ᠨᠤᠭᠤᠭ᠎ᠠ ᠢᠳᠡᠬᠦ ᠳᠤ ᠪᠠᠨ ᠨᠠᠢᠮᠠᠨ ᠵᠦᠢᠯ ᠢ ᠴᠡᠭᠡᠷᠯᠡᠬᠡᠷᠡᠢ
ᠨᠡᠶᠢᠲᠡᠯᠡᠭᠰᠡᠨ ᠴᠠᠭ᠄
2023/5/4
1. ᠰᠤᠶᠤᠭᠠᠯᠠᠬᠰᠠᠨ ᠲᠦᠮᠦᠰᠤ ᠢᠳᠡᠬᠦ ᠶᠢ ᠴᠡᠬᠡᠷᠯᠡᠨ᠎ᠠ᠂ ᠰᠤᠶᠤᠭᠠᠯᠠᠬᠰᠠᠨ ᠲᠦᠮᠦᠰᠤ ᠨᠢ ᠶᠡᠭᠡ ᠬᠡᠮᠵᠢᠶᠡᠨ ᠤ   ︽ᠨᠤᠬᠠᠢ ᠶᠢᠨ ᠦᠵᠤᠮ︾ ᠤᠨ ᠬᠤᠤᠷᠳᠤ ᠡᠳ᠋ ᠢ ᠪᠤᠢ ᠪᠤᠯᠭᠠᠳᠠᠬ ᠳᠤᠯᠠ ᠢᠳᠡᠪᠡᠯ ᠬᠤᠤᠷᠳᠠᠬᠳᠠᠬᠤ ᠪᠠᠶᠢᠳᠠᠯ ᠢᠯᠡᠷᠡᠨ᠎ᠠ᠃  2. ᠨᠤᠭᠤᠭᠠᠨ ᠲᠦᠪᠡᠳ ᠬᠠᠰᠢ ᠢᠳᠡᠬᠦ ᠶᠢ ᠴᠡᠭᠡᠷᠯᠡᠨ᠎ᠠ᠂ ᠪᠤᠯᠪᠠᠰᠤᠷᠠᠭ᠎ᠠ ᠦᠬᠡᠢ ᠲᠦᠪᠡᠳ ᠬᠠᠰᠢ ᠪᠠ ᠲᠦᠮᠤᠰᠤ ᠶᠢᠨ ᠰᠤᠶᠤᠭ᠎ᠠ᠂ ᠬᠠᠯᠢᠰᠤ ᠨᠢ ᠬᠤᠤᠷᠳᠤ ᠴᠢᠨᠠᠷ ᠨᠢ ᠠᠳᠠᠯᠢ ᠪᠠᠶᠢᠳᠠᠬ ᠳᠤᠯᠠ ᠠᠮᠠ ᠵᠠᠪᠠᠭᠠᠷᠠᠵᠤ᠂ ᠠᠬᠠᠳᠠᠪᠠᠯ ᠬᠤᠤᠷᠳᠠᠬᠳᠠᠬᠰᠠᠨ ᠪᠠᠶᠢᠳᠠᠯ ᠢᠯᠡᠷᠡᠨ᠎ᠠ᠃   3. ᠰᠠᠶ᠋ᠢᠬᠠᠨ ᠳᠡᠭᠦᠭᠰᠡᠨ ᠰᠢᠷ ᠎ᠠ ᠴᠡᠴᠡᠭ ᠢ ᠢᠳᠡᠬᠦ ᠶᠢ ᠴᠡᠭᠡᠷᠯᠡᠨ᠎ᠠ᠂ ᠰᠠᠶ᠋ᠢᠬᠠᠨ ᠳᠡᠭᠦᠭᠰᠡᠨ ᠰᠤᠷᠭᠤᠬ ᠰᠢᠷ᠎ᠠ ᠴᠡᠴᠡᠭ ᠲᠤ ᠰᠡᠷᠢᠬᠦᠨ ᠴᠡᠴᠡᠭ ᠤᠨ ᠱᠦᠯᠳᠤ ᠬᠡᠮᠡᠬᠦ ᠨᠢᠬᠡᠨ ᠬᠤᠤᠷᠳᠤ ᠪᠤᠳᠠᠰ ᠪᠠᠶᠢᠳᠠᠬ ᠳᠤᠯᠠ ᠢᠳᠡᠪᠡᠯ ᠬᠤᠭᠤᠯᠠᠢ ᠬᠠᠳᠠᠵᠤ᠂ ᠬᠤᠳᠤᠭᠤᠳᠤ ᠡᠪᠡᠳᠬᠦ᠂ ᠲᠤᠷ ᠎ᠠ ᠪᠤᠯᠬᠢᠬᠤ᠂ ᠨᠢᠷᠤᠭᠤ ᠡᠪᠡᠳᠬᠦ᠂ ᠰᠠᠭᠤᠯᠭᠠᠬᠤ ᠵᠡᠷᠭᠡ ᠡᠪᠡᠳᠴᠢᠨ ᠤ ᠰᠢᠨᠵᠢ ᠢᠯᠡᠷᠡᠳᠡᠭ᠃   4. ᠢᠯᠵᠢᠷᠡᠭᠰᠠᠨ ᠲᠦᠬᠦᠬᠡᠢ ᠭᠠ ᠢᠳᠡᠬᠦ ᠶᠢ ᠴᠡᠬᠡᠷᠯᠡᠨ᠎ᠠ᠂ ᠲᠦᠬᠦᠬᠡᠢ ᠭᠠ ᠢᠯᠵᠢᠷᠠᠪᠠᠯ ᠭᠠᠪᠤᠷ ᠬᠡᠬᠦ ᠦᠮᠠᠨ ᠡᠬᠦᠰᠬᠡᠬᠦ ᠪᠤᠳᠠᠰ ᠢ ᠪᠤᠢ ᠪᠤᠯᠭᠠᠳᠠᠬ᠂ ᠡᠬᠦᠨ ᠢ ᠢᠳᠡᠪᠡᠯ ᠡᠯᠢᠬᠡᠨ ᠤ ᠦᠮᠠᠨ ᠪᠠ ᠬᠤᠭᠤᠯᠠᠢ ᠶᠢᠨ ᠦᠮᠠᠨ ᠢ ᠡᠬᠦᠰᠬᠡᠨ᠎ᠠ᠃   5. ᠬᠦᠢᠴᠡᠳ ᠪᠤᠯᠭᠤᠬᠰᠠᠨ ᠦᠬᠡᠢ ᠪᠤᠷᠴᠠᠬ ᠢᠳᠡᠬᠦ ᠶᠢ ᠴᠡᠬᠡᠷᠯᠡᠨ᠎ᠠ᠂ ᠬᠦᠢᠴᠡᠳ ᠪᠤᠯᠭᠤᠬᠰᠠᠨ ᠦᠬᠡᠢ ᠪᠤᠷᠴᠠᠭ ᠲᠤ ᠤᠷᠭᠤᠮᠠᠯ ᠤᠨ ᠴᠢᠰᠤᠨ ᠴᠠᠭᠠᠨ ᠢ ᠴᠠᠷᠴᠠᠭᠤᠯᠬᠤ ᠡᠳ᠋ ᠬᠡᠬᠦ ᠬᠤᠤᠷᠳᠤ ᠪᠤᠳᠠᠰ ᠪᠠᠶᠢᠵᠤ ᠴᠢᠰᠤ ᠶᠢ ᠴᠠᠷᠴᠠᠭᠤᠯᠬᠤ ᠦᠢᠯᠡᠳᠤᠯ ᠦᠵᠡᠬᠦᠯᠳᠡᠭ ᠳᠤᠯᠠ ᠢᠳᠡᠪᠡᠯ ᠬᠤᠤᠷᠳᠠᠬᠳᠠᠨ᠎ᠠ᠃ ᠳᠡᠶᠢᠮᠤ ᠠᠴᠠ ᠪᠤᠷᠴᠠᠭ ᠢᠳᠡᠬᠦ ᠳᠤ ᠪᠠᠨ ᠰᠢᠯᠵᠠᠷᠠᠳᠠᠯ᠎ᠠ ᠴᠢᠨᠠᠬᠤ ᠬᠡᠷᠡᠭᠳᠡᠢ᠃   6. ᠢᠯᠵᠢᠷᠡᠭᠰᠠᠨ ᠴᠠᠭᠠᠨ ᠨᠤᠭᠤᠭ᠎ᠠ ᠢᠳᠡᠬᠦ ᠶᠢ ᠴᠡᠬᠡᠷᠯᠡᠨ᠎ᠠ᠂ ᠴᠠᠭᠠᠨ ᠨᠤᠭᠤᠭ᠎ᠠ ᠢᠯᠵᠢᠷᠠᠪᠠᠯ ᠳᠤᠳᠠᠭᠤ ᠠᠼᠤᠲ ᠬᠦᠴᠢᠯ ᠤᠨ ᠳᠠᠪᠤᠰᠤ ᠪᠤᠢ ᠪᠤᠯᠳᠠᠬ ᠳᠤᠯᠠ ᠬᠦᠴᠢᠯᠳᠦ᠋ᠷᠦᠭᠴᠢ ᠳᠤᠳᠠᠬᠳᠠᠬᠤ ᠬᠤᠤᠷᠳᠠᠯᠭ᠎ᠠ ᠪᠤᠯᠵᠤ ᠬᠦᠡᠭᠭᠡᠨ ᠰᠢᠭ ᠪᠤᠯ ᠤᠷᠤᠭᠤᠯ ᠠᠮᠠ ᠠᠷᠠᠰᠤ ᠬᠦᠬᠡᠷᠡᠨ ᠠᠬᠠᠳᠠᠪᠠᠯ ᠠᠮᠢ ᠨᠠᠰᠤᠨ ᠳᠤ ᠠᠶᠤᠯᠳᠡᠢ᠃   7. ᠴᠢᠨᠠᠷ ᠬᠤᠪᠢᠷᠠᠬᠰᠠᠨ ᠳᠠᠯᠳᠠᠤ ᠶᠢ ᠢᠳᠡᠬᠦ ᠶᠢ ᠴᠡᠬᠡᠷᠯᠡᠨ᠎ᠠ᠂ ᠴᠢᠨᠠᠷ ᠬᠤᠪᠢᠷᠠᠬᠰᠠᠨ ᠳᠠᠯᠳᠡᠤ ᠠᠴᠠ ᠶᠡᠭᠡ ᠬᠡᠮᠵᠢᠶᠡᠨ ᠤ ᠢᠰᠭᠡᠭᠰᠡᠨ ᠪᠤᠳᠠᠭ᠎ᠠ᠂ ᠭᠤᠯᠢᠷ ᠤᠨ ᠰᠢᠷ ᠎ᠠ ᠰᠠᠪᠬᠠᠨ  ᠪᠠᠺᠲ᠋ᠧᠷᠢ ᠶᠢᠨ ᠡᠳ᠋ ᠪᠤᠢ ᠪᠤᠯᠵᠤ᠂ ᠡᠬᠦᠨ ᠢ ᠢᠳᠡᠪᠡᠯ ᠬᠤᠳᠤᠭᠤᠳᠤ ᠡᠪ ᠦᠭᠡᠶᠢᠷᠡᠨ᠂ ᠬᠦᠨᠳᠤ ᠰᠢᠭ ᠨᠢ ᠬᠤᠤᠷᠳᠠᠯᠭ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠴᠢᠨᠠᠷᠳᠡᠢ ᠮᠠᠨᠠᠷᠠᠬᠤ ᠪᠤᠯᠤᠨ᠎ᠠ᠃   8. ᠬᠡᠳᠤ ᠬᠠᠯᠠᠭᠤᠨ ᠱᠦᠯᠦ ᠤᠤᠭᠤᠬᠤ ᠪᠠ ᠨᠤᠭᠤᠭ᠎ᠠ ᠢᠳᠡᠬᠦ ᠶᠢ ᠴᠡᠭᠡᠷᠯᠡᠨ᠎ᠠ᠂ ᠪᠤᠴᠠᠯᠤᠮ᠎ᠠ ᠬᠠᠯᠠᠭᠤᠨ ᠱᠦᠯᠦ ᠤᠤᠭᠤᠵᠤ᠂ ᠨᠤᠭᠤᠭ᠎ᠠ ᠢᠳᠡᠪᠡᠯ ᠠᠮᠠᠨ ᠬᠦᠨᠳᠡᠢ᠂ ᠪᠠᠭᠠᠯᠵᠠᠭᠤᠷ᠂ ᠤᠯᠠᠭᠠᠨ ᠬᠤᠭᠤᠯᠠᠢ᠂ ᠬᠤᠳᠤᠭᠤᠳᠤ ᠶᠢᠨ ᠰᠠᠯᠢᠰᠤᠳᠤ ᠪᠦᠷᠬᠦᠬᠦᠯ ᠤᠨ ᠬᠠᠯᠠᠭᠠᠬᠰᠠᠨ ᠰᠢᠷᠬ᠎ᠠ ᠪᠤᠯᠵᠤ ᠴᠢᠰᠤ ᠬᠤᠷᠠᠨ ᠢᠯᠪᠤᠷᠠᠵᠤ ᠰᠢᠷᠬᠠᠯᠠᠭ᠎ᠠ ᠪᠤᠯᠳᠠᠬ᠃ ᠪᠠᠶᠢᠨ ᠳᠠᠬᠢᠨ ᠬᠡᠮᠳᠤᠬᠡᠵᠤ᠂ ᠰᠡᠳᠡᠯᠳᠡ ᠦᠭᠭᠦᠭᠡᠳ ᠪᠠᠶᠢᠪᠠᠯ ᠡᠳᠤᠷ ᠤᠨ ᠤᠳᠠᠭᠠᠨ ᠳᠤ ᠪᠠᠨ ᠮᠠᠭᠤ ᠬᠤᠪᠢᠷᠠᠯᠳᠠ ᠭᠠᠷᠴᠤ ᠦᠮᠠᠨ ᠡᠬᠦᠰᠭᠡᠵᠤ ᠮᠡᠳᠡᠨ᠎ᠠ᠃
 
ᠢᠷᠡᠯᠲᠡ᠄ ᠰᠢᠯᠢ ᠶᠢᠨ ᠭᠤᠤᠯ ᠤᠨ ᠡᠳᠦᠷ ᠤᠨ ᠰᠤᠨᠢᠨ
 
 
ᠬᠠᠮᠢᠶ᠎ᠡ ᠪᠦᠬᠦᠢ ᠰᠣᠨᠢᠨ
 
ᠥᠪᠦᠷ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠤᠨ ᠥᠪᠡᠷᠳᠡᠭᠡᠨ ᠵᠠᠰᠠᠬᠤ ᠣᠷᠣᠨ ᠤ ᠠᠷᠠᠳ ᠤᠨ ᠵᠠᠰᠠᠭ ᠤᠨ ᠣᠷᠳᠣᠨ ᠠᠴᠠ ᠭᠤᠤᠯᠴᠢᠯᠠᠨ ᠡᠷᠬᠢᠯᠡᠪᠡ ᠥᠪᠦᠷ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠤᠨ ᠥᠪᠡᠷᠳᠡᠭᠡᠨ ᠵᠠᠰᠠᠬᠤ ᠣᠷᠣᠨ ᠤ ᠠᠷᠠᠳ ᠤᠨ ᠵᠠᠰᠠᠭ ᠤᠨ ᠤᠷᠳᠤᠨ ᠤ ᠠᠯᠪᠠᠨ ᠲᠢᠩᠬᠢᠮ ᠠᠴᠠ ᠲᠠᠭᠠᠭᠠᠴᠢᠯᠠᠨ ᠡᠷᠬᠢᠯᠡᠪᠡ ᠃ ᠦᠪᠦᠷ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠤᠨ ᠮᠦᠩᠭᠡᠭᠠᠯ ᠰᠣᠹᠲ ᠤᠨ ᠬᠤᠪᠢᠴᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠬᠢᠵᠠᠭᠠᠷᠲᠦ ᠺᠣᠮᠫᠠᠨᠢ ᠮᠡᠷᠭᠡᠵᠢᠯ ᠬᠠᠩᠭᠠᠪᠠ᠃ ᠰᠢᠤᠳᠠᠨ ᠳ᠋ᠤᠭᠠᠷ: 010098    蒙ICP备05000248号