠳᠦᠭᠡ ᠬᠦᠷᠳᠡᠯ᠎ᠡ ᠦᠷᠭᠡᠨ ᠢᠶᠠᠷ ᠬᠠᠳᠠᠭᠠᠯᠠᠭᠳᠠᠵᠤ ᠪᠠᠶᠢᠭ᠎ᠠ ᠶᠤᠮ᠃ ᠡᠳᠡᠭᠡᠷ ︽ᠠᠰᠤᠷᠤ︾ ᠶᠢᠨ ᠵᠠᠷᠢᠮ ᠨᠢᠬᠡ ᠨᠢ  ᠲᠡᠤᠭᠡ ᠶᠢᠨ ᠶᠠᠪᠤᠴᠠ ᠳᠤ ᠮᠠᠷᠳᠠᠭᠳᠠᠵᠤ᠂ ᠭᠡᠭᠡᠭᠳᠡᠵᠤ  ᠤᠷᠭᠢᠭᠳᠠᠭᠰᠠᠨ ᠪᠤᠯᠪᠠᠴᠤ  ᠪᠠᠰᠠ ᠵᠠᠷᠢᠮ ᠨᠢ  ᠰᠠᠯᠠᠭᠠᠯᠠᠨ ᠨᠡᠮᠡᠭᠳᠡᠭᠰᠡᠨ ᠴᠤ ᠪᠠᠶᠢᠳᠠᠭ᠃  ᠵᠢᠱᠢᠶᠡᠯᠡᠪᠡᠯ᠂ ᠤᠤᠯ ᠤᠨ ︽ᠲᠠᠶᠢᠹᠤᠰᠧ ᠠᠰᠤᠷᠤ︾ ᠨᠢ ᠤᠳᠤ ᠪᠤᠯᠬᠤ ᠳᠤ ︽ᠵᠡᠭᠦᠨ ᠭᠠᠷ ᠲᠠᠶᠢᠹᠤᠰᠧ ᠠᠰᠤᠷᠤ︾ ᠪᠠ ︽ᠪᠠᠷᠠᠭᠤᠨ ᠭᠠᠷ ᠲᠠᠶᠢᠹᠤᠰᠧ ᠠᠰᠤᠷᠤ︾ ᠭᠡᠮᠡᠨ ᠨᠡᠮᠡᠭᠳᠡᠵᠤ ︽ᠲᠠᠶᠢᠹᠤᠰᠧ ᠠᠰᠤᠷᠤ︾ ᠭᠤᠷᠪᠠ  ᠰᠠᠯᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠪᠠ᠃  ᠲᠠᠭᠢᠪᠠᠯ᠂ ︽ᠬᠤᠰᠢᠭᠤ ᠠᠰᠤᠷᠤ︾ ᠪᠤᠯᠤᠨ ︽ᠰᠦᠷᠦᠭ ᠠᠰᠤᠷᠤ︾ ᠬᠠᠷᠢᠯᠴᠠᠨ ᠠᠭᠤᠰᠤᠯᠴᠠᠵᠤ᠂ ᠤᠯᠠᠨ ᠵᠦᠢᠯ ᠤᠨ ︽ᠠᠰᠤᠷᠤ︾ ᠨᠡᠮᠡᠭᠳᠡᠵᠡᠢ᠃ ᠵᠢᠱᠢᠶᠡᠯᠡᠪᠡᠯ᠂ ︽ᠭᠦᠪᠡᠭᠡᠳᠤ ᠰᠢᠷ᠎ᠠ ᠬᠤᠨᠢᠴᠢᠨ ᠠᠰᠤᠷᠤ︾᠂ ︽ᠭᠦᠯᠤ ᠰᠢᠷ᠎ᠠ ᠰᠦᠷᠦᠭ ᠠᠰᠤᠷᠤ︾᠂ ︽ᠭᠦᠯᠤ ᠴᠠᠭᠠᠨ ᠰᠦᠷᠦᠭ ᠠᠰᠤᠷᠤ︾ ᠭᠡᠭᠦ ᠮᠡᠳᠤ᠃  ᠡᠯ᠎ᠡ ᠬᠤᠰᠢᠭᠤ ᠰᠦᠷᠦᠭ ᠤᠨ ︽ᠠᠰᠤᠷᠤ︾ ᠨᠢ ᠭᠡᠪ ᠨᠠᠮᠪᠠ ᠶᠢᠨ ᠲᠠᠯ᠎ᠠ ᠪᠠᠷ ᠶᠡᠭᠡᠨᠭᠭᠢ ᠳᠡᠭᠡᠨ ᠲᠦᠰᠳᠡᠢ ᠪᠠᠶᠢᠳᠠᠭ ᠴᠤ ᠠᠶᠠᠰ ᠪᠤᠯᠤᠨ ᠪᠦᠳᠦᠴᠡ ᠶᠢᠨ ᠲᠠᠯ᠎ᠠ ᠪᠠᠷ ᠬᠠᠷᠢᠯᠴᠠᠨ ᠢᠯᠭᠠᠭ᠎ᠠ ᠲᠠᠢ ᠪᠠᠶᠢᠳᠠᠭ᠃        ᠬᠦᠭᠵᠢᠮᠳᠡᠯ ᠤᠨ ᠲᠠᠯ᠎ᠠ ᠪᠠᠷ᠂ ᠠᠷᠠᠳ ᠤᠨ ᠬᠦᠭᠵᠢᠮ ᠤᠨ ᠤᠨᠴᠠᠯᠢᠭ᠂ ᠬᠦᠭᠵᠢᠮᠳᠡᠬᠦ ᠠᠷᠭ᠎ᠠ ᠪᠠᠷᠢᠯ᠂ ᠤᠷ᠎ᠠ ᠮᠡᠷᠭᠡᠵᠢᠯ ᠪᠤᠯᠤᠨ ᠠᠶᠠᠯᠭᠤ ᠶᠢᠨ ᠬᠡᠪ ᠨᠠᠮᠪᠠ ᠪᠠᠨ ᠦᠨᠳᠦᠰᠦᠯᠡᠡ᠂ ︽ᠴᠠᠭᠠᠨ ᠬᠦᠭ︾᠂ ︽ᠰᠤᠯᠤᠭᠠᠢ ᠬᠦᠭ︾᠂ ︽ᠶᠤᠳᠪᠠᠢ ᠬᠦᠭ︾᠂ ︽ᠯᠤᠪᠤᠨ ᠬᠦᠭ︾᠂ ︽ᠵᠠᠬ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠲᠦᠷᠪᠡ︾᠂ ︽ᠪᠢᠳᠡᠬᠦᠦ ᠲᠠᠷᠤᠯᠭ᠎ᠠ︾ ᠬᠡᠬᠦ ᠮᠡᠳᠦ ᠪᠠᠷ ᠬᠤᠪᠢᠷᠠᠭᠤᠯᠤᠨ ᠬᠦᠭᠵᠢᠮᠳᠡᠵᠦ ᠠᠶᠠᠯᠭᠤ ᠪᠠᠨ ᠪᠠᠶᠠᠯᠢᠬᠵᠢᠭᠤᠯᠵᠠᠢ᠃ ᠵᠢᠱᠢᠶᠡᠯᠡᠬᠦ ᠳᠤ᠂ ᠮᠤᠷᠢᠨ ᠬᠤᠭᠤᠷ ᠤᠨ ᠬᠦᠭ ᠢ ᠲᠦᠷᠪᠡᠨ ᠤᠳᠠᠰᠤᠳᠤ ᠬᠤᠭᠤᠷ ᠤᠨ ᠲᠤᠭᠳᠠᠮᠠᠯ ᠬᠦᠭ ᠪᠤᠯᠬᠤ ᠲᠠᠪᠤᠴᠠ ᠪᠠᠷ  ᠬᠦᠭᠯᠡᠨ ︵ᠴᠠᠬᠠᠷ ᠬᠦᠭ︶᠂ ᠪᠤᠶᠢᠯᠠᠭ᠎ᠠ ᠲᠠᠷᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠪᠠᠷ ︽ᠠᠰᠤᠷᠤ︾ ᠨᠠᠶᠢᠷᠠᠯ ᠬᠦᠭᠵᠢᠮᠳᠡᠳᠡᠭ ᠲᠤᠯᠠ ᠶᠤᠰᠤᠳᠠᠢ ᠰᠠᠶᠢᠬᠠᠨ ᠦ ᠰᠡᠪ ᠦᠬᠡᠢ ᠨᠡᠶᠢᠯᠡᠳᠡᠭ ᠭᠡᠪ ᠨᠠᠮᠪᠠ ᠲᠠᠢ ᠨᠠᠶᠢᠷᠠᠯ ᠬᠦᠭ ᠤᠨ ᠲᠢᠭ ᠪᠤᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠶᠤᠮ᠃ ᠴᠠᠭᠠᠨ ᠬᠦᠭ ᠪᠤᠯ ᠲᠤᠭᠳᠠᠮᠠᠯ ᠠᠶᠠᠯᠭᠤ ᠶᠢᠨ G ᠬᠦᠭ᠂  ᠰᠤᠯᠤᠭᠠᠢ ᠬᠦᠭ ᠪᠤᠯ D ᠬᠦᠭ ︵ᠪᠦᠷ ᠶᠡᠭᠡ ᠬᠦᠭ︶᠂ ᠶᠤᠳᠪᠠᠢ ᠬᠦᠭ ᠪᠤᠯ ︵ᠪᠠᠭ᠎ᠠ ᠬᠦᠭ ᠲᠠᠷᠤᠢ la  ᠬᠦᠭ︶ c ᠪᠤᠶᠤ f  ᠬᠦᠭ ᠢ ᠵᠢᠭᠠᠵᠤ ᠪᠤᠢ᠃      ᠮᠤᠩᠭᠤᠯᠵᠢᠨ ᠬᠤᠰᠢᠭᠤ ᠳᠤ ᠶᠡᠭᠡ ᠪᠠᠷ ᠲᠡᠯᠭᠡᠷᠡᠨ ᠬᠦᠭᠵᠢᠮᠳᠡᠵᠦ ᠪᠠᠶᠢᠭᠰᠠᠨ ᠤᠯᠠᠨ ︽ᠠᠰᠤᠷᠤ︾ ᠠᠶᠠᠯᠭᠤ ᠨᠢ  ᠡᠷᠬᠢᠬᠦ ᠲᠡᠦᠬᠡ ᠶᠢᠨ ᠤᠷᠴᠢᠯ ᠳᠤ ᠠᠭᠠᠵᠢᠮ ᠢᠶᠠᠷ ᠤᠯᠠᠷᠢᠭᠰᠠᠭᠠᠷ ᠰᠦᠮ᠎ᠡ ᠬᠡᠶᠢᠳ ᠤᠨ  ︽ᠵᠢᠩ ᠰᠢᠶᠠᠩ ᠶᠤᠸᠠᠢ︾  ︵经箱乐︶ ᠬᠡᠮᠡᠬᠦ ᠠᠶᠠᠯᠭᠤ ᠶᠢᠨ ᠬᠦᠷᠢᠶ᠎ᠡ ᠬᠡᠪᠴᠢᠶᠡᠨ ᠳᠤ ᠪᠠᠭᠳᠠᠵᠤ᠂ ᠤᠳᠤ ᠪᠤᠯᠬᠤ  ᠳᠤ ᠵᠦᠪᠬᠡᠨ ᠠᠷᠪᠠᠭᠠᠳ ᠯᠠ ᠠᠶᠠᠯᠭᠤ  ᠲᠡᠮᠳᠡᠭᠯᠡᠭᠳᠡᠨ ᠦᠯᠡᠳᠡᠭᠰᠡᠨ ᠨᠢ ᠬᠠᠷᠠᠮᠰᠠᠯᠳᠠᠢ᠃ ᠭᠡᠪᠡᠴᠦ ᠡᠷᠳᠡᠨ ᠤ ᠰᠤᠩᠭᠤᠳᠠᠭ ᠲᠤᠤᠯᠢ ︽ᠭᠡᠰᠡᠷ︾᠂ ︽ᠵᠢᠩᠭᠠᠷ︾ ᠤᠨ ᠦᠯᠢᠬᠡᠷ ᠢ ᠬᠡᠯᠡᠬᠦ ᠳᠤ ᠵᠠᠪᠠᠯ ︽ᠠᠰᠤᠷᠤ︾ ᠪᠠᠷ ᠡᠬᠢᠯᠡᠬᠦᠯᠳᠡᠭ ᠶᠤᠰᠤ ᠭᠤᠷᠢᠮ ᠡᠳᠦᠬᠡ ᠬᠦᠷᠳᠡᠯ᠎ᠡ  ᠬᠠᠳᠠᠭᠠᠯᠭᠳᠠᠭᠰᠠᠭᠠᠷ ᠪᠠᠶᠢᠨ᠎ᠠ᠃ ᠮᠤᠩᠭᠤᠯᠵᠢᠨ ᠬᠤᠰᠢᠭᠤ ᠳᠤ ᠬᠦᠭᠵᠢᠮᠳᠡᠵᠦ ᠪᠠᠶᠢᠭ᠎ᠠ ︽ᠠᠰᠤᠷᠤ︾ ᠨᠢ ᠴᠠᠬᠠᠷ ᠨᠤᠳᠤᠭ ᠤᠨ ︽ᠠᠰᠤᠷᠤ︾ ᠠᠶᠠᠯᠭᠤ ᠲᠠᠢ ᠬᠡᠪ ᠨᠠᠮᠪᠠ ᠪᠠᠷ ᠠᠳᠠᠯᠢᠬᠠᠨ ᠪᠦᠬᠡᠳ ᠪᠦᠷ ᠶᠡᠭᠡ ᠬᠦᠭ ᠤᠨ ᠲᠤᠭᠳᠠᠴᠠ ᠲᠠᠢ᠂ ᠲᠦᠪ ᠡᠷᠬᠢᠮᠰᠦᠭ ᠪᠠᠶᠢᠳᠠᠭ ᠢᠶᠠᠷ ᠢᠶᠠᠨ ᠤᠷᠳᠤᠨ ᠤ ᠬᠦᠭᠵᠢᠮ ᠠᠴᠠ ᠢᠷᠡᠯ ᠲᠠᠢ ᠬᠡᠰᠡᠨ ᠰᠢᠨᠵᠢ ᠲᠡᠮᠳᠡᠭ ᠢᠶᠠᠨ ᠬᠠᠳᠠᠭᠠᠯᠠᠵᠤ ᠪᠤᠢ᠃ ︽ᠠᠰᠤᠷᠤ︾ ᠪᠠᠨ ᠬᠦᠭ ᠬᠤᠪᠢᠷᠠᠭᠤᠯᠤᠨ ᠬᠦᠭᠵᠢᠮᠳᠡᠬᠦ ᠳᠤ ᠴᠠᠬᠠᠷ ᠨᠤᠳᠤᠭ ᠤᠨ  ︽ᠴᠠᠭᠠᠨ ᠬᠦᠭ︾᠂ ︽ᠰᠤᠯᠤᠭᠠᠢ ᠬᠦᠭ︾ ᠤᠨ ᠠᠶᠠᠰ  ᠨᠢ ᠦᠨᠳᠦᠰᠦᠨ ᠳᠡᠭᠡᠨ ᠠᠳᠠᠯᠢᠪᠳᠤᠷ ᠠᠳᠠᠯ᠎ᠠ ᠮᠤᠩᠭᠤᠯᠵᠢᠨ ᠨᠤᠳᠤᠭ ᠤᠨ  ︽ᠴᠠᠭᠠᠨ ᠬᠦᠭ︾᠂ ︽ᠰᠤᠯᠤᠭᠠᠢ ᠬᠦᠭ︾ ᠤᠨ ᠠᠶᠠᠰ ᠨᠢ ᠬᠠᠷᠢᠨ ᠬᠤᠭᠤᠷᠤᠨᠳᠤ ᠪᠠᠨ ᠵᠦᠷᠢᠶ᠎ᠡ ᠲᠠᠢ᠂ ᠬᠦᠭᠵᠢᠮᠳᠡᠯ ᠤᠨ ᠠᠷᠭ᠎ᠠ ᠪᠠᠷᠢᠯ ᠢᠶᠠᠷ ᠢᠶᠠᠨ ᠤᠯᠠᠷᠢᠭᠤᠯᠤᠨ᠂ ᠠᠶᠠᠰ ᠠᠶᠢᠵᠠᠮ ᠢ ᠨᠢ ᠨᠡᠯᠢᠶᠡᠳ ᠬᠤᠪᠢᠷᠠᠭᠤᠯᠳᠠᠭ ᠪᠠᠶᠢᠳᠠᠯ ᠲᠠᠢ᠃  ︽ᠬᠤᠭᠤᠷ ᠤᠨ ᠨᠤᠳᠤᠭ︾ ᠬᠡᠮᠡᠨ ᠠᠯᠳᠠᠷᠰᠢᠭᠰᠠᠨ ᠦᠪᠦᠷ ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠤᠨ ᠵᠡᠬᠦᠨ ᠤᠷᠤᠨ ᠳᠤ ︽ᠪᠠᠪᠤᠷ ᠠᠰᠤᠷᠤ︾ ᠲᠠᠢ ᠢᠵᠢ ᠠᠶᠠᠯᠭᠤ ᠪᠤᠯᠬᠤ ︽ᠨᠠᠢᠮᠠᠨ ᠠᠶᠠᠯᠭᠤ︾ ᠠᠴᠠ ᠢᠷᠡᠯ ᠲᠠᠢ ᠬᠤᠭᠤᠷ ᠤᠨ ᠠᠶᠠᠯᠭᠤ ᠨᠤᠭᠤᠳ ︵八音套曲︶ ᠪᠦᠷᠢᠯᠳᠦᠨ ᠲᠤᠭᠳᠠᠵᠤ ᠶᠡᠭᠡ ᠪᠠᠷ ᠲᠡᠯᠭᠡᠷᠡᠭᠰᠡᠨ ᠪᠠᠶᠢᠳᠠᠭ᠃      ᠲᠤᠬᠠᠢ ᠶᠢᠨ ᠦᠶ᠎ᠡ ᠳᠤ ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠨᠤᠳᠤᠭ ᠲᠤ ︽ᠯᠢᠤ ᠴᠢᠩ ᠨᠢᠶᠠᠩ︾᠂ ︽ᠫᠦ᠋ ᠠᠨ ᠵᠸᠦ︾᠂ ︽ᠶᠤᠸᠠᠨ ᠶᠠᠩ ᠺᠸᠦ︾ ᠭᠡᠬᠦ ᠮᠡᠳᠦ ᠶᠢᠨ ᠬᠢᠳᠠᠳ ᠠᠶᠠᠯᠭᠤ ᠨᠤᠭᠤᠳ᠂  ᠱᠠᠰᠢᠨ ᠤ  ᠠᠭᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠪᠦᠬᠦᠢ ᠮᠠᠰᠢ ᠤᠯᠠᠨ ᠲᠠᠭᠤᠤ ᠵᠢᠴᠢ  ᠮᠠᠨᠢ ᠶᠢᠨ ᠠᠶᠠᠰ ᠲᠠᠭᠤᠤ ᠬᠦᠭᠵᠢᠮ ᠳᠤ ᠨᠡᠪᠴᠢᠨ ᠤᠷᠤᠵᠤ ᠦᠷᠭᠡᠨ ᠲᠡᠯᠭᠡᠷ ᠲᠠᠭᠤᠯᠠᠨ ᠬᠦᠭᠵᠢᠮᠳᠡᠳᠡᠭ ᠪᠤᠯᠵᠠᠢ᠃ ᠰᠢᠯᠢ   ᠶᠢᠨ ᠭᠤᠤᠯ ᠳᠤ ᠴᠤ ᠠᠳᠠᠯᠢ  ᠂ ︽ᠠᠰᠤᠷᠤ︾ ᠲᠠᠢ ᠵᠡᠷᠭᠡᠴᠡᠨ ︽ᠦᠮᠦ ᠽᠠᠨᠳᠠᠨ ᠰᠢᠷᠡᠭᠡ︾᠂ ︽ᠰᠢᠩᠬᠤᠨ ᠤᠯᠠᠭᠠᠨ ᠵᠠᠯᠠᠭ᠎ᠠ︾᠂ ︽ᠾᠧ ᠶᠢᠩ ᠬᠤᠸᠠ︾᠂ ︽ᠪᠠᠶᠠᠨ ᠬᠠᠷ᠎ᠠ︾ ᠬᠡᠬᠦ ᠮᠡᠳᠦ ᠶᠢᠨ ᠤᠯᠠᠨ ᠠᠶᠠᠯᠭᠤ ᠨᠤᠭᠤᠳ ᠢ ᠢᠵᠢ ᠪᠦᠷᠢᠳᠦᠬᠦᠯᠦᠨ ᠬᠦᠭᠵᠢᠮᠳᠡᠨ ᠲᠠᠭᠤᠯᠠᠳᠠᠭ ᠪᠤᠯᠪᠠ᠃ ᠡᠬᠦᠨ ᠤ ᠵᠡᠷᠭᠡ ᠪᠠᠷ᠂ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠤᠰᠤᠨ ᠤ ᠦᠬᠡᠷᠡᠳᠦᠯ ᠬᠤᠪᠢᠷᠠᠯ ᠠᠴᠠ ᠪᠤᠯᠵᠤ᠂ ᠵᠠᠷᠢᠮ ᠠᠶᠠᠯᠭᠤ ᠶᠢᠨ ᠨᠡᠷᠡᠶᠢᠳᠦᠯ ᠴᠤ ᠬᠤᠪᠢᠷᠠᠭᠰᠠᠨ ᠪᠠᠶᠢᠨ᠎ᠠ᠃ ᠵᠢᠱᠢᠶᠡᠯᠡᠪᠡᠯ᠂ ︽ᠬᠦᠯᠦ ᠴᠠᠭᠠᠨ ᠠᠰᠤᠷᠤ︾ ᠶᠢ ︽ᠮᠢᠩᠭᠠᠨ ᠠᠰᠤᠷᠤ︾ ᠭᠡᠵᠦ ᠨᠡᠷᠡᠶᠢᠳᠴᠦ ᠪᠠᠶᠢᠬᠤ ᠪᠠ ︽ᠠᠳᠤᠭᠤᠴᠢᠨ ᠠᠰᠤᠷᠤ︾   ᠶᠢᠨ ᠶᠤᠳᠪᠠᠢ ᠬᠦᠭ ᠢ ︽ᠬᠦᠪᠡᠭᠡᠳᠦ ᠰᠢᠷ᠎ᠠ ᠠᠰᠤᠷᠤ︾ ᠬᠡᠵᠦ ᠨᠡᠷᠡᠯᠡᠳᠡᠭ ᠪᠤᠯᠵᠠᠢ᠃  ᠤᠤᠯ ᠤᠨ ︽ᠲᠠᠶᠢᠹᠤᠰᠧ ᠠᠰᠤᠷᠤ︾ ᠶᠢ ︽ᠵᠡᠭᠦᠨ ᠭᠠᠷ ᠲᠠᠶᠢᠹᠤᠰᠧ ᠠᠰᠤᠷᠤ︾ ᠪᠠ ︽ᠪᠠᠷᠠᠭᠤᠨ ᠭᠠᠷ ᠲᠠᠶᠢᠹᠤᠰᠧ ᠠᠰᠤᠷᠤ︾ ᠬᠡᠬᠦ ᠵᠡᠷᠭᠡ ᠪᠠᠷ ᠬᠤᠪᠢᠷᠠᠭᠤᠯᠤᠨ ᠬᠦᠭᠵᠢᠮᠳᠡᠳᠡᠭ ᠪᠠᠶᠢᠭᠰᠠᠨ ᠠᠴᠠ ︽ᠠᠰᠤᠷᠤ︾ ᠠᠶᠠᠯᠭᠤ ᠶᠢᠨ ᠨᠡᠷᠡᠶᠢᠳᠦᠯ ᠪᠤᠯᠤᠨ ᠬᠦᠭ ᠬᠤᠪᠢᠷᠠᠯ ᠨᠡᠯᠢᠶᠡᠳ ᠪᠠᠶᠠᠯᠢᠭ ᠪᠤᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠪᠠᠶᠢᠨ᠎ᠠ᠃
 
ᠢᠷᠡᠯᠲᠡ᠄ ︽ᠠᠰᠤᠷᠤ︾
 
 
ᠬᠠᠮᠢᠶ᠎ᠡ ᠪᠦᠬᠦᠢ ᠰᠣᠨᠢᠨ
 
ᠥᠪᠦᠷ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠤᠨ ᠥᠪᠡᠷᠳᠡᠭᠡᠨ ᠵᠠᠰᠠᠬᠤ ᠣᠷᠣᠨ ᠤ ᠠᠷᠠᠳ ᠤᠨ ᠵᠠᠰᠠᠭ ᠤᠨ ᠣᠷᠳᠣᠨ ᠠᠴᠠ ᠭᠤᠤᠯᠴᠢᠯᠠᠨ ᠡᠷᠬᠢᠯᠡᠪᠡ ᠥᠪᠦᠷ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠤᠨ ᠥᠪᠡᠷᠳᠡᠭᠡᠨ ᠵᠠᠰᠠᠬᠤ ᠣᠷᠣᠨ ᠤ ᠠᠷᠠᠳ ᠤᠨ ᠵᠠᠰᠠᠭ ᠤᠨ ᠤᠷᠳᠤᠨ ᠤ ᠠᠯᠪᠠᠨ ᠲᠢᠩᠬᠢᠮ ᠠᠴᠠ ᠲᠠᠭᠠᠭᠠᠴᠢᠯᠠᠨ ᠡᠷᠬᠢᠯᠡᠪᠡ ᠃ ᠦᠪᠦᠷ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠤᠨ ᠮᠦᠩᠭᠡᠭᠠᠯ ᠰᠣᠹᠲ ᠤᠨ ᠬᠤᠪᠢᠴᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠬᠢᠵᠠᠭᠠᠷᠲᠦ ᠺᠣᠮᠫᠠᠨᠢ ᠮᠡᠷᠭᠡᠵᠢᠯ ᠬᠠᠩᠭᠠᠪᠠ᠃ ᠰᠢᠤᠳᠠᠨ ᠳ᠋ᠤᠭᠠᠷ: 010098    蒙ICP备05000248号