ᠤᠯᠠᠮᠵᠢᠯᠠᠯᠳᠤ  ᠬᠡᠦᠭᠡᠳ ᠤᠨ ᠲᠤᠭᠯᠠᠭᠠᠮ  — ᠲᠠᠭᠠᠷᠢᠯᠴᠠᠭ᠎ᠠ
ᠨᠡᠶᠢᠲᠡᠯᠡᠭᠰᠡᠨ ᠴᠠᠭ᠄
2023/5/10
  ᠡᠨᠡ  ᠪᠤᠯ ᠬᠡᠦᠬᠡᠳ ᠦᠬᠡ ᠬᠡᠯᠡ ᠪᠠᠷ ᠮᠦᠷᠦᠶᠢᠴᠡᠵᠦ᠂ ᠬᠠᠷᠢᠯᠴᠠᠨ ᠪᠡᠶ᠎ᠡ ᠪᠡᠶ᠎ᠡ ᠪᠠᠨ ᠭᠠᠷᠳᠠᠭᠠᠬᠤ ᠪᠠᠷ ᠤᠷᠤᠯᠳᠤᠳᠠᠭ ᠶᠠᠷᠢᠶᠠᠨ ᠤ ᠲᠤᠭᠯᠠᠭᠠᠮ ᠪᠤᠯᠤᠨ᠎ᠠ᠃        ᠵᠢᠱᠢᠶ᠎ᠡ ᠨᠢᠬᠡ᠄        ︽ᠬᠡᠦᠬᠡᠳ ᠬᠡᠦᠭᠡᠳ ᠬᠠᠮᠢᠭ᠎ᠠ ᠠᠴᠠ ᠢᠷᠡᠪᠡ︖︾ ᠬᠡᠵᠦ ᠠᠰᠠᠭᠤᠬᠤ ᠲᠤᠭᠯᠠᠭᠠᠮ        ︽ᠬᠡᠦᠬᠡᠳ ᠬᠡᠦᠭᠡᠳ ᠬᠠᠮᠢᠭ᠎ᠠ ᠠᠴᠠ ᠢᠷᠡᠪᠡ︖︾        ︽ᠬᠡᠦᠬᠡᠳ   ᠤᠨ ᠭᠤᠤᠯ ᠠᠴᠠ ᠢᠷᠡᠯ᠎ᠡ︾        ︽ᠭᠤᠤᠯ ᠪᠢᠰᠢ᠂ ᠱᠠᠯᠪᠠ  ᠯᠠ ᠪᠢᠵᠡ︾        ︽ᠱᠠᠯᠪᠠ ᠨᠢ ᠱᠠᠯᠪᠠ ᠪᠤᠯᠪᠠᠴᠤ ᠦᠷᠯᠦᠬᠡ ᠡᠷᠳᠡ ᠡᠮᠦᠨ᠎ᠡ ᠬᠦᠪᠡᠬᠡᠨ ᠠᠴᠠ ᠨᠢ ᠨᠢᠰᠦᠭᠰᠡᠨ ᠬᠠᠨ ᠭᠠᠷᠤᠳᠢ ᠦᠳᠡ ᠪᠤᠯᠬᠤ ᠳᠤ ᠬᠤᠶᠢᠳᠤ ᠬᠦᠪᠡᠭᠡᠨ ᠳᠤᠨᠢ ᠭᠠᠷᠳᠠᠭ ᠶᠤᠮ︾        ︽ᠬᠠᠨ ᠭᠠᠷᠤᠳᠢ ᠪᠢᠰᠢ᠂ ᠬᠠᠷᠢᠨ ᠪᠢᠯᠵᠤᠤᠬᠠᠢ ᠯᠠ ᠪᠢᠵᠡ︾        ︽ᠪᠢᠯᠵᠤᠤᠬᠠᠢ ᠨᠢ ᠪᠢᠯᠵᠤᠤᠬᠠᠢ ᠪᠤᠯᠪᠠᠴᠤ ᠲᠤᠮᠳᠠ ᠴᠢᠮᠦᠬᠡ ᠪᠠᠷ ᠨᠢ ᠪᠠᠶᠢᠰᠢᠩ ᠤᠨ ᠨᠢᠷᠤᠭᠤ ᠬᠢᠵᠦ ᠪᠤᠯᠳᠠᠭ ᠶᠤᠮ︾        ︽ᠪᠠᠶᠢᠰᠢᠩ ᠪᠢᠰᠢ᠂ ᠤᠪᠤᠬᠠᠢ ᠯᠠ ᠪᠢᠵᠡ︾        ︽ᠤᠪᠤᠬᠠᠢ ᠨᠢ ᠤᠪᠤᠬᠠᠢ ᠪᠤᠯᠪᠠᠴᠤ ᠡᠬᠦᠳᠡᠨ ᠳᠤᠨᠢ ᠦᠷᠯᠦᠬᠡ ᠡᠷᠳᠡ ᠡᠯᠵᠢᠬᠡ ᠤᠷᠢᠯᠠᠬᠤ ᠳᠤ ᠲᠠᠭᠤ  ᠨᠢ ᠦᠳᠡᠰᠢ ᠰᠠᠶ᠋ᠢ ᠬᠤᠶᠢᠮᠤᠷ ᠲᠤᠨᠢ ᠰᠤᠨᠤᠰᠳᠠᠳᠠᠭ ᠶᠤᠮ︾        ︽ᠡᠯᠵᠢᠬᠡ ᠪᠢᠰᠢ᠂ ᠲᠤᠳᠠᠷᠠᠢ ᠯᠠ ᠪᠢᠵᠡ︾        ︽ᠲᠤᠳᠠᠷᠠᠢ ᠨᠢ ᠲᠤᠳᠠᠷᠠᠢ ᠪᠤᠯᠪᠠᠴᠤ ᠠᠷᠪᠠᠨ ᠰᠢᠤᠳᠠᠢ ᠲᠠᠪᠤᠰᠤ ᠠᠴᠢᠭᠠᠳ ᠠᠷᠴᠢᠳᠤ ᠶᠢᠨ ᠲᠠᠪᠠᠭ᠎ᠠ ᠶᠢ ᠠᠵᠢᠭ ᠦᠬᠡᠢ ᠲᠠᠪᠠᠳᠠᠭ ᠶᠤᠮ︾        ︽ᠲᠠᠪᠠᠭ᠎ᠠ ᠪᠢᠰᠢ᠂ ᠬᠦᠪᠡᠭᠡ ᠯᠠ ᠪᠢᠵᠡ︾        ︽ ᠬᠦᠪᠡᠭᠡ ᠨᠢ ᠬᠦᠪᠡᠭᠡ ᠪᠤᠯᠪᠠᠴᠤ ᠤᠷᠤᠢ ᠶᠢ ᠨᠢ ᠬᠠᠷᠠᠵᠤ ᠦᠵᠡᠭᠰᠡᠨ ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠤ ᠮᠠᠯᠠᠭᠠᠢ ᠨᠢ ᠤᠨᠠᠳᠠᠭ ᠶᠤᠮ︾        ︽ ᠮᠠᠯᠠᠭᠠᠢ ᠪᠢᠰᠢ᠂ ᠲᠤᠭᠤᠷᠴᠤᠭ ᠯᠠ ᠪᠢᠵᠡ︾        ︽ ᠲᠤᠭᠤᠷᠴᠤᠭ ᠨᠢ ᠲᠤᠭᠤᠷᠴᠤᠭ ᠪᠤᠯᠪᠠᠴᠤ ᠲᠤᠩ ᠬᠦᠢᠳᠡᠨ ᠳᠤ ᠠᠯᠵᠢᠳᠠᠭ ᠦᠬᠡᠢ ᠶᠤᠮ︾        ︽ ᠬᠦᠢᠳᠡᠨ ᠪᠢᠰᠢ᠂ ᠬᠡᠶᠢᠪᠡᠩ ᠯᠠ ᠪᠢᠵᠡ︾        ︽ ᠬᠡᠶᠢᠪᠡᠩ ᠨᠢ ᠬᠡᠶᠢᠪᠡᠩ ᠪᠤᠯᠪᠠᠴᠤ ᠬᠡᠯᠡᠯᠴᠡᠵᠦ ᠪᠠᠶᠢᠭᠰᠠᠨ ᠬᠤᠶᠠᠷ ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠤ ᠬᠡᠯᠡ   ᠨᠢ ᠬᠦᠯᠳᠡᠭᠰᠡᠨ ᠶᠤᠮ︾        ︽ ᠬᠡᠯᠡ  ᠪᠢᠰᠢ᠂ ᠮᠢᠬ᠎ᠠ ᠯᠠ ᠪᠢᠵᠡ︾        ︽ ᠮᠢᠬ᠎ᠠ ᠨᠢ ᠮᠢᠬ᠎ᠠ ᠪᠤᠯᠪᠠᠴᠤ ᠬᠡᠨ ᠲᠠᠢ ᠴᠤ ᠭᠡᠷᠡᠬᠦᠯ ᠵᠠᠷᠭᠤ ᠪᠠᠨ ᠪᠦᠷ ᠠᠯᠳᠠᠳᠠᠭ ᠦᠬᠡᠢ ᠶᠤᠮ︾ ᠬᠡᠮᠡᠨ ᠬᠡᠯᠡᠯᠴᠡᠨ᠎ᠡ᠃        ᠵᠢᠱᠢᠶ᠎ᠡ ᠬᠤᠶᠠᠷ᠄        ᠬᠤᠶᠠᠷ ᠬᠡᠦᠭᠡᠳ ᠰᠢᠬᠡᠵᠡᠢ ᠬᠤᠷᠤᠭᠤ ᠪᠠᠷᠢᠬᠤ ᠲᠤᠭᠯᠠᠭᠠᠮ ᠲᠤᠭᠯᠠᠵᠤ᠂ ᠰᠢᠬᠡᠵᠡᠢ ᠬᠤᠷᠤᠭᠤ ᠶᠢ ᠨᠢ ᠵᠦᠪ ᠪᠠᠷᠢᠭᠰᠠᠨ ᠭᠡᠦᠭᠡᠳ ᠠᠯᠳᠠᠯ ᠦᠬᠡᠢ ᠪᠠᠷᠢᠵᠤ ᠪᠠᠶᠢᠭᠠᠳ ᠠᠰᠠᠭᠤᠨ᠎ᠠ᠃        ︽ᠨᠢᠬᠡ ᠲᠠᠭᠠᠬᠤ ᠶᠠᠭᠤ ᠪᠤᠢ︖︾        ︽ᠨᠢᠬᠡ ᠭᠠᠷ ᠢᠶᠠᠷ ᠢᠶᠠᠨ ᠪᠠᠷᠢᠭᠰᠠᠨ ᠢᠶᠠᠨ ᠠᠯᠳᠠᠨ᠎ᠠ ᠬᠡᠮᠡᠨ ᠪᠠᠶᠢᠬᠤ ᠤᠤ︾        ︽ᠬᠤᠶᠠᠷ ᠲᠠᠭᠠᠬᠤ ᠶᠠᠭᠤ ᠪᠤᠢ︖︾        ︽ᠬᠤᠶᠠᠷ ᠨᠢᠳᠦ ᠪᠠᠷ ᠢᠶᠠᠨ ᠬᠠᠷᠠᠭᠰᠠᠨ ᠢᠶᠠᠨ ᠠᠨᠳᠠᠨ᠎ᠠ ᠬᠡᠮᠡᠨ ᠪᠠᠶᠢᠬᠤ ᠤᠤ︾        ︽ᠭᠤᠷᠪᠠ ᠲᠠᠭᠠᠬᠤ ᠶᠠᠭᠤ ᠪᠤᠢ︖︾        ︽ᠭᠤᠨᠠᠨ ᠦᠬᠡᠷ ᠢᠶᠠᠨ ᠬᠦᠯᠦᠵᠦ᠂ ᠭᠤᠯᠢᠷ ᠪᠤᠳᠠᠭ᠎ᠠ ᠲᠡᠭᠡᠭᠡᠵᠦ ᠭᠡᠮᠡᠨ ᠤᠨ ᠵᠢᠯ ᠤᠨ ᠬᠦᠨᠡᠰᠦ ᠪᠢᠰᠢ ᠤᠤ︾        ︽ᠲᠦᠷᠪᠡ ᠲᠠᠭᠠᠬᠤ ᠶᠠᠭᠤ ᠪᠤᠢ︖︾        ︽ᠲᠦᠷᠪᠡᠨ ᠬᠦᠦ ᠲᠠᠢ ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠶᠠᠭᠤᠨ ᠠᠴᠠ ᠠᠶᠤᠬᠤ ᠪᠤᠢ︾        ︽ᠲᠠᠪᠤ ᠲᠠᠭᠠᠬᠤ ᠶᠠᠭᠤ ᠪᠤᠢ︖︾        ︽ᠲᠠᠪᠤᠨ ᠬᠤᠰᠢᠭᠤ ᠮᠠᠯ ᠢᠶᠠᠨ ᠮᠠᠯᠵᠢᠵᠤ ᠬᠡᠮᠡᠨ ᠲᠠᠷᠠᠭ ᠠᠶᠢᠷᠠᠭ ᠤᠤᠭᠤᠬᠤ ᠪᠠᠨ ᠪᠠᠶᠢᠬᠤ ᠤᠤ︾        ︽ᠵᠢᠷᠭᠤᠭ᠎ᠠ ᠲᠠᠭᠠᠬᠤ ᠶᠠᠭᠤ ᠪᠤᠢ︖︾        ︽ᠵᠤᠨ ᠤ ᠴᠠᠭ ᠪᠤᠯᠵᠤ ᠬᠡᠮᠡᠨ ᠵᠦᠰᠡᠷ ᠪᠤᠷᠤᠭᠠᠨ ᠤᠷᠤᠬᠤ ᠪᠠᠨ ᠪᠠᠶᠢᠬᠤ ᠤᠤ︾        ︽ᠲᠤᠯᠤᠭ᠎ᠠ ᠲᠠᠭᠠᠬᠤ ᠶᠠᠭᠤ ᠪᠤᠢ︖︾        ︽ᠲᠤᠯᠤᠭᠠᠨ ᠪᠤᠷᠬᠠᠨ ᠤᠷᠤᠢ ᠲᠡᠭᠡᠷ᠎ᠡ ᠭᠠᠷᠴᠤ ᠬᠡᠮᠡᠨ ᠦᠷ ᠴᠠᠶᠢᠬᠤ ᠪᠠᠨ ᠪᠠᠶᠢᠬᠤ ᠤᠤ︾        ︽ᠨᠠᠢᠮᠠ ᠲᠠᠭᠠᠬᠤ ᠶᠠᠭᠤ ᠪᠤᠢ︖︾        ︽ᠨᠠᠷᠢᠨ ᠪᠤᠷᠤᠭᠠᠨ ᠤᠷᠤᠵᠤ ᠬᠡᠮᠡᠨ ᠨᠠᠪᠴᠢ ᠴᠡᠴᠡᠭ ᠲᠡᠯᠭᠡᠷᠡᠬᠦ ᠪᠠᠨ ᠪᠠᠶᠢᠬᠤ ᠤᠤ︾        ︽ᠶᠢᠰᠦ ᠲᠠᠭᠠᠬᠤ ᠶᠠᠭᠤ ᠪᠤᠢ︖︾        ︽ᠶᠢᠰᠦᠨ ᠰᠢᠳᠢ ᠶᠢ ᠰᠤᠷᠴᠤ ᠬᠡᠮᠡᠨ ᠶᠢᠷᠳᠢᠨᠴᠦ ᠶᠢ ᠲᠤᠭᠤᠷᠢᠬᠤ ᠪᠠᠨ ᠪᠤᠯᠢᠬᠤ ᠤᠤ︾        ︽ᠠᠷᠪᠠ ᠲᠠᠭᠠᠬᠤ ᠶᠠᠭᠤ ᠪᠤᠢ︖︾        ︽ᠠᠷᠪᠠᠨ ᠰᠠᠯᠠᠭ᠎ᠠ ᠪᠤᠭᠤ ᠠᠯᠠᠵᠤ ᠬᠡᠮᠡᠨ ᠠᠶᠢᠯ ᠬᠤᠳᠠ ᠪᠠᠨ ᠴᠠᠳᠬᠠᠬᠤ ᠪᠠᠨ ᠪᠠᠶᠢᠬᠤ ᠤᠤ︾        ︽ᠠᠷᠪᠠᠨ ᠨᠢᠬᠡ ᠲᠠᠭᠠᠬᠤ ᠶᠠᠭᠤ ᠪᠤᠢ︖︾        ︽ᠠᠳᠠᠭ ᠤᠨ ᠮᠠᠭᠤ ᠴᠢᠮ᠎ᠠ ᠲᠠᠢ ᠬᠡᠯᠡᠯᠴᠡᠬᠦ ᠦᠬᠡᠢ︾ ᠬᠡᠮᠡᠨ ᠬᠤᠷᠤᠭᠤ ᠪᠠᠨ ᠤᠭᠵᠠ ᠲᠠᠳᠠᠨ ᠠᠪᠤᠨ᠎ᠠ᠃        ᠵᠢᠱᠢᠶ᠎ᠡ ᠭᠤᠷᠪᠠ᠄        ᠡᠨᠡ ᠲᠤᠭᠯᠠᠭᠠᠮ ᠢ ᠬᠤᠶᠠᠷ ᠬᠡᠦᠭᠡᠳ ᠲᠤᠭᠯᠠᠨ᠎ᠠ᠃ ᠨᠢᠬᠡ ᠨᠢ ᠵᠡᠬᠦᠨ ᠭᠠᠷ ᠤᠨ ᠲᠤᠮᠳᠠ ᠬᠤᠷᠤᠭᠤ ᠪᠠ ᠢᠳᠡᠮ ᠬᠤᠷᠤᠭᠤ ᠪᠠᠨ ᠪᠠᠷᠠᠭᠤᠨ ᠭᠠᠷ ᠤᠨ ᠲᠤᠮᠳᠠ ᠬᠤᠷᠤᠭᠤ ᠪᠠ ᠢᠳᠡᠮ ᠬᠤᠷᠤᠭᠤᠨ ᠲᠡᠭᠡᠷ᠎ᠡ ᠲᠤᠬᠤᠭᠠᠳ᠂ ᠵᠡᠬᠦᠨ ᠭᠠᠷ ᠤᠨ ᠰᠢᠬᠡᠵᠡᠢ ᠬᠤᠷᠤᠭᠤ ᠪᠠᠨ ᠲᠡᠬᠦᠨ ᠤ ᠲᠡᠭᠡᠬᠦᠷ ᠤᠨᠤᠭᠤᠯᠵᠤ᠂ ᠪᠠᠷᠠᠭᠤᠨ ᠭᠠᠷ ᠤᠨ ᠰᠢᠬᠡᠵᠡᠢ ᠬᠤᠷᠤᠭᠤ ᠪᠠᠷ ᠭᠤᠬᠠᠳᠠᠭᠠᠳ᠂ ᠵᠡᠬᠦᠨ ᠭᠠᠷ ᠤᠨ ᠡᠷᠡᠭᠡᠢ ᠬᠤᠷᠤᠭᠤ᠂ ᠲᠤᠯᠤᠪᠤᠷ ᠬᠤᠷᠤᠭᠤ ᠬᠢᠭᠡᠳ ᠪᠠᠷᠠᠭᠤᠨ ᠭᠠᠷ  ᠤᠨ ᠲᠤᠯᠤᠪᠤᠷ ᠬᠤᠷᠤᠭᠤᠨ ᠤ ᠦᠨᠳᠡᠭᠡ ᠶᠢ ᠠᠭᠤᠯᠵᠠᠭᠤᠯᠵᠤ ᠭᠤᠷᠪᠠᠯᠵᠢᠨ ᠲᠦᠷᠰᠦ ᠪᠦᠳᠦᠭᠡᠨ᠎ᠡ  ︵ᠵᠢᠷᠤᠭ ᠮᠡᠳᠦ ︶  ᠃ ᠲᠡᠭᠡᠭᠡᠳ ᠨᠦᠬᠦᠬᠡ ᠬᠡᠦᠭᠡᠳ ᠠᠰᠠᠭᠤᠵᠤ ᠡᠬᠢᠯᠡᠨ᠎ᠡ᠃  ᠪᠠᠷᠠᠭᠤᠨ ᠭᠠᠷ ᠤᠨ ᠰᠤᠯᠠ  ᠪᠠᠶᠢᠭ᠎ᠠ ᠡᠷᠡᠭᠡᠢ ᠬᠤᠷᠤᠭᠤ ᠶᠢ  ᠵᠢᠭᠠᠭᠠᠳ᠄ ︽ᠡᠨᠡ  ᠴᠢᠨᠢ ᠶᠠᠭᠤ ᠪᠤᠢ︖︾  ᠬᠡᠬᠦ ᠳᠤ ︽ᠠᠷᠭᠠᠮᠵᠢᠶ᠎ᠠ ᠲᠠᠢ ᠠᠯᠠᠭ ᠲᠠᠭ᠎ᠠ︾ ᠬᠡᠵᠦ  ᠂  ᠪᠠᠷᠠᠭᠤᠨ ᠭᠠᠷ ᠤᠨ ᠠᠯᠠᠭ᠎ᠠ ᠶᠢ ᠵᠢᠭᠠᠭᠠᠳ  ᠄ ︽ᠡᠨᠡ  ᠴᠢᠨᠢ ᠶᠠᠭᠤ ᠪᠤᠢ︖︾  ᠬᠡᠬᠦ ᠳᠤ ︽ ᠬᠦᠬᠡ ᠨᠤᠭᠤᠭᠠᠨ ᠵᠦᠯᠬᠡ ᠲᠠᠢ᠂ ᠬᠦᠢᠳᠡᠨ ᠪᠤᠯᠠᠭ ᠤᠰᠤ ᠲᠠᠢ᠂ ᠬᠦᠨᠳᠡᠢ ᠶᠢᠨ ᠬᠦᠬᠡ ᠲᠠᠯ᠎ᠠ  ︾ ᠬᠡᠵᠦ  ᠂ ᠵᠡᠬᠦᠨ ᠭᠠᠷ  ᠤᠨ ᠠᠯᠠᠭ᠎ᠠ ᠶᠢ  ᠵᠢᠭᠠᠭᠠᠳ᠄ ︽ᠡᠨᠡ  ᠴᠢᠨᠢ ᠶᠠᠭᠤ ᠪᠤᠢ︖︾  ᠬᠡᠬᠦ ᠳᠤ ︽ᠡᠩᠬᠡᠷ ᠤᠨ ᠭᠤᠷᠪᠠᠨ ᠵᠢᠯᠠᠭ᠎ᠠ︾ ᠬᠡᠵᠦ  ᠂  ᠲᠠᠪᠬᠤᠷᠯᠠᠭᠰᠠᠨ ᠬᠤᠶᠠᠷ ᠢᠳᠡᠮ ᠬᠤᠷᠤᠭᠤ ᠪᠠ ᠲᠤᠮᠳᠠ ᠬᠤᠷᠤᠭᠤ ᠶᠢ ᠲᠤᠰ ᠲᠤᠰ ᠵᠢᠭᠠᠭᠠᠳ᠄ ︽ᠡᠨᠡ  ᠴᠢᠨᠢ ᠶᠠᠭᠤ ᠪᠤᠢ︖︾  ᠬᠡᠬᠦ ᠳᠤ ︽ ᠡᠬᠡᠴᠢ ᠲᠡᠬᠦᠦ ᠬᠤᠶᠠᠷ ᠦᠰᠦ ᠪᠠᠨ ᠰᠠᠮᠨᠠᠵᠤ ᠪᠠᠶᠢᠨ᠎ᠠ᠂ ᠠᠬ᠎ᠠ ᠲᠡᠬᠦᠦ ᠬᠤᠶᠠᠷ ᠠᠳᠤᠭᠤᠨ ᠳᠠᠭᠠᠨ ᠶᠠᠪᠤᠵᠤ ᠪᠠᠶᠢᠨ᠎ᠠ︾ ᠬᠡᠵᠦ  ᠂  ᠦᠨᠳᠡᠭᠡ ᠪᠠᠷ ᠢᠶᠠᠨ ᠨᠡᠶᠢᠯᠡᠭᠰᠡᠨ ᠡᠷᠡᠭᠡᠢ ᠬᠤᠷᠤᠭᠤ ᠪᠠ ᠬᠤᠶᠠᠷ ᠲᠤᠯᠤᠪᠤᠷ ᠬᠤᠷᠤᠭᠤ ᠶᠢ ᠨᠢᠬᠡ ᠨᠢᠬᠡ ᠪᠠᠷ ᠵᠢᠭᠠᠭᠠᠳ᠄ ︽ᠡᠨᠡ  ᠴᠢᠨᠢ ᠶᠠᠭᠤ ᠪᠤᠢ︖︾  ᠬᠡᠬᠦ ᠳᠤ ︽ ᠴᠢᠯᠠᠭᠤᠨ ᠪᠠᠭᠠᠨ᠎ᠠ᠂ ᠮᠦᠩᠬᠦᠨ ᠪᠠᠭᠠᠨ᠎ᠠ᠂ ᠠᠯᠳᠠᠨ ᠪᠠᠭᠠᠨ᠎ᠠ︾ ᠬᠡᠵᠦ  ᠂  ᠡᠨᠡ  ᠭᠤᠷᠪᠠᠨ ᠬᠤᠷᠤᠭᠤᠨ ᠤ ᠬᠢᠮᠤᠰᠤ ᠶᠢ  ᠵᠢᠭᠠᠭᠠᠳ᠄ ︽ᠡᠨᠡ  ᠴᠢᠨᠢ ᠶᠠᠭᠤ ᠪᠤᠢ︖︾  ᠬᠡᠬᠦ ᠳᠤ ︽ ᠠᠯᠳᠠᠨ ᠲᠤᠯᠢ᠂ ᠮᠦᠩᠬᠦᠨ ᠲᠤᠯᠢ᠂ ᠭᠠᠤᠯᠢᠨ ᠲᠤᠯᠢ︾ ᠬᠡᠵᠦ  ᠂  ᠪᠤᠰᠤᠭ᠎ᠠ ᠭᠤᠷᠪᠠᠨ ᠬᠤᠷᠤᠭᠤᠨ ᠤ ᠬᠤᠭᠤᠷᠤᠨᠳᠤᠬᠢ ᠵᠠᠢ ᠶᠢ ᠲᠤᠰ ᠲᠤᠰ  ᠵᠢᠭᠠᠭᠠᠳ᠄ ︽ᠡᠨᠡ  ᠴᠢᠨᠢ ᠶᠠᠭᠤ ᠪᠤᠢ︖︾  ᠬᠡᠬᠦ ᠳᠤ ︽ ᠬᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠬᠠᠭᠠᠯᠭ᠎ᠠ᠂ ᠬᠠᠳᠤᠨ ᠤ ᠬᠠᠭᠠᠯᠭ᠎ᠠ᠂ ᠬᠠᠷᠠᠴᠤ ᠶᠢᠨ ᠬᠠᠭᠠᠯᠭ᠎ᠠ︾ ᠬᠡᠵᠦ  ᠂  ᠮᠦᠨ ᠡᠨᠡ  ᠭᠤᠷᠪᠠᠨ ᠬᠤᠷᠤᠭᠤᠨ ᠤ ᠬᠤᠭᠤᠷᠤᠨᠳᠤᠬᠢ ᠵᠠᠢ  ᠶᠢ ᠨᠢᠬᠡ ᠨᠢᠬᠡ ᠪᠠᠷ ᠵᠢᠭᠠᠭᠠᠳ᠄ ︽ ᠡᠬᠦᠪᠡᠷ ᠨᠢ ᠪᠢ ᠤᠷᠤᠶ᠎ᠠ︾  ᠬᠡᠬᠦ ᠳᠤ ︽ ᠠᠵᠢᠷᠭ᠎ᠠ ᠢᠰᠬᠦᠯᠦᠨ᠎ᠡ᠂ ᠪᠤᠤᠷ᠎ᠠ ᠲᠡᠪᠰᠡᠨ᠎ᠡ᠂ ᠪᠤᠬ᠎ᠠ ᠮᠦᠷᠬᠦᠨ᠎ᠡ︾ ᠬᠡᠵᠦ  ᠂  ᠭᠤᠷᠪᠠᠨ ᠬᠤᠷᠤᠭᠤᠨ ᠤ ᠦᠨᠳᠡᠭᠡ ᠨᠡᠶᠢᠯᠡᠭᠰᠡᠨ ᠤᠷᠤᠢ ᠶᠢ  ᠵᠢᠭᠠᠭᠠᠳ᠄ ︽ᠡᠨᠡ  ᠴᠢᠨᠢ ᠶᠠᠭᠤ ᠪᠤᠢ︖︾  ᠬᠡᠬᠦ ᠳᠤ ︽ ᠲᠡᠭᠡᠪᠡᠯ ᠡᠬᠦᠨ ᠲᠡᠭᠡᠷ᠎ᠡ ᠨᠢ ᠪᠢ ᠰᠠᠭᠤᠶ᠎ᠠ︾  ᠬᠡᠬᠦ  ᠳᠤ ︽ᠡᠬᠦᠨ ᠲᠡᠭᠡᠷ᠎ᠡ ᠰᠠᠭᠤᠪᠠᠯ ᠢᠩᠬᠢᠳᠡᠭ ᠶᠤᠮ︾  ᠬᠡᠳ ᠬᠤᠷᠤᠭᠤᠨ ᠤ ᠦᠨᠳᠡᠭᠡ ᠶᠢ ᠴᠢᠮᠬᠢᠵᠦ ᠠᠪᠤᠨ᠎ᠠ᠃
 
ᠢᠷᠡᠯᠲᠡ᠄ ︽ᠲᠠᠯ᠎ᠠ ᠨᠤᠳᠤᠭ ᠤᠨ ᠨᠡᠬᠦᠳᠡᠯ ᠰᠤᠶᠤᠯ ᠤᠨ ᠪᠡᠯᠬᠡ ᠲᠡᠮᠳᠡᠭ︾ ᠴᠤᠪᠤᠷᠠᠯ ᠪᠢᠴᠢᠭ — ᠲᠠᠶᠢᠹᠤᠰᠧ ᠬᠤᠰᠢᠭᠤ
 
 
ᠬᠠᠮᠢᠶ᠎ᠡ ᠪᠦᠬᠦᠢ ᠰᠣᠨᠢᠨ
 
ᠥᠪᠦᠷ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠤᠨ ᠥᠪᠡᠷᠳᠡᠭᠡᠨ ᠵᠠᠰᠠᠬᠤ ᠣᠷᠣᠨ ᠤ ᠠᠷᠠᠳ ᠤᠨ ᠵᠠᠰᠠᠭ ᠤᠨ ᠣᠷᠳᠣᠨ ᠠᠴᠠ ᠭᠤᠤᠯᠴᠢᠯᠠᠨ ᠡᠷᠬᠢᠯᠡᠪᠡ ᠥᠪᠦᠷ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠤᠨ ᠥᠪᠡᠷᠳᠡᠭᠡᠨ ᠵᠠᠰᠠᠬᠤ ᠣᠷᠣᠨ ᠤ ᠠᠷᠠᠳ ᠤᠨ ᠵᠠᠰᠠᠭ ᠤᠨ ᠤᠷᠳᠤᠨ ᠤ ᠠᠯᠪᠠᠨ ᠲᠢᠩᠬᠢᠮ ᠠᠴᠠ ᠲᠠᠭᠠᠭᠠᠴᠢᠯᠠᠨ ᠡᠷᠬᠢᠯᠡᠪᠡ ᠃ ᠦᠪᠦᠷ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠤᠨ ᠮᠦᠩᠭᠡᠭᠠᠯ ᠰᠣᠹᠲ ᠤᠨ ᠬᠤᠪᠢᠴᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠬᠢᠵᠠᠭᠠᠷᠲᠦ ᠺᠣᠮᠫᠠᠨᠢ ᠮᠡᠷᠭᠡᠵᠢᠯ ᠬᠠᠩᠭᠠᠪᠠ᠃ ᠰᠢᠤᠳᠠᠨ ᠳ᠋ᠤᠭᠠᠷ: 010098    蒙ICP备05000248号