ᠤᠯᠠᠮᠵᠢᠯᠠᠯᠳᠤ ᠵᠠᠩ ᠦᠢᠯᠡ —  ᠰᠢᠭᠦᠰᠦ ᠳᠡᠪᠰᠢᠭᠦᠯᠬᠦ ᠶᠤᠰᠤᠨ
ᠨᠡᠶᠢᠲᠡᠯᠡᠭᠰᠡᠨ ᠴᠠᠭ᠄
2022/12/12
    ᠪᠥᠬᠦᠯᠢ ᠰᠢᠭᠦᠰᠦ ᠶᠢ ᠡᠵᠡᠨ ᠪᠤᠭᠳᠠ ᠶᠢᠨ ᠲᠠᠬᠢᠯᠭ᠎ᠠ᠂  ᠶᠡᠭᠡ ᠨᠠᠶᠢᠷ ᠬᠤᠷᠢᠮ᠂  ᠬᠦᠨᠳᠦᠲᠦ ᠵᠤᠴᠢᠨ ᠤ ᠲᠠᠶᠢᠯᠠᠯᠭ᠎ᠠ ᠵᠡᠷᠭᠡ ᠳᠤ ᠲᠠᠯᠪᠢᠳᠠᠭ  ᠃  ᠦᠷᠦᠴᠡᠯᠡᠵᠦ ᠵᠠᠷᠤᠭᠰᠠᠨ ᠬᠤᠨᠢ ᠪᠠᠨ ᠠᠷᠠᠰᠤ ᠶᠢ ᠨᠢ ᠦᠪᠴᠢᠵᠦ ᠪᠠᠷᠠᠭᠠᠳ ᠡᠪᠳᠡᠬᠦ ᠦᠶᠡᠰ ᠦᠷᠦᠴᠡᠯᠡᠭᠰᠡᠨ ᠨᠦᠬᠡ ᠪᠠᠷ ᠨᠢ ᠭᠤᠯᠳᠤ ᠬᠠᠭᠠᠯᠤᠨ ᠨᠡᠭᠡᠭᠡᠨ᠎ᠡ᠃  ᠢᠩᠬᠢᠪᠡᠯ ᠤᠭᠤᠴᠠ  ᠨᠢ ᠬᠤᠷᠮᠤᠢ ᠰᠠᠶᠢᠳᠠᠢ ᠪᠤᠯᠵᠤ ᠰᠦᠷ ᠶᠡᠬᠡᠳᠡᠢ ᠬᠠᠷᠠᠭᠳᠠᠳᠠᠭ᠃ ᠲᠦᠷᠪᠡᠨ ᠮᠦᠴᠢ ᠶᠢ ᠨᠢ ᠮᠦᠴᠢᠯᠡᠵᠦ ᠪᠠᠭᠤᠯᠭᠠᠬᠤ  ᠳᠠᠭᠠᠨ ᠨᠦᠬᠡ ᠭᠠᠷᠭᠠᠬᠤ ᠦᠬᠡᠢ᠂  ᠤᠭᠤᠴᠠ᠂ ᠰᠡᠭᠡᠷ ᠵᠡᠷᠭᠡ ᠳᠤ ᠬᠠᠮᠢᠶ᠎ᠠ ᠨᠠᠮᠢᠶ᠎ᠠ ᠦᠬᠡᠢ ᠤᠭᠳᠤᠴᠢᠭᠰᠠᠨ ᠤᠷᠤᠮ ᠮᠦᠷ ᠦᠯᠡᠳᠡᠭᠡᠬᠦ ᠦᠬᠡᠢ᠃  ᠪᠦᠬᠦᠯᠢ ᠲᠠᠯᠪᠢᠬᠤ ᠳᠤ ᠬᠤᠨᠢᠨ ᠤ  ᠲᠤᠯᠤᠭᠠᠢ᠂ ᠤᠭᠤᠴᠠ᠂ ᠲᠦᠷᠪᠡᠨ ᠮᠦᠴᠢ᠂ ᠰᠡᠭᠡᠷ᠂  ᠭᠤᠰ ᠵᠡᠷᠭᠡ ᠶᠢ ᠴᠢᠨᠠᠵᠤ ᠪᠡᠯᠡᠳᠭᠡᠨ᠎ᠡ᠃     ᠴᠢᠨᠠᠵᠤ ᠪᠤᠯᠭᠤᠭᠰᠠᠨ ᠪᠦᠬᠦᠯᠢ ᠰᠢᠬᠦᠰᠦ ᠪᠠᠨ ᠲᠠᠪᠠᠭᠯᠠᠬᠤ ᠳᠠᠭᠠᠨ ᠠᠮᠢᠳᠤ  ᠬᠤᠨᠢ ᠬᠡᠪᠳᠡᠵᠦ ᠪᠠᠶᠢᠬᠤ  ᠶᠠᠩᠵᠤ   ᠲᠠᠢ ᠲᠠᠯᠪᠢᠨ᠎ᠠ᠃  ᠲᠠᠷᠤᠢ ᠲᠤᠤᠷ᠎ᠠ ᠨᠢ ᠬᠤᠶᠠᠷ ᠬᠠ ᠬᠤᠶᠠᠷ ᠭᠤᠶ᠎ᠠ ᠶᠢ ᠨᠤᠭᠤᠯᠤᠨ᠂ ᠭᠡᠪᠳᠡᠭᠰᠡᠨ ᠮᠠᠶ᠋ᠢᠭ ᠢᠶᠠᠷ ᠲᠠᠯᠪᠢᠵᠤ᠂ ᠲᠤᠮᠳᠠ ᠨᠢ ᠰᠡᠭᠡᠷ ᠢ ᠭᠤᠯᠳᠤ ᠪᠠᠷ ᠰᠡᠷᠪᠡᠭᠡ ᠶᠢ ᠨᠢ ᠭᠠᠳᠠᠭᠰᠢ ᠬᠠᠨᠳᠤᠭᠤᠯᠤᠨ ᠢᠪᠡᠵᠦ᠂ ᠲᠡᠭᠡᠷ᠎ᠡ ᠠᠴᠠ ᠨᠢ  ᠤᠭᠤᠴᠠ ᠪᠠᠨ ᠨᠢᠷᠤᠭᠤ ᠲᠠᠯ᠎ᠠ ᠶᠢ ᠨᠢ  ᠲᠡᠭᠡᠭᠰᠢ ᠬᠠᠨᠳᠤᠭᠤᠯᠤᠨ ᠨᠦᠮᠦᠷᠭᠡᠨ ᠪᠦᠳᠡᠭᠡᠵᠦ᠂  ᠲᠡᠬᠦᠨ ᠤ ᠲᠡᠭᠡᠷ᠎ᠡ ᠨᠢ  ᠲᠤᠯᠤᠭᠠᠢ ᠶᠢ ᠲᠠᠯᠪᠢᠨ᠎ᠠ᠃  ᠵᠠᠷᠢᠮ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠲᠤ ᠪᠠᠰᠠ ᠬᠡᠳᠡᠰᠦ ᠲᠤᠳᠤᠷ ᠢ ᠭᠤᠰ ᠢᠶᠠᠷ  ᠲᠦᠯᠦᠬᠡᠯᠡᠬᠦᠯᠵᠦ᠂ ᠰᠡᠭᠡᠷ ᠲᠠᠢ ᠬᠠᠮᠳᠤ ᠭᠤᠰ ᠲᠠᠯᠪᠢᠳᠠᠭ ᠴᠤ ᠪᠤᠢ᠃  ᠲᠠᠶᠢᠹᠤᠰᠧ   ᠤᠨ ᠬᠢᠨ  ︽ᠡᠷᠡᠦ ᠬᠡᠯᠡ  ᠲᠠᠢ ᠨᠢ ᠲᠠᠯᠪᠢᠪᠠᠯ ᠬᠡᠯᠡ ᠠᠮᠠ ᠪᠤᠯᠤᠨ᠎ᠠ︾ ᠬᠡᠮᠡᠨ  ᠂  ᠪᠦᠬᠦᠯᠢ ᠲᠠᠯᠪᠢᠬᠤ   ᠳᠠᠭᠠᠨ ᠪᠢᠳᠡᠬᠦᠦ ᠲᠤᠯᠤᠭᠠᠢ ᠤᠷᠤᠭᠤᠯᠬᠤ ᠶᠢ ᠴᠡᠭᠡᠷᠯᠡᠵᠦ᠂ ᠡᠷᠡᠦ ᠦᠬᠡᠢ ᠲᠤᠯᠤᠭᠠᠢ  ᠤᠷᠤᠳᠠᠭ᠃  ᠪᠦᠬᠦᠯᠢ ᠰᠢᠭᠦᠰᠦᠨ ᠳᠤ  ᠬᠦᠵᠦᠬᠦᠦ᠂ ᠡᠪᠴᠢᠬᠦᠦ᠂  ᠲᠤᠶᠢᠭ ᠱᠠᠭ᠎ᠠ᠂  ᠪᠤᠭᠤᠨᠢ ᠬᠠᠪᠢᠰᠤ᠂ ᠲᠠᠯᠠᠨ ᠤ ᠮᠦᠭᠡᠷᠰᠦ ᠵᠡᠷᠭᠡ ᠤᠷᠤᠳᠠᠭ ᠦᠬᠡᠢ᠃     ᠰᠢᠭᠦᠰᠦ ᠤᠷᠤᠭᠤᠯᠬᠤ ᠦᠶ᠎ᠡ ᠳᠤ ᠭᠡᠷ ᠤᠨ ᠡᠵᠡᠨ ᠠᠴᠠ ᠳᠠᠶᠠᠭᠠᠷ  ᠤᠯᠠᠨ ᠳᠤ ᠬᠡᠮ ᠰᠡᠷᠭᠦᠭᠡᠨ᠂ ᠶᠤᠰᠤ ᠣᠴᠢᠷ ᠭᠦᠢᠴᠡᠳᠬᠡᠵᠦ ᠪᠠᠷᠠᠭᠰᠠᠨ ᠤ ᠳᠠᠷᠠᠭ᠎ᠠ  ᠰᠠᠶ᠋ᠢ ᠰᠢᠭᠦᠰᠦ ᠬᠥᠨᠳᠡᠬᠦ ᠵᠠᠩ  ᠦᠢᠯᠡ ᠶᠢ  ᠬᠦᠢᠴᠡᠳᠭᠡᠨ᠎ᠡ᠃ ᠡᠨᠡ ᠦᠶ᠎ᠡ ᠳᠤ ᠢᠷᠦᠭᠡᠯᠴᠢ ᠠᠴᠠ ᠰᠢᠭᠦᠰᠦᠨ ᠤ ᠢᠷᠦᠭᠡᠯ  ᠬᠡᠯᠡᠳᠡᠭ᠃  ᠵᠢᠱᠢᠶᠡᠯᠡᠪᠡᠯ  ᠄         ︽ᠴᠢᠩᠭᠢᠰ ᠪᠤᠭᠳᠠ ᠶᠢᠨ ᠲᠤᠭᠲᠠᠭᠰᠠᠨ ᠵᠢᠷᠣᠮ       ᠴᠢᠩ ᠵᠤᠷᠢᠭᠲᠦ ᠮᠤᠩᠭᠤᠯᠴᠣᠳ ᠤᠨ ᠵᠠᠩᠰᠢᠯ       ᠴᠢᠭᠴᠢ ᠦᠨᠡᠨ ᠰᠡᠳᠭᠢᠯ ᠤᠨ ᠮᠢᠨᠢ ᠪᠡᠯᠭᠡ       ᠴᠡᠪᠡᠷ ᠠᠷᠢᠭᠤᠨ ᠢᠳᠡᠭᠡᠨ ᠤ ᠮᠢᠨᠢ ᠳᠡᠭᠡᠵᠢ       ᠠᠯᠳᠠᠷ ᠴᠣᠣᠲᠦ ᠮᠤᠩᠭᠤᠯᠴᠣᠳ ᠤᠨ ᠮᠢᠨᠢ ᠵᠠᠩᠰᠢᠯ       ᠠᠮᠠ ᠴᠠᠭᠠᠨ ᠢᠷᠭᠡᠨ ᠤ ᠮᠢᠨᠢ ᠰᠢᠭᠦᠰᠦ       ᠠᠷᠢᠭᠤᠨ ᠣᠯᠠᠭᠠᠨ ᠵᠢᠷᠦᠬᠡᠨ ᠤ ᠪᠡᠯᠭᠡ       ᠠᠮᠰᠠᠨ ᠳᠡᠭᠡᠵᠢᠯᠡᠬᠦ ᠢᠳᠡᠭᠡᠨ ᠤ ᠮᠢᠨᠢ ᠳᠡᠭᠡᠵᠢ        ᠠᠭᠢ ᠲᠠᠭᠠᠨ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠢᠳᠡᠰᠢ ᠲᠠᠢ        ᠷᠠᠰᠢᠶᠠᠨ ᠪᠣᠯᠠᠭ ᠤᠨ ᠣᠮᠳᠠ ᠲᠠᠢ        ᠠᠷᠢᠭᠤᠨ ᠢᠳᠡᠭᠡᠨ ᠤ ᠳᠡᠭᠡᠵᠢ        ᠠᠮᠠ ᠴᠠᠭᠠᠨ ᠢᠷᠬᠡ ᠶᠢᠨ ᠰᠢᠭᠦᠰᠦ ᠪᠠᠨ      ᠽᠠᠨᠳᠠᠨ ᠮᠤᠳᠤᠨ ᠳᠡᠪᠰᠢᠨ ᠳᠡᠭᠡᠨ ᠬᠢᠵᠦ        ᠵᠠᠩᠭ᠎ᠠ ᠭᠡᠳᠡ ᠬᠢᠲᠤᠭ᠎ᠠ ᠪᠠᠷ ᠬᠥᠨᠳᠡᠭᠡᠳ        ᠠᠶᠢᠯᠴᠢᠯᠠᠨ ᠢᠷᠡᠭᠰᠡᠨ ᠲᠠ ᠪᠥᠬᠦᠨ ᠳᠡᠭᠡᠨ        ᠠᠩᠬ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠶᠤᠰᠤᠭᠠᠷ ᠡᠷᠭᠦᠨ ᠪᠠᠷᠢᠵᠦ ᠪᠠᠶᠢᠨ᠎ᠠ      ᠪᠥᠭᠦᠳᠡᠭᠡᠷ ᠪᠠᠶᠠᠰᠣᠨ ᠵᠤᠭᠤᠭᠯᠠᠨ ᠵᠢᠷᠭᠠᠲᠣᠭᠠᠢ︾ ᠬᠡᠭᠦ ᠮᠡᠳᠦᠴᠢᠯᠡᠨ ᠢᠷᠦᠭᠡᠯ  ᠬᠡᠯᠡᠵᠦ ᠪᠠᠷᠠᠭᠰᠠᠨ ᠤ ᠳᠠᠷᠠᠭ᠎ᠠ  ᠰᠢᠬᠦᠰᠦ ᠪᠠᠨ ᠡᠬᠢᠯᠡᠵᠦ ᠬᠥᠨᠳᠡᠨ᠎ᠡ  ᠃      ᠲᠠᠪᠠᠭ ᠲᠠᠢ ᠰᠢᠬᠦᠰᠦ   ᠪᠠᠨ ᠰᠢᠷᠡᠭᠡᠨ ᠤ ᠲᠦᠪ ᠲᠤᠮᠳᠠ ᠲᠠᠯᠪᠢᠭᠠᠳ ᠭᠤᠤᠯ ᠵᠤᠴᠢᠨ ᠤ ᠵᠦᠭ ᠬᠠᠨᠳᠤᠭᠤᠯᠵᠤ ᠲᠠᠯᠪᠢᠭᠠᠳ ᠬᠦᠨᠳᠡᠨ᠎ᠡ᠃ ᠰᠢᠬᠦᠰᠦ ᠬᠦᠨᠳᠡᠭᠴᠢ ᠨᠢ ᠲᠡᠪᠡᠯ ᠮᠠᠯᠠᠭᠠᠢ ᠪᠠᠨ ᠲᠡᠭᠰᠢ ᠰᠠᠶᠢᠬᠠᠨ ᠡᠮᠦᠰᠴᠦ ᠵᠡᠬᠦᠭᠡᠳ᠂ ᠪᠠᠷᠠᠭᠤᠨ ᠬᠦᠯ ᠤᠨ ᠡᠪᠦᠳᠦᠭ ᠢᠶᠠᠨ ᠬᠠᠩᠵᠤᠨ ᠤ ᠢᠷᠮᠡᠭ ᠲᠡᠭᠡᠷ᠎ᠡ ᠨᠤᠭᠤᠯᠤᠨ ︵ᠰᠦᠬᠦᠷᠡᠵᠦ ᠪᠠᠶᠢᠭ᠎ᠠ ᠤᠬᠠᠭᠠᠨ ᠲᠠᠢ︶  ᠵᠤᠭᠰᠤᠵᠤ᠂  ᠣᠷᠢᠳᠠᠪᠡᠷ ︽ᠪᠠᠶᠠᠷ ᠮᠠᠩᠨᠠᠢ ᠡᠰᠭᠡᠨ᠎ᠡ︾ ᠬᠡᠮᠡᠨ  ᠬᠤᠨᠢᠨ ᠲᠤᠯᠤᠭᠠᠢ ᠶᠢᠨ ᠮᠠᠩᠨᠠᠢ ᠲᠡᠭᠡᠷ᠎ᠡ ᠨᠢ  ᠦᠯᠵᠡᠢ ᠵᠠᠩᠬᠢᠶ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠬᠡᠯᠪᠡᠷᠢ   ᠲᠠᠢ ᠵᠢᠰᠢᠬᠦᠦ ᠭᠤᠷᠪᠠ ᠭᠤᠷᠪᠠ ᠵᠦᠰᠦᠵᠦ ᠂  ᠬᠤᠨᠢᠨ ᠤ ᠰᠡᠭᠦᠯ ᠠᠴᠠ ᠭᠡᠳᠦᠨ ᠭᠡᠰᠡᠭ  ᠨᠢᠮᠬᠡᠨ  ᠵᠦᠰᠦᠮ ᠬᠠᠯᠢᠮᠯᠠᠨ ᠠᠪᠴᠤ ᠮᠠᠩᠨᠠᠢ ᠳᠡᠭᠡᠷ᠎ᠡ ᠨᠢ ᠲᠠᠯᠪᠢᠬᠤ ᠪᠤᠶᠤ ᠦᠷᠦᠮ᠎ᠡ᠂ ᠰᠢᠷ᠎ᠠ ᠲᠤᠰᠤ  ᠮᠡᠳᠦ ᠶᠢᠨ ᠴᠠᠭᠠᠨ ᠢᠳᠡᠭᠡ ᠲᠠᠯᠪᠢᠵᠤ᠂  ᠬᠦᠭᠡ ᠲᠡᠭᠷᠢ  ᠬᠦᠷᠦᠰᠦᠳᠦ ᠲᠡᠯᠡᠭᠡᠢ ᠂ ᠦᠯᠵᠡᠶᠢᠳᠦ ᠨᠤᠳᠤᠭ ᠦᠷᠦᠰᠢᠶᠡᠯᠳᠦ ᠲᠡᠭᠡᠳᠦᠰ ᠲᠡᠭᠡᠨ ᠬᠡᠮᠡᠨ ᠡᠷᠭᠦᠭᠰᠡᠨ ᠤ ᠳᠠᠷᠠᠭ᠎ᠠ᠂  ᠬᠤᠨᠢᠨ ᠤ ᠲᠤᠯᠤᠭᠠᠢ  ᠪᠠᠨ ᠬᠤᠶᠠᠷ ᠭᠠᠷ ᠢᠶᠠᠷ ᠲᠡᠭᠰᠢ ᠡᠷᠬᠦᠬᠦ ᠪᠤᠶᠤ ᠲᠠᠪᠠᠭ  ᠳᠡᠭᠡᠷ᠎ᠡ ᠲᠠᠯᠪᠢᠵᠦ᠂ ︽ᠲᠥᠭᠡᠨ᠎ᠡ ᠶᠢ ᠲᠥᠮᠡᠨ ᠢᠶᠠᠷ ᠢᠶᠠᠨ︾ ᠭᠡᠵᠦ ᠭᠤᠤᠯ ᠵᠤᠴᠢᠨ ᠪᠠ ᠠᠬᠠᠮᠠᠳ ᠤᠨ ᠰᠢᠷᠡᠭᠡᠨ ᠠᠴᠠ ᠡᠬᠢᠯᠡᠨ ᠰᠢᠷᠡᠭᠡ ᠲᠤᠭᠤᠷᠢᠵᠦ ᠠᠮᠰᠠᠭᠤᠯᠳᠠᠭ  ᠂ ᠡᠬᠦᠨ  ᠢ ᠲᠦᠬᠡᠨ᠎ᠡ ᠡᠷᠬᠦᠬᠦ ᠪᠤᠶᠤ ᠲᠦᠬᠡᠨ᠎ᠡ ᠠᠮᠰᠠᠬᠤ ᠭᠡᠨ᠎ᠡ᠃  ᠵᠤᠴᠢᠳ ᠬᠠᠷᠢᠯᠴᠠᠨ  ᠨᠠᠶᠢᠷ ᠲᠠᠯᠪᠢᠨ ᠶᠠᠩᠨᠠᠯᠳᠤᠵᠤ  ᠂ ᠲᠦᠭᠡᠨ᠎ᠡ ᠳᠤ ᠭᠠᠷ ᠢᠶᠠᠨ ᠬᠦᠷᠭᠡᠬᠦ ᠪᠤᠶᠤ ᠲᠡᠭᠡᠷ᠎ᠡ ᠨᠢ ᠲᠠᠯᠪᠢᠭᠰᠠᠨ ᠢᠳᠡᠭᠡᠨ ᠠᠴᠠ ᠬᠢᠮᠤᠰᠤᠯᠠᠨ ᠠᠪᠴᠤ ᠲᠡᠭᠡᠭᠰᠢ ᠡᠷᠬᠦᠨ᠎ᠡ᠃  ᠡᠨᠡ  ᠮᠡᠳᠦ   ᠪᠠᠷ ᠭᠤᠤᠯ ᠵᠤᠴᠢᠨ ᠪᠤᠶᠤ ᠠᠬᠠᠮᠠᠳ ᠲᠤᠮᠤᠭᠠᠳᠠᠨ ᠡᠷᠬᠦᠵᠦ ᠪᠠᠷᠠᠪᠠᠯ᠂ ᠪᠤᠰᠤᠳ ᠬᠦᠮᠦᠰ ᠶᠡᠷᠦᠩᠬᠡᠢ ᠳᠡᠭᠡᠨ ︽ᠵᠠ ᠵᠠ᠂ ᠲᠡᠭᠡᠰᠢ ᠪᠠᠨ︾ ᠬᠡᠵᠦ ᠶᠤᠰᠤᠷᠬᠠᠨ ᠦᠩᠭᠡᠷᠡᠭᠡᠨ᠎ᠡ᠃ ᠲᠠᠶᠢᠹᠤᠰᠧ ᠳᠤ ᠡᠮᠡᠭᠳᠡᠢ ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠪᠠ ᠤᠷᠤᠭᠯᠠᠭᠠᠳᠤᠢ ᠬᠦᠮᠦᠰ᠂  ᠬᠡᠦᠭᠡᠳ ᠪᠠᠭᠠᠴᠤᠳ ᠲᠦᠭᠡᠨ᠎ᠡ ᠠᠮᠰᠠᠳᠠᠭ ᠦᠬᠡᠢ᠃     ᠲᠦᠭᠡᠨ᠎ᠡ ᠠᠮᠰᠠᠭᠰᠠᠨ ᠤ ᠲᠠᠷᠠᠭ᠎ᠠ᠂  ᠰᠢᠬᠦᠰᠦ ᠬᠦᠨᠳᠡᠭᠴᠢ ᠠᠴᠠ ᠤᠭᠤᠴᠠᠨ ᠤ ᠪᠠᠷᠠᠭᠤᠨ ᠵᠡᠬᠦᠨ ᠬᠤᠶᠠᠷ ᠬᠠᠵᠠᠭᠤ   ᠶᠢ  ᠲᠤᠰᠪᠤᠷᠢ ᠡᠮᠦᠨ᠎ᠡ ᠠᠴᠠ ᠬᠤᠶᠢᠰᠢ  ᠴᠢᠭᠯᠡᠯ ᠢᠶᠠᠷ ᠳᠥᠷᠪᠡᠨ ᠬᠤᠷᠣᠭᠤ ᠬᠢᠷᠢᠲᠡᠢ ᠥᠷᠭᠡᠨ ᠵᠦᠰᠦᠵᠦ  ᠪᠠᠭᠤᠯᠭᠠᠭᠠᠳ  ᠂  ᠤᠭᠤᠴᠠᠨ ᠤ ᠪᠠᠷᠠᠭᠤᠨ ᠵᠡᠬᠦᠨ ᠲᠠᠯ᠎ᠠ ᠳᠤ ᠲᠤᠰᠪᠤᠷᠢ ᠲᠠᠷᠤᠵᠤ  ᠲᠠᠯᠪᠢᠬᠤ ᠪᠦᠬᠡᠳ  ᠤᠭᠤᠴᠠᠨ  ᠲᠠᠷᠤᠮ᠎ᠠ ᠶᠢ  ᠴᠤ ᠵᠦᠪ ᠲᠠᠯ᠎ᠠ ᠠᠴᠠ ᠨᠢ ᠵᠦᠰᠦᠨ  ᠪᠠᠭᠤᠯᠭᠠᠵᠤ ᠡᠮᠦᠨ᠎ᠡ ᠲᠤᠤᠷ᠎ᠠ ᠨᠢ ᠰᠢᠷᠭᠤᠭᠤᠯᠤᠨ ᠲᠠᠷᠤᠵᠤ ᠲᠠᠯᠪᠢᠨ᠎ᠠ᠃  ᠡᠬᠦᠨ ᠤ ᠲᠠᠷᠠᠭ᠎ᠠ ᠪᠠᠷ ᠣᠭᠤᠷᠠᠭ  ᠰᠡᠭᠦᠯ ᠢ  ᠤᠭᠳᠤᠯᠤᠨ ᠠᠪᠴᠤ  ᠠᠷᠤ ᠲᠤᠤᠷ᠎ᠠ ᠨᠢ ᠲᠠᠷᠤᠨ᠎ᠠ  ᠃ ᠡᠭᠦᠨ ᠢ ᠣᠭᠤᠴᠠ  ᠪᠠᠭᠤᠯᠭᠠᠬᠤ ᠭᠡᠳᠡᠭ᠃  ᠤᠭᠤᠴᠠ ᠪᠠᠭᠤᠯᠭᠠᠬᠤ ᠳᠤ  ᠬᠢᠳᠤᠭᠠᠨ  ᠤ ᠢᠷ ᠨᠢᠭᠡ ᠯᠡ ᠴᠢᠭᠯᠡᠯ ᠢᠶᠠᠷ ᠵᠦᠰᠦᠵᠦ ᠶᠠᠪᠤᠬᠤ ᠠᠴᠠ ᠪᠢᠰᠢ᠂ ᠪᠤᠴᠠᠵᠤ ᠶᠠᠪᠤᠳᠠᠭ ᠦᠭᠡᠢ᠃  ᠢᠩᠬᠢᠵᠦ  ᠪᠠᠷᠠᠭᠠᠳ  ᠬᠢᠲᠤᠭ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠡᠰᠢ ᠶᠢ ᠵᠤᠴᠢᠨ ᠤ ᠵᠦᠭ ᠬᠠᠨᠳᠣᠭᠤᠯᠣᠨ  ᠬᠤᠶᠠᠷ ᠭᠠᠷ ᠢᠶᠠᠷ ᠤᠭᠤᠴᠠ ᠪᠠᠨ ᠡᠷᠬᠦᠵᠦ ᠂ ︽ᠢᠳᠡᠭᠡ ᠵᠤᠭᠤᠭᠯᠠ︾᠂ ︽ᠰᠢᠬᠦᠰᠦ ᠵᠤᠭᠤᠭᠯᠠ︾ ᠬᠡᠮᠡᠨ ᠬᠢᠴᠢᠶᠡᠩᠬᠦᠶᠢᠯᠡᠨ ᠶᠠᠩᠨᠠᠨ᠎ᠠ᠃ ᠶᠠᠩ ᠲᠤᠳᠠᠵᠤ ᠶᠤᠰᠤ ᠠᠯᠳᠠᠬᠤ ᠠᠴᠠ ᠶᠡᠬᠡᠳᠡ ᠬᠢᠴᠢᠶᠡᠳᠡᠭ᠃  ᠭᠤᠤᠯ ᠵᠤᠴᠢᠨ ᠪᠤᠶᠤ ᠠᠬᠠᠮᠠᠳ ᠲᠤᠮᠤᠭᠠᠳᠠᠨ ᠨᠢ ᠬᠢᠲᠤᠭ᠎ᠠ ᠶᠢ  ᠠᠪᠴᠦ ᠣᠭᠤᠴᠠ ᠠᠴᠠ ᠨᠢᠭᠡ ᠭᠡᠰᠡᠭ ᠢ ᠤᠭᠲᠣᠯᠣᠨ ᠭᠠᠯ ᠳᠤ ᠡᠷᠭᠦᠭᠰᠡᠨ ᠤ ᠳᠠᠷᠠᠭ᠎ᠠ  ᠰᠠᠶ᠋ᠢ  ᠪᠥᠭᠦᠳᠡᠭᠡᠷ ᠢᠶᠠᠨ ᠢᠳᠡᠵᠦ ᠡᠬᠢᠯᠡᠨ᠎ᠡ  ᠃  ᠤᠭᠤᠴᠠᠨ ᠬᠠᠵᠠᠭᠤ ᠶᠢᠨ ᠮᠢᠬ᠎ᠠ ᠶᠢ ᠬᠡᠦᠬᠡᠳ ᠲᠤ ᠤᠭᠳᠤᠯᠤᠨ ᠲᠦᠭᠡᠭᠡᠳᠡᠭ᠃
 
ᠢᠷᠡᠯᠲᠡ᠄ ︽ᠲᠠᠯ᠎ᠠ ᠨᠤᠳᠤᠭ ᠤᠨ ᠨᠡᠬᠦᠳᠡᠯ ᠰᠤᠶᠤᠯ ᠤᠨ ᠪᠡᠯᠬᠡ ᠲᠡᠮᠳᠡᠭ︾ ᠴᠤᠪᠤᠷᠠᠯ ᠪᠢᠴᠢᠭ — ᠲᠠᠶᠢᠹᠤᠰᠧ ᠬᠤᠰᠢᠭᠤ
 
 
ᠬᠠᠮᠢᠶ᠎ᠡ ᠪᠦᠬᠦᠢ ᠰᠣᠨᠢᠨ
 
ᠥᠪᠦᠷ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠤᠨ ᠥᠪᠡᠷᠳᠡᠭᠡᠨ ᠵᠠᠰᠠᠬᠤ ᠣᠷᠣᠨ ᠤ ᠠᠷᠠᠳ ᠤᠨ ᠵᠠᠰᠠᠭ ᠤᠨ ᠣᠷᠳᠣᠨ ᠠᠴᠠ ᠭᠤᠤᠯᠴᠢᠯᠠᠨ ᠡᠷᠬᠢᠯᠡᠪᠡ ᠥᠪᠦᠷ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠤᠨ ᠥᠪᠡᠷᠳᠡᠭᠡᠨ ᠵᠠᠰᠠᠬᠤ ᠣᠷᠣᠨ ᠤ ᠠᠷᠠᠳ ᠤᠨ ᠵᠠᠰᠠᠭ ᠤᠨ ᠤᠷᠳᠤᠨ ᠤ ᠠᠯᠪᠠᠨ ᠲᠢᠩᠬᠢᠮ ᠠᠴᠠ ᠲᠠᠭᠠᠭᠠᠴᠢᠯᠠᠨ ᠡᠷᠬᠢᠯᠡᠪᠡ ᠃ ᠦᠪᠦᠷ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠤᠨ ᠮᠦᠩᠭᠡᠭᠠᠯ ᠰᠣᠹᠲ ᠤᠨ ᠬᠤᠪᠢᠴᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠬᠢᠵᠠᠭᠠᠷᠲᠦ ᠺᠣᠮᠫᠠᠨᠢ ᠮᠡᠷᠭᠡᠵᠢᠯ ᠬᠠᠩᠭᠠᠪᠠ᠃ ᠰᠢᠤᠳᠠᠨ ᠳ᠋ᠤᠭᠠᠷ: 010098    蒙ICP备05000248号