ᠤᠯᠠᠮᠵᠢᠯᠠᠯᠳᠤ  ᠬᠡᠦᠭᠡᠳ ᠤᠨ ᠲᠤᠭᠯᠠᠭᠠᠮ  — ᠨᠤᠤᠰᠤᠨ ᠪᠦᠮᠪᠦᠭᠡ
ᠨᠡᠶᠢᠲᠡᠯᠡᠭᠰᠡᠨ ᠴᠠᠭ᠄
2023/3/3
   ᠨᠤᠤᠰᠤᠨ ᠪᠦᠮᠪᠦᠭᠡ ᠶᠢ ᠦᠬᠡᠷ ᠤᠨ ᠨᠤᠤᠰᠤ ᠪᠠᠷ ᠬᠢᠳᠡᠭ᠃ ᠬᠠᠪᠤᠷ ᠮᠠᠯ ᠭᠤᠤᠵᠢᠬᠤ ᠦᠶ᠎ᠡ ᠪᠠᠷ ᠦᠬᠡᠷ ᠤᠨ ᠨᠤᠤᠰᠤ ᠠᠴᠠ ᠰᠠᠮᠨᠠᠨ ᠠᠪᠴᠤ᠂ ᠨᠤᠷᠭᠠᠵᠤ ᠪᠠᠶᠢᠭᠠᠳ ᠠᠯᠠᠭᠠᠨ ᠲᠡᠭᠡᠷ᠎ᠡ ᠪᠠᠨ ᠨᠤᠬᠤᠵᠤ ᠦᠩᠬᠦᠷᠢᠬᠦᠯᠦᠨ ᠪᠦᠮᠪᠦᠬᠡᠯᠡᠨ᠎ᠡ᠃ ᠭᠡᠳᠦᠢ ᠬᠦᠴᠦᠳᠡᠢ ᠨᠤᠬᠤᠵᠤ ᠦᠩᠬᠦᠷᠢᠬᠦᠯᠪᠡᠯ ᠪᠦᠮᠪᠦᠭᠡ ᠲᠡᠳᠦᠢ ᠬᠠᠳᠠᠭᠤ ᠪᠤᠯᠤᠨ᠎ᠠ᠃ ᠲᠡᠭᠰᠢ ᠴᠢᠯᠠᠭᠤ ᠪᠤᠶᠤ ᠮᠤᠳᠤᠨ ᠲᠡᠭᠡᠷ᠎ᠡ ᠲᠠᠯᠪᠢᠭᠠᠳ᠂ ᠨᠤᠤᠰᠤ ᠨᠡᠮᠡᠨ ᠵᠤᠯᠠᠵᠤ ᠲᠠᠷᠤᠵᠤ ᠪᠦᠮᠪᠦᠬᠡᠯᠡᠭᠰᠡᠨ ᠴᠤ ᠪᠤᠯᠳᠠᠭ᠃  ᠡᠨᠡ  ᠮᠡᠳᠦ ᠪᠠᠷ ᠪᠦᠮᠪᠦᠬᠡᠯᠡᠭᠰᠡᠭᠡᠷ ᠪᠠᠶᠢᠵᠤ ᠲᠤᠮᠤ ᠨᠤᠤᠰᠤᠨ ᠪᠦᠮᠪᠦᠭᠡ ᠪᠤᠯᠤᠨ᠎ᠠ᠃ ᠵᠢᠵᠢᠭ ᠪᠦᠮᠪᠦᠭᠡ ᠪᠠᠨ ᠤᠰᠤᠨ ᠳᠤ ᠨᠤᠷᠭᠠᠵᠤ ᠪᠠᠶᠢᠭᠠᠳ ᠦᠬᠡᠷ ᠤᠨ ᠪᠡᠶ᠎ᠡ ᠲᠡᠭᠡᠷ᠎ᠡ ᠲᠠᠷᠤᠵᠤ ᠦᠩᠬᠦᠷᠢᠬᠦᠯᠪᠡᠯ ᠭᠤᠤᠵᠢᠭᠰᠠᠨ ᠦᠰᠦ ᠲᠠᠭᠠᠯᠳᠤᠨ ᠪᠦᠬᠡᠮᠨᠡᠷᠡᠵᠦ ᠪᠦᠮᠪᠦᠭᠡ ᠪᠠᠰᠠ ᠲᠤᠮᠤᠷᠠᠨ᠎ᠠ᠃ ᠦᠬᠡᠷ ᠤᠨ ᠵᠢᠰᠦᠮ ᠠᠳᠠᠯᠢ ᠦᠬᠡᠢ ᠠᠴᠠ ᠪᠤᠯᠵᠤ᠂  ᠤᠯᠠᠭᠠᠨ᠂ ᠬᠠᠷ᠎ᠠ᠂ ᠴᠠᠭᠠᠨ᠂ ᠠᠯᠠᠭ ᠪᠦᠮᠪᠦᠭᠡ ᠪᠦᠷ ᠬᠢᠵᠦ ᠪᠤᠯᠳᠠᠭ᠃ ᠵᠢᠵᠢᠭ ᠨᠤᠤᠰᠤᠨ ᠪᠦᠮᠪᠦᠭᠡ ᠶᠢ ᠪᠤᠯ ᠬᠡᠦᠬᠡᠳ ᠬᠤᠶᠠᠷ ᠲᠠᠯ᠎ᠠ ᠬᠤᠪᠢᠶᠠᠵᠤ᠂ ᠪᠡᠶ᠎ᠡ ᠪᠡᠶ᠎ᠡ   ᠳᠡᠭᠡᠨ ᠲᠠᠮᠵᠢᠭᠤᠯᠤᠨ ᠪᠤᠯᠢᠶᠠᠯᠴᠠᠵᠤ ᠲᠤᠭᠯᠠᠬᠤ ᠪᠠ ᠲᠡᠪᠡᠭ  ᠤᠨ ᠤᠷᠤᠨ ᠳᠤ ᠢᠰᠬᠦᠯᠵᠦ ᠨᠠᠭᠠᠳᠤᠨ᠎ᠠ᠃ ᠲᠤᠮᠤ ᠰᠢᠭ᠋ ᠪᠦᠮᠪᠦᠭᠡ ᠶᠢ ᠪᠠᠰᠠ ᠢᠰᠬᠦᠯᠵᠦ ᠨᠠᠭᠠᠳᠴᠤ ᠪᠤᠯᠤᠨ᠎ᠠ᠃
 
ᠢᠷᠡᠯᠲᠡ᠄ ︽ᠲᠠᠯ᠎ᠠ ᠨᠤᠳᠤᠭ ᠤᠨ ᠨᠡᠬᠦᠳᠡᠯ ᠰᠤᠶᠤᠯ ᠤᠨ ᠪᠡᠯᠬᠡ ᠲᠡᠮᠳᠡᠭ︾ ᠴᠤᠪᠤᠷᠠᠯ ᠪᠢᠴᠢᠭ — ᠲᠠᠶᠢᠹᠤᠰᠧ ᠬᠤᠰᠢᠭᠤ
 
 
ᠬᠠᠮᠢᠶ᠎ᠡ ᠪᠦᠬᠦᠢ ᠰᠣᠨᠢᠨ
 
ᠥᠪᠦᠷ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠤᠨ ᠥᠪᠡᠷᠳᠡᠭᠡᠨ ᠵᠠᠰᠠᠬᠤ ᠣᠷᠣᠨ ᠤ ᠠᠷᠠᠳ ᠤᠨ ᠵᠠᠰᠠᠭ ᠤᠨ ᠣᠷᠳᠣᠨ ᠠᠴᠠ ᠭᠤᠤᠯᠴᠢᠯᠠᠨ ᠡᠷᠬᠢᠯᠡᠪᠡ ᠥᠪᠦᠷ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠤᠨ ᠥᠪᠡᠷᠳᠡᠭᠡᠨ ᠵᠠᠰᠠᠬᠤ ᠣᠷᠣᠨ ᠤ ᠠᠷᠠᠳ ᠤᠨ ᠵᠠᠰᠠᠭ ᠤᠨ ᠤᠷᠳᠤᠨ ᠤ ᠠᠯᠪᠠᠨ ᠲᠢᠩᠬᠢᠮ ᠠᠴᠠ ᠲᠠᠭᠠᠭᠠᠴᠢᠯᠠᠨ ᠡᠷᠬᠢᠯᠡᠪᠡ ᠃ ᠦᠪᠦᠷ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠤᠨ ᠮᠦᠩᠭᠡᠭᠠᠯ ᠰᠣᠹᠲ ᠤᠨ ᠬᠤᠪᠢᠴᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠬᠢᠵᠠᠭᠠᠷᠲᠦ ᠺᠣᠮᠫᠠᠨᠢ ᠮᠡᠷᠭᠡᠵᠢᠯ ᠬᠠᠩᠭᠠᠪᠠ᠃ ᠰᠢᠤᠳᠠᠨ ᠳ᠋ᠤᠭᠠᠷ: 010098    蒙ICP备05000248号