ᠤᠯᠠᠮᠵᠢᠯᠠᠯᠳᠤ ᠵᠠᠩ ᠦᠢᠯᠡ —  ᠬᠡᠬᠦᠦ ᠪᠠᠷᠢᠬᠤ ᠪᠠ ᠠᠶᠢᠷᠠᠭ ᠬᠦᠷᠦᠩᠬᠡᠯᠡᠬᠦ
ᠨᠡᠶᠢᠲᠡᠯᠡᠭᠰᠡᠨ ᠴᠠᠭ᠄
2022/12/12
  ᠮᠤᠩᠭᠤᠯᠴᠤᠳ ᠡᠷᠳᠡᠨ ᠠᠴᠠ ᠠᠪᠤᠭᠠᠳ ᠬᠡᠬᠦᠦ ᠰᠠᠭᠠᠵᠤ ᠴᠡᠭᠡ ᠤᠤᠭᠤᠳᠠᠭ ᠪᠠᠶᠢᠭᠰᠠᠨ ᠢ ᠲᠤᠯᠭᠤᠷ ᠪᠢᠴᠢᠭ  ᠲᠤ ᠲᠡᠮᠳᠡᠭᠯᠡᠭᠰᠡᠨ ᠪᠠᠶᠢᠳᠠᠭ᠃ ᠬᠡᠬᠦᠦ ᠪᠠᠨ ᠪᠠᠷᠢᠵᠤ ᠡᠬᠢᠯᠡᠵᠦ ᠰᠠᠭᠠᠬᠤ ᠶᠢ ︽ᠬᠡᠬᠦᠦ ᠪᠠᠷᠢᠬᠤ︾ ᠪᠤᠶᠤ ︽ᠤᠨᠠᠭ᠎ᠠ ᠵᠡᠯᠡᠯᠡᠬᠦ︾  ᠬᠡᠨ᠎ᠡ᠂ ᠵᠠᠷᠢᠮ ᠨᠤᠳᠤᠭ   ᠲᠤ ᠪᠠᠰᠠ ︽ᠭᠡᠬᠦᠦ ᠶᠢᠨ ᠦᠷᠡᠰ ᠭᠠᠷᠭᠠᠬᠤ︾ ᠴᠤ ᠭᠡᠳᠡᠭ᠃ ᠲᠠᠶᠢᠹᠤᠰᠧᠴᠤᠳ ᠵᠠᠭᠤᠨ ᠵᠠᠭᠤᠨ ᠢᠶᠠᠷ ᠠᠳᠤᠭᠤ ᠮᠠᠯᠵᠢᠵᠤ ᠪᠠᠶᠢᠭᠰᠠᠨ ᠤ ᠬᠤᠪᠢ ᠳᠤ ᠡᠨᠡ ᠬᠦ᠋ ᠬᠡᠬᠦᠦ ᠪᠠᠷᠢᠵᠤ ᠴᠡᠭᠡ ᠢᠰᠭᠡᠬᠦ ᠤᠳᠤᠮᠰᠢᠯ ᠢᠶᠠᠨ ᠦᠶ᠎ᠡ ᠶᠢᠨ ᠦᠶ᠎ᠡ ᠤᠯᠠᠮᠵᠢᠯᠠᠨ ᠬᠠᠳᠠᠭᠠᠯᠠᠭᠰᠠᠭᠠᠷ ᠢᠷᠡᠵᠡᠢ᠃       ᠪᠢᠯᠢᠭ ᠤᠨ ᠤᠯᠠᠷᠢᠯ ᠤᠨ ᠲᠦᠷᠪᠡᠨ ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠠᠷᠪᠠᠨ ᠨᠢᠬᠡᠨ ᠤ ᠡᠳᠦᠷ ᠪᠤᠯ ᠴᠢᠩᠭᠢᠰ ᠪᠤᠭᠳᠠ ᠶᠢᠨ ᠬᠡᠬᠦᠦ ᠪᠠᠨ ᠪᠠᠷᠢᠵᠤ ᠡᠰᠦᠭ ᠬᠦᠷᠦᠩᠭᠡᠯᠡᠭᠰᠡᠨ ᠰᠠᠶᠢᠨ ᠡᠳᠦᠷ ᠬᠡᠮᠡᠨ ᠶᠡᠬᠡᠳᠡ ᠡᠷᠬᠢᠮᠯᠡᠵᠦ᠂ ᠡᠨᠡ  ᠡᠳᠦᠷ ᠬᠡᠬᠦᠦ  ᠪᠠᠨ ᠪᠠᠷᠢᠵᠤ  ᠤᠨᠠᠭ᠎ᠠ ᠪᠠᠨ ᠵᠡᠯᠡᠯᠡᠨ᠂ ᠠᠩᠬᠠᠳᠤᠭᠴᠢ ᠰᠠᠭᠠᠭᠰᠠᠨ ᠭᠡᠬᠦᠦ ᠶᠢᠨ ᠰᠦ ᠪᠠᠷ ᠢᠶᠠᠨ ᠤᠪᠤᠭ᠎ᠠ ᠪᠤᠩᠬᠤᠨ᠂ ᠤᠷᠤᠨ ᠲᠡᠯᠡᠬᠡᠢ᠂ ᠠᠭᠤᠯᠠ  ᠤᠰᠤᠨ ᠳᠠᠭᠠᠨ ᠰᠠᠴᠤᠯᠢ ᠡᠷᠬᠦᠬᠦ ᠵᠠᠩᠰᠢᠯ ᠲᠠᠢ᠃ ᠶᠡᠷᠦ ᠠᠴᠠ ᠡᠨᠡ  ᠡᠳᠦᠷ ᠮᠠᠯ ᠮᠠᠯᠯᠠᠭ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠦᠢᠯᠡᠰ ᠲᠤ ᠴᠡᠭᠡᠷ ᠦᠬᠡᠢ ᠰᠠᠶᠢᠨ ᠡᠳᠦᠷ ᠬᠡᠵᠦ ᠡᠷᠬᠢᠮᠨᠡᠨ ᠦᠵᠡᠳᠡᠭ ᠲᠤᠯᠠ ᠬᠡᠬᠦᠦ ᠪᠠᠷᠢᠬᠤ ᠪᠠᠷᠢᠬᠤ ᠦᠬᠡᠢ ᠴᠤ ᠭᠡᠰᠡᠨ ᠰᠢᠪᠡᠭᠡ ᠬᠤᠷᠤᠭ᠎ᠠ ᠪᠠᠨ ᠭᠠᠷᠭᠠᠬᠤ᠂ ᠵᠡᠯ᠎ᠡ ᠪᠠᠨ ᠲᠠᠳᠠᠬᠤ ᠵᠡᠷᠭᠡ ᠠᠵᠢᠯ ᠢ ᠬᠦᠢᠴᠡᠳᠭᠡᠵᠦ᠂ ᠮᠠᠯ ᠤᠨ ᠬᠤᠳᠠ ᠵᠡᠯ᠎ᠡ ᠶᠢ ᠰᠡᠷᠢᠬᠦᠨ ᠲᠤᠩᠭᠠᠯᠠᠭ ᠠᠭᠤᠷ ᠠᠮᠢᠰᠬᠤᠯ ᠲᠠᠢ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠲᠤ ᠰᠢᠯᠵᠢᠬᠦᠯᠳᠡᠭ ᠪᠠᠶᠢᠨ᠎ᠠ᠃       ᠬᠡᠬᠦᠦ ᠪᠠᠷᠢᠬᠤ ᠳᠠᠭᠠᠨ ᠶᠠᠭᠤᠨ ᠤ ᠤᠷᠢᠳ ᠭᠡᠷ ᠠᠴᠠ ᠵᠠᠶᠢᠰᠬᠠᠨ ᠲᠡᠭᠰᠢ ᠰᠠᠶᠢᠬᠠᠨ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠢ ᠰᠤᠩᠭᠤᠵᠤ ᠭᠠᠳᠠᠰᠤ ᠱᠢᠭᠠᠵᠤ  ᠵᠡᠯ᠎ᠡ   ᠪᠠᠨ ᠲᠠᠳᠠᠨ᠎ᠠ᠃ ᠵᠡᠯ᠎ᠡ ᠶᠢᠨ ᠲᠡᠭᠡᠳᠦ ᠲᠠᠯ᠎ᠠ ᠳᠤ ᠴᠠᠭᠠᠨ ᠢᠰᠡᠭᠡᠢ ᠲᠡᠪᠢᠰᠦᠨ ᠰᠢᠷᠡᠭᠡ ᠵᠠᠰᠠᠵᠤ᠂ ᠰᠠᠩ ᠤᠨ ᠰᠤᠳᠤᠷ ᠤᠩᠰᠢᠵᠤ ᠰᠠᠩ ᠲᠠᠯᠪᠢᠭᠠᠳ᠂ ᠮᠢᠬ᠎ᠠ ᠴᠠᠭᠠᠨ ᠢᠳᠡᠭᠡ ᠲᠠᠪᠠᠭᠯᠠᠵᠤ ᠪᠡᠯᠡᠳᠭᠡᠨ᠎ᠡ᠃ ᠨᠤᠳᠤᠭ ᠤᠰᠤᠨ ᠤ ᠬᠢᠨ ᠴᠤ ᠢᠳᠡᠭᠡ ᠴᠠᠭ᠎ᠠ ᠠᠪᠴᠢᠷᠠᠵᠤ᠂ ᠵᠠᠯᠠᠭᠤᠴᠤᠳ ᠴᠤᠭᠯᠠᠷᠠᠨ ᠤᠨᠠᠭ᠎ᠠ ᠭᠡᠬᠦᠦ ᠤᠷᠭᠠᠯᠠᠬᠤ  ᠪᠠᠷ ᠪᠡᠯᠡᠳᠬᠡᠨ᠎ᠡ᠃ ᠡᠬᠢᠯᠡᠵᠦ ᠤᠷᠠᠭᠠᠯᠠᠬᠤ ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠬᠤᠶᠢᠪᠢ ᠶᠢᠨ ᠤᠭᠴᠤᠭᠤᠷᠭ᠎ᠠ ᠳᠤ ᠪᠠᠶᠠᠷ ᠤᠨ ᠪᠡᠯᠭᠡᠳᠡᠯ ᠪᠤᠯᠭᠠᠨ ᠬᠠᠳᠠᠭ ᠵᠠᠩᠬᠢᠳᠤᠭᠠᠳ᠂ ᠤᠤᠭᠠᠨ ᠤᠨᠠᠭ᠎ᠠ ᠠᠴᠠ ᠡᠬᠢᠯᠡᠨ ᠤᠷᠭᠠᠯᠠᠵᠤ᠂ ᠲᠠᠷᠠᠭ᠎ᠠ ᠨᠢ ᠪᠤᠰᠤᠳ ᠤᠨᠠᠭ᠎ᠠ  ᠨᠤᠭᠤᠳ ᠢ ᠤᠷᠭᠠᠯᠠᠨ ᠨᠤᠭᠳᠤᠯᠠᠵᠤ ᠴᠢᠬᠳᠠᠯᠠᠵᠤ ᠵᠡᠯᠡᠯᠡᠨ᠎ᠡ᠃ ᠡᠬᠦᠨ ᠤ ᠬᠠᠮᠳᠤ ᠬᠡᠬᠦᠦ ᠪᠠᠨ ᠪᠠᠷᠢᠵᠤ ᠭᠡᠴᠡᠯᠡᠭᠡᠳ ᠰᠠᠭᠠᠬᠤ ᠪᠤᠯᠤᠨ᠎ᠠ᠃ ᠬᠡᠬᠦᠦ ᠶᠢ ᠵᠦᠪ ᠲᠠᠯ᠎ᠠ ᠠᠴᠠ ᠨᠢ ᠭᠤᠶ᠎ᠠ ᠶᠢ ᠨᠢ ᠲᠡᠪᠡᠷᠢᠵᠦ ᠴᠤᠮᠴᠤᠶᠢᠨ ᠰᠠᠭᠤᠵᠤ ᠰᠠᠭᠠᠳᠠᠭ ᠃  ᠭᠡᠬᠦᠦ ᠶᠢ ᠬᠦᠬᠦᠬᠦᠯᠵᠦ ᠢᠪᠢᠯᠭᠡᠳᠡᠭ ᠦᠬᠡᠢ᠂ ᠤᠨᠠᠭ᠎ᠠ ᠶᠢ ᠡᠭᠡ ᠶᠢᠨ ᠬᠢᠨᠢ ᠬᠤᠩᠰᠢᠶᠠᠷ ᠲᠤ ᠤᠶᠢᠷᠠᠳᠤᠭᠤᠯᠤᠨ ᠪᠠᠷᠢᠵᠤ ᠢᠪᠢᠯᠭᠡᠭᠡᠳ ᠲᠠᠳᠠᠵᠤ ᠴᠢᠬᠳᠠᠯᠠᠬᠤ ᠲᠤᠯᠠ ᠤᠨᠠᠭ᠎ᠠ ᠲᠠᠳᠠᠨ᠎ᠠ ᠭᠡᠳᠡᠭ᠃  ᠭᠡᠬᠦᠦ  ᠰᠠᠭᠠᠬᠤ ᠳᠠᠭᠠᠨ  ︽ᠭᠤᠤᠷᠠᠢ — ᠲᠤᠤᠰ︾ ᠬᠡᠮᠡᠨ ᠤᠷᠳᠤ ᠠᠶᠠᠯᠠᠭᠤᠯᠤᠨ ᠲᠠᠭᠤᠯᠠᠵᠤ ᠰᠦᠨ ᠢ ᠢᠪᠢᠯᠬᠡᠨ ᠪᠠᠭᠤᠯᠭᠠᠳᠠᠭ᠃ ᠰᠠᠭᠠᠭᠰᠠᠨ ᠰᠦ  ᠰᠠᠭᠤᠯᠠᠭ᠎ᠠ  ᠲᠦᠬᠦᠷᠦᠭᠰᠡᠨ ᠤ ᠬᠤᠶᠢᠨ᠎ᠠ᠂ ᠵᠠᠰᠠᠭᠰᠠᠨ ᠰᠢᠷᠡᠭᠡᠨ ᠤ ᠡᠮᠦᠨ᠎ᠡ ᠠᠪᠠᠴᠢᠵᠤ ᠰᠠᠴᠤᠯᠢ ᠶᠢᠨ ᠬᠠᠮᠳᠤ ᠲᠠᠯᠪᠢᠨ᠎ᠠ᠃ ᠰᠠᠴᠤᠯᠢ ᠭᠡᠵᠦ ᠽᠠᠨᠳᠠᠨ ᠪᠤᠶᠤ ᠠᠭᠠᠷᠤ ᠵᠡᠷᠭᠡ ᠦᠨᠡᠳᠦ ᠮᠤᠳᠤᠨ ᠳᠤ ᠶᠢᠰᠦᠨ ᠨᠦᠬᠡ ᠭᠠᠷᠭᠠᠵᠤ ᠰᠢᠨᠠᠭ᠎ᠠ ᠮᠡᠳᠦ ᠤᠬᠤᠵᠤ ᠬᠢᠭᠰᠡᠨ ᠲᠤᠰᠬᠠᠢ ᠤᠳᠬᠤᠭᠤᠷ ᠢ ᠬᠡᠯᠡᠨ᠎ᠡ᠃ ᠰᠠᠴᠤᠯᠢ ᠶᠢᠨ ᠪᠠᠷᠢᠭᠤᠯ ᠳᠤ ᠠᠵᠢᠷᠭ᠎ᠠ᠂ ᠬᠡᠬᠦᠦ᠂ ᠤᠨᠠᠭ᠎ᠠ᠂ ᠲᠠᠭ᠎ᠠ ᠶᠢ  ᠪᠤᠰᠤᠭ᠎ᠠ ᠪᠠᠷ ᠤᠷᠠᠯᠠᠨ ᠰᠡᠶᠢᠯᠦᠭᠰᠡᠨ ᠪᠠᠶᠢᠳᠠᠭ ᠪᠦᠬᠡᠳ ᠭᠭᠢᠪ ᠬᠠᠳᠠᠭ ᠰᠡᠳᠡᠷᠯᠡᠨ ᠵᠡᠬᠦᠭᠰᠡᠨ ᠪᠠᠶᠢᠳᠠᠭ᠃ ᠰᠠᠴᠤᠯᠢ ᠪᠠᠷ ᠰᠦ ᠡᠷᠬᠦᠬᠦ ᠶᠢ ᠰᠠᠴᠤᠯᠢ ᠡᠷᠬᠦᠬᠦ ᠬᠡᠨ᠎ᠡ᠃ ᠰᠠᠭᠤᠯᠠᠭ᠎ᠠ ᠲᠠᠢ ᠰᠦ  ᠶᠢ ᠬᠠᠳᠠᠭ ᠢᠶᠠᠷ  ᠰᠡᠳᠡᠷᠯᠡᠭᠰᠡᠨ ᠤᠷᠭᠠᠨ ᠤ ᠡᠰᠢ ᠪᠠᠷ ᠬᠤᠶᠠᠷ ᠬᠦᠮᠦᠨ  ᠲᠠᠮᠵᠢᠯᠠᠵᠤ ᠨᠢᠬᠡ ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠲᠠᠭᠠᠯᠳᠤᠨ᠂ ᠨᠠᠷᠠᠨ ᠵᠦᠪ ᠭᠤᠷᠪᠠ ᠡᠷᠬᠢᠵᠦ ᠰᠠᠴᠤᠯᠢ ᠡᠷᠬᠦᠨ  ᠄        ᠵᠧ᠂ ᠴᠢᠩᠬᠢᠰ ᠪᠤᠭᠳᠠ ᠶᠢᠨ ᠵᠢᠷᠤᠮ ᠶᠤᠰᠤᠨ ᠢ ᠲᠠᠭᠠᠵᠤ        ᠴᠢᠩ ᠪᠠᠳᠤ ᠰᠦᠵᠢᠭ ᠢᠶᠠᠷ ᠪᠢᠰᠢᠷᠡᠨ        ᠴᠡᠯ ᠨᠤᠭᠤᠭᠠᠨ ᠵᠦᠯᠬᠡᠨ ᠲᠡᠭᠡᠷ᠎ᠡ        ᠴᠡᠭᠡᠯ ᠤᠷᠳᠤ ᠵᠡᠯ᠎ᠡ ᠪᠠᠨ ᠲᠠᠳᠠᠵᠤ        ᠴᠢᠬᠢᠳᠡᠢ ᠬᠤᠯᠠᠨ ᠮᠡᠳᠦ ᠤᠨᠠᠭᠠᠳ ᠢᠶᠠᠨ ᠵᠡᠯᠡᠯᠡᠨ        ᠴᠢᠨᠦᠭᠰᠡᠨ ᠶᠡᠭᠡ ᠲᠡᠯᠡᠩᠳᠦ ᠬᠡᠬᠦᠳ ᠢᠶᠠᠨ ᠰᠠᠭᠠᠵᠤ        ᠴᠠᠭᠠᠳᠠᠢ ᠪᠦᠬᠡ ᠪᠠᠷ ᠰᠠᠴᠤᠯᠢ ᠪᠠᠨ ᠰᠠᠴᠤᠭᠤᠯᠤᠨᠠᠮ        ᠡᠷᠭᠡᠳᠦ ᠮᠦᠩᠭᠡ ᠲᠡᠭᠷᠢ        ᠡᠳᠦᠬᠡᠨ ᠶᠡᠭᠡ ᠡᠬᠡ ᠳᠤᠷ        ᠶᠡᠷᠡ ᠶᠢᠰᠦᠨ ᠰᠠᠴᠤᠯᠢ ᠰᠠᠴᠤᠨᠠᠮ        ᠤᠪᠤᠭ᠎ᠠ ᠪᠤᠩᠬᠤᠨ        ᠤᠷᠤᠨ ᠲᠡᠯᠡᠬᠡᠢ        ᠠᠭᠤᠯᠠ  ᠤᠰᠤᠨ ᠳᠤᠷ ᠢᠶᠠᠨ        ᠰᠠᠴᠤᠯᠢ ᠡᠷᠬᠦᠨᠡᠮ᠂᠂᠂᠂᠂᠂      ᠬᠡᠮᠡᠨ ᠢᠷᠦᠬᠡᠯ ᠬᠡᠯᠡᠬᠦ  ᠪᠦᠬᠡᠳ ᠡᠨᠡ ᠰᠦ ᠪᠠᠷ  ᠤᠨᠠᠭ᠎ᠠ ᠬᠡᠬᠦᠦ ᠪᠠᠨ ᠮᠢᠯᠢᠶᠠᠨ᠂  ᠵᠡᠯ᠎ᠡ ᠭᠡᠴᠡ ᠲᠡᠭᠡᠷ᠎ᠡ  ᠪᠠᠨ ᠲᠤᠰᠤᠭᠠᠭᠠᠳ᠂  ᠠᠵᠢᠷᠭᠠᠨ ᠤ ᠲᠡᠯ ᠳᠤ ᠬᠠᠳᠠᠭ ᠰᠦᠯᠵᠢᠨ ᠵᠠᠩᠬᠢᠳᠴᠤ᠂ ᠤᠤᠭᠠᠨ ᠤᠨᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠬᠦᠬᠦᠯ ᠳᠤ ᠮᠦᠨ ᠬᠠᠳᠠᠭ ᠪᠤᠶᠤ ᠭᠭᠢᠪ ᠵᠠᠩᠬᠢᠳᠤᠨ᠎ᠠ᠃  ᠲᠠᠷᠠᠭ᠎ᠠ ᠨᠢ ᠰᠦ ᠪᠠᠨ ᠨᠠᠶᠢᠷ ᠤᠨ ᠰᠢᠷᠡᠭᠡᠨ ᠳᠤ ᠠᠪᠴᠢᠷᠠᠬᠤ ᠵᠠᠮ  ᠳᠠᠭᠠᠨ ᠭᠤᠷᠪᠠ ︽ᠦᠳᠡᠯᠡᠬᠦᠯᠦᠭᠡᠳ︾ ᠢᠷᠡᠬᠦ ᠶᠤᠰᠤᠳᠠᠢ᠃ ᠦᠳᠡᠯᠡᠬᠦ ᠳᠡᠭᠡᠨ ︽ᠪᠠᠭᠤᠶ᠎ᠠ︾ ᠬᠡᠵᠦ᠂ ᠬᠦᠳᠡᠯᠬᠦ  ᠳᠡᠭᠡᠨ ︽ᠨᠡᠬᠦᠶ᠎ᠡ︾ ᠬᠡᠮᠡᠨ ᠬᠡᠯᠡᠯᠴᠡᠬᠦ ᠪᠠ ᠰᠢᠷᠡᠭᠡᠨ ᠤ ᠡᠮᠦᠨ᠎ᠡ ᠬᠦᠷᠦᠭᠡᠳ ︽ᠬᠡᠬᠦᠦ ᠶᠢᠨ ᠰᠦᠨ ᠢ ᠬᠦᠷᠭᠡᠵᠦ ᠢᠷᠡᠯ᠎ᠡ︾ ᠬᠡᠮᠡᠨ ᠮᠡᠳᠡᠬᠦᠯᠦᠨ᠎ᠡ᠃  ᠭᠡᠷ ᠤᠨ ᠡᠵᠡᠨ ︽ᠰᠠᠶᠢᠨ ᠶᠠᠪᠤᠵᠤ ᠢᠷᠡᠪᠡᠦ︖ ᠬᠠᠮᠢᠭ᠎ᠠ ᠦᠳᠡᠯᠡᠭᠡᠳ ᠬᠠᠮᠢᠭ᠎ᠠ ᠬᠤᠨᠤᠭᠠᠳ ᠢᠷᠡᠪᠡ︖︾ ᠬᠡᠬᠦ ᠳᠤ ᠰᠦ ᠬᠦᠷᠭᠡᠵᠦ ᠢᠷᠡᠭᠰᠡᠨ ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠤ ᠲᠤᠳᠤᠷ᠎ᠠ ᠠᠴᠠ ᠨᠢᠬᠡ ᠨᠢ ᠡᠨᠡ ᠨᠤᠳᠤᠭ   ᠤᠨ ᠨᠡᠷ᠎ᠡ ᠴᠤᠤ ᠲᠠᠢ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠤᠰᠤᠨ ᠤ ᠨᠡᠷᠡᠰ ᠢ ᠲᠤᠷᠠᠳᠴᠤ᠂ ᠲᠡᠨᠳᠡ ᠬᠤᠨᠤᠭᠠᠳ ᠠᠳᠡ ᠦᠳᠡᠯᠡᠭᠡᠳ ᠢᠷᠡᠯ᠎ᠡ ᠬᠡᠮᠡᠨ᠎ᠡ᠃ ᠢᠩᠬᠢᠭᠡᠳ ᠨᠠᠶᠢᠷ  ᠡᠬᠢᠯᠡᠵᠦ᠂ ᠬᠡᠷ ᠤᠨ ᠡᠵᠡᠨ ᠮᠦᠩᠬᠦᠨ ᠠᠶᠠᠭᠠᠨ ᠳᠤ ᠰᠦ᠂ ᠬᠠᠳᠠᠭ ᠲᠠᠢ ᠪᠠᠷᠢᠵᠤ᠂ ᠢᠷᠦᠭᠡᠯᠴᠢ ᠠᠴᠠ ︽ᠪᠡᠯᠬᠡ ᠲᠠᠢ ᠰᠠᠶᠢᠨ ᠢᠷᠦᠬᠡᠯ ᠬᠠᠶᠢᠷᠠᠯᠠᠨ᠎ᠠ ᠤᠤ︾ ᠬᠡᠮᠡᠨ ᠬᠦᠰᠡᠬᠦ ᠳᠤ ᠢᠷᠦᠭᠡᠯᠴᠢ ᠰᠦ ᠪᠠ ᠬᠠᠳᠠᠭ ᠢ ᠬᠤᠶᠠᠷ ᠭᠠᠷ ᠢᠶᠠᠷ ᠲᠤᠰᠤᠨ ᠠᠪᠤᠭᠠᠳ᠂ ᠬᠠᠳᠠᠭ ᠢᠶᠠᠨ ᠲᠡᠯᠬᠡᠵᠦ  ᠄        ᠵᠧ᠂ ᠤᠮ ᠰᠠᠶᠢᠨ ᠠᠮᠤᠭᠤᠯᠠᠩ ᠪᠤᠯᠳᠤᠭᠠᠢ        ᠡᠩᠬᠡ ᠰᠠᠶᠢᠨ ᠵᠢᠷᠭᠠᠯᠠᠩ ᠪᠤᠯᠳᠤᠭᠠᠢ        ᠦᠨᠳᠦᠷ ᠲᠡᠨᠵᠢ ᠶᠢᠨ ᠡᠬᠢᠨ ᠳᠤᠷ ᠪᠠᠭᠤᠵᠤ        ᠦᠷᠭᠡᠨ ᠲᠠᠯ᠎ᠠ ᠳᠤᠷ ᠵᠡᠯ᠎ᠡ ᠶᠦᠭᠡᠨ ᠲᠠᠳᠠᠵᠤ        ᠡᠳᠦᠷ ᠤᠨ ᠰᠠᠶᠢᠨ ᠢ ᠰᠤᠩᠭᠤᠨ ᠪᠠᠶᠢᠵᠤ        ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠰᠠᠶᠢᠨ ᠢ ᠰᠢᠯᠢᠨ ᠪᠠᠶᠢᠵᠤ        ᠦᠯᠵᠡᠶᠢᠳᠦ ᠰᠠᠶᠢᠬᠠᠨ ᠡᠨᠡ ᠡᠳᠦᠷ        ᠬᠡᠬᠦᠦ ᠪᠠᠨ ᠪᠠᠷᠢᠵᠤ        ᠰᠦ ᠪᠠᠨ ᠰᠠᠭᠠᠵᠤ        ᠴᠡᠭᠡ ᠪᠠᠨ ᠡᠰᠭᠡᠵᠦ        ᠴᠡᠩᠭᠡᠯ ᠢᠶᠠᠨ ᠡᠬᠢᠯᠡᠪᠡ᠃        ᠲᠠᠶᠢᠷ ᠪᠤᠷᠤ ᠶᠢᠨ ᠮᠢᠨᠳᠠᠰᠤᠨ ᠲᠡᠯ ᠢᠶᠠᠷ        ᠲᠠᠰᠤᠷᠠᠰᠢ ᠦᠬᠡᠢ ᠪᠦᠬᠡ        ᠲᠠᠮᠤᠵᠤ ᠬᠢᠭᠰᠡᠨ ᠵᠡᠯ᠎ᠡ ᠶᠦᠭᠡᠨ        ᠲᠠᠷᠠᠭ ᠠᠶᠢᠷᠠᠭ ᠢᠶᠠᠷ ᠮᠢᠯᠢᠶᠡᠶ᠎ᠠ        ᠴᠡᠪᠡᠷ ᠲᠡᠭᠰᠢ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠲᠤ        ᠴᠢᠬᠢᠭ ᠨᠤᠶᠢᠳᠠᠨ ᠳᠤ ᠰᠤᠯᠠᠷᠠᠰᠢ ᠦᠬᠡᠢ        ᠴᠢᠨᠳᠠᠮᠯᠠᠨ ᠲᠠᠳᠠᠭᠰᠠᠨ ᠵᠡᠯ᠎ᠡ ᠪᠠᠨ        ᠴᠡᠭᠡ ᠠᠶᠢᠷᠠᠭ ᠢᠶᠠᠷ ᠮᠢᠯᠢᠶᠡᠶ᠎ᠡ        ᠵᠡᠯᠡᠯᠡᠭᠰᠡᠨ ᠠᠳᠤᠭᠤ ᠨᠢ        ᠵᠢᠸ᠎ᠠ ᠬᠦᠷᠴᠦ        ᠵᠢᠭᠠᠰᠤ ᠵᠢᠷᠠᠭᠠᠬᠠᠢ ᠠᠴᠠ ᠤᠯᠠᠨ ᠪᠤᠯᠳᠤᠭᠠᠢ        ᠨᠤᠭᠳᠤᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠮᠤᠷᠢᠳ ᠨᠢ        ᠨᠤᠮᠤᠬᠠᠨ ᠪᠤᠯᠵᠤ        ᠨᠤᠭᠳᠤᠷᠤ ᠰᠢᠪᠠᠭᠤᠳ ᠠᠴᠠ ᠤᠯᠠᠨ ᠪᠤᠯᠳᠤᠭᠠᠢ        ᠵᠠᠶᠠᠭᠠᠳᠤ ᠡᠵᠡᠨ ᠨᠢ        ᠵᠢᠷᠭᠠᠨ ᠪᠠᠶᠠᠰᠴᠤ        ᠵᠢᠯ ᠠᠴᠠ ᠵᠢᠯ ᠴᠢᠨᠡᠭᠡᠯᠢᠭᠵᠢᠳᠦᠬᠡᠢ ᠬᠡᠮᠡᠨ ᠢᠷᠦᠬᠡᠯ ᠲᠠᠯᠪᠢᠨ᠎ᠠ᠃        ᠡᠬᠦᠨ ᠤ ᠲᠠᠷᠠᠭ᠎ᠠ ᠠᠶᠢᠷᠠᠭ ᠰᠠᠷᠬᠤᠳ ᠢᠶᠠᠨ ᠪᠠᠷᠢᠵᠤ᠂ ᠲᠠᠭᠤᠤ  ᠬᠦᠭᠵᠢᠮ ᠡᠬᠦᠰᠬᠡᠨ ᠨᠠᠶᠢᠷᠯᠠᠬᠤ ᠶᠢᠨ ᠬᠠᠮᠳᠤ ᠵᠠᠯᠠᠭᠤᠰ ᠪᠠᠭᠠᠴᠤᠳ ᠢ ᠪᠦᠬᠡ ᠪᠠᠷᠢᠯᠳᠤᠭᠤᠯᠵᠤ ᠨᠠᠭᠠᠳᠤᠭᠤᠯᠤᠨ᠎ᠠ᠃       ᠠᠶᠢᠷᠠᠭ ᠭᠡᠳᠡᠭ ᠪᠤᠯ ᠢᠰᠭᠡᠭᠰᠡᠨ ᠰᠦ ᠬᠡᠵᠦ  ᠬᠡᠯᠡᠪᠡᠴᠦ ᠪᠤᠯᠬᠤ ᠶᠤᠮ᠃  ᠠᠶᠢᠷᠠᠭ ᠪᠤᠯ ᠡᠭᠡ ᠲᠠᠢ ᠤᠮᠳᠠᠭᠠᠨ᠃  ᠠᠶᠢᠷᠠᠭ ᠢᠰᠭᠡᠬᠦ ᠳᠤ ᠵᠠᠪᠠᠯ ᠠᠶᠢᠷᠠᠭ ᠤᠨ ᠬᠦᠷᠦᠩᠭᠡ ︵ᠡᠬᠡ︶ ᠪᠠᠶᠢᠬᠤ ᠭᠡᠷᠡᠭᠳᠡᠢ᠃ ᠲᠠᠶᠢᠹᠤᠰᠧ ᠨᠤᠳᠤᠭ ᠲᠤ ᠠᠶᠢᠷᠠᠭ ᠬᠦᠷᠦᠩᠬᠡᠯᠡᠬᠦ ᠳᠤ ᠮᠦᠨ ᠪᠢᠯᠢᠭ ᠤᠨ ᠤᠯᠠᠷᠢᠯ ᠤᠨ ᠲᠦᠷᠪᠡᠨ ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠠᠷᠪᠠᠨ ᠨᠢᠬᠡᠨ ᠤ ᠡᠳᠦᠷ   ᠢ ᠶᠡᠬᠡᠳᠡ ᠪᠡᠯᠭᠡᠰᠢᠶᠡᠨ ᠡᠷᠬᠢᠮᠯᠡᠳᠡᠭ  ᠃ ᠡᠨᠡ ᠡᠳᠦᠷ ᠠᠶᠢᠷᠠᠭ ᠤᠨ ᠬᠦᠷᠦᠩᠬᠡ ᠵᠠᠯᠠᠵᠤ  ᠠᠶᠢᠷᠠᠭ ᠢᠰᠭᠡᠨ᠂ ᠰᠠᠭᠠᠯᠢ ᠶᠢᠨ ᠠᠷᠢᠬᠢ ᠨᠡᠷᠡᠬᠦ ᠠᠵᠢᠯ ᠢᠶᠠᠨ ᠡᠬᠢᠯᠡᠳᠡᠭ᠃ ᠠᠶᠢᠷᠠᠭ ᠤᠨ ᠬᠦᠷᠦᠩᠬᠡ ᠵᠠᠯᠠᠬᠤ ᠳᠠᠭᠠᠨ ᠰᠠᠪᠠ ᠲᠠᠢ ᠰᠦ ᠂  ᠫᠢᠯᠠ ᠲᠠᠢ ᠪᠤᠤᠪᠤ  ᠂ ᠬᠠᠳᠠᠭ ᠲᠠᠢ ᠠᠪᠴᠤ ᠤᠴᠢᠨ᠎ᠠ᠃ ᠪᠤᠤᠪᠤ ᠪᠠᠨ ᠰᠠᠶᠢᠬᠠᠨ ᠲᠠᠪᠠᠭᠯᠠᠵᠤ ᠰᠢᠷᠡᠭᠡᠨ ᠤ ᠭᠤᠤᠯ  ᠳᠤᠨᠢ ᠲᠡᠭᠰᠢ ᠰᠠᠶᠢᠬᠠᠨ ᠲᠠᠯᠪᠢᠵᠤ᠂ ᠰᠦ ᠪᠠᠨ  ᠬᠡᠮᠨᠡᠭᠡᠳ ᠬᠠᠳᠠᠭ ᠤᠨ ᠬᠠᠮᠳᠤ ᠭᠡᠷ ᠤᠨ ᠡᠵᠡᠨ ᠳᠤᠨᠢ ᠪᠠᠷᠢᠵᠤ᠂ ᠠᠶᠢᠷᠠᠭ ᠤᠨ ᠬᠦᠷᠦᠩᠬᠡ ᠵᠠᠯᠠᠬᠤ ᠤᠴᠢᠷ ᠢᠶᠠᠨ ᠢᠯᠡᠳᠭᠡᠨ᠎ᠡ᠃ ᠭᠡᠷ ᠤᠨ ᠡᠵᠡᠨ ᠲᠤᠰᠤᠨ ᠠᠪᠤᠭᠰᠠᠨ ᠤ ᠲᠠᠷᠠᠭ᠎ᠠ ᠢᠷᠡᠭᠰᠡᠨ ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠳᠤ ᠵᠠᠪᠠᠯ  ᠠᠷᠢᠬᠢᠨ ᠤ ᠠᠮᠳᠠ ᠬᠦᠴᠦ ᠶᠢ ᠦᠵᠡ ᠬᠡᠮᠡᠨ ᠨᠡᠷᠡᠭᠰᠡᠨ ᠠᠷᠢᠬᠢ ᠪᠠᠨ ᠠᠮᠰᠠᠭᠤᠯᠤᠭᠠᠳ᠂ ᠠᠪᠴᠢᠷᠠᠭᠰᠠᠨ ᠰᠦᠨ ᠤ ᠰᠠᠪᠠᠨ ᠳᠤ ᠠᠶᠢᠷᠠᠭ ᠲᠦᠬᠦᠷᠭᠡᠵᠦ ᠦᠭᠬᠦᠨ᠎ᠡ᠃ ᠠᠶᠢᠷᠠᠭ ᠤᠨ ᠬᠦᠷᠦᠩᠬᠡ ᠵᠠᠯᠠᠭᠠᠳ ᠤᠶᠠᠭᠠᠨ ᠲᠡᠭᠡᠷ᠎ᠡ ᠪᠠᠨ ᠢᠷᠡᠵᠦ ᠪᠠᠭᠤᠬᠤ ᠳᠤ ᠭᠡᠷ ᠤᠨ ᠡᠵᠡᠭᠳᠡᠢ ᠰᠦᠢᠬᠡ ᠵᠡᠬᠦᠵᠦ ᠠᠯᠴᠢᠭᠤᠷ ᠲᠠᠯᠪᠢᠨ ᠤᠭᠳᠤᠵᠤ ᠠᠪᠤᠭᠠᠳ᠂ ᠴᠡᠪᠡᠷᠯᠡᠵᠦ ᠠᠷᠢᠭᠤᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠰᠠᠪᠠᠨ ᠳᠠᠭᠠᠨ ᠬᠢᠨ᠎ᠠ᠃ ᠠᠶᠢᠷᠠᠭ ᠨᠢ ᠢᠰᠦᠭᠡᠳ ᠠᠩᠬᠠᠨ ᠤ ᠲᠤᠭᠤᠭ᠎ᠠ ᠨᠡᠷᠡᠬᠦ ᠦᠶ᠎ᠡ ᠳᠤ ᠬᠤᠳᠠ ᠤᠰᠤᠨ ᠤ ᠡᠪᠦᠬᠡᠳ ᠨᠠᠰᠤᠳᠠᠳ ᠴᠤ ᠬᠦᠷᠦᠯᠴᠡᠨ ᠢᠷᠡᠵᠦ ᠪᠠᠶᠠᠷ ᠬᠦᠷᠭᠡᠨ ᠢᠷᠦᠬᠡᠯ ᠬᠠᠶᠢᠷᠠᠯᠠᠬᠤ ᠪᠦᠬᠡᠳ  ᠪᠠᠭᠠᠴᠤᠳ ᠬᠡᠦᠬᠡᠳ ᠢ ᠪᠦᠬᠡ ᠪᠠᠷᠢᠯᠳᠤᠭᠤᠯᠵᠤ ᠨᠠᠶᠢᠷ ᠬᠦᠷ ᠨᠡᠮᠡᠳᠡᠭ ᠪᠠᠶᠢᠨ᠎ᠠ᠃  
 
ᠢᠷᠡᠯᠲᠡ᠄ ︽ᠲᠠᠯ᠎ᠠ ᠨᠤᠳᠤᠭ ᠤᠨ ᠨᠡᠬᠦᠳᠡᠯ ᠰᠤᠶᠤᠯ ᠤᠨ ᠪᠡᠯᠬᠡ ᠲᠡᠮᠳᠡᠭ︾ ᠴᠤᠪᠤᠷᠠᠯ ᠪᠢᠴᠢᠭ — ᠲᠠᠶᠢᠹᠤᠰᠧ ᠬᠤᠰᠢᠭᠤ
 
 
ᠬᠠᠮᠢᠶ᠎ᠡ ᠪᠦᠬᠦᠢ ᠰᠣᠨᠢᠨ
 
ᠥᠪᠦᠷ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠤᠨ ᠥᠪᠡᠷᠳᠡᠭᠡᠨ ᠵᠠᠰᠠᠬᠤ ᠣᠷᠣᠨ ᠤ ᠠᠷᠠᠳ ᠤᠨ ᠵᠠᠰᠠᠭ ᠤᠨ ᠣᠷᠳᠣᠨ ᠠᠴᠠ ᠭᠤᠤᠯᠴᠢᠯᠠᠨ ᠡᠷᠬᠢᠯᠡᠪᠡ ᠥᠪᠦᠷ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠤᠨ ᠥᠪᠡᠷᠳᠡᠭᠡᠨ ᠵᠠᠰᠠᠬᠤ ᠣᠷᠣᠨ ᠤ ᠠᠷᠠᠳ ᠤᠨ ᠵᠠᠰᠠᠭ ᠤᠨ ᠤᠷᠳᠤᠨ ᠤ ᠠᠯᠪᠠᠨ ᠲᠢᠩᠬᠢᠮ ᠠᠴᠠ ᠲᠠᠭᠠᠭᠠᠴᠢᠯᠠᠨ ᠡᠷᠬᠢᠯᠡᠪᠡ ᠃ ᠦᠪᠦᠷ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠤᠨ ᠮᠦᠩᠭᠡᠭᠠᠯ ᠰᠣᠹᠲ ᠤᠨ ᠬᠤᠪᠢᠴᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠬᠢᠵᠠᠭᠠᠷᠲᠦ ᠺᠣᠮᠫᠠᠨᠢ ᠮᠡᠷᠭᠡᠵᠢᠯ ᠬᠠᠩᠭᠠᠪᠠ᠃ ᠰᠢᠤᠳᠠᠨ ᠳ᠋ᠤᠭᠠᠷ: 010098    蒙ICP备05000248号