ᠤᠯᠠᠮᠵᠢᠯᠠᠯᠳᠤ ᠤᠷ᠎ᠠ ᠮᠡᠷᠭᠡᠵᠢᠯ — ᠢᠰᠡᠭᠡᠢ ᠬᠢᠬᠦ
ᠨᠡᠶᠢᠲᠡᠯᠡᠭᠰᠡᠨ ᠴᠠᠭ᠄
2020/3/26
   ᠬᠤᠨᠢᠨ ᠤ ᠨᠤᠤᠰᠤ ᠪᠠᠷ ᠢᠰᠡᠭᠡᠢ ᠬᠢᠵᠦ ᠭᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠳᠡᠭ᠃  ᠢᠰᠡᠭᠡᠢ ᠬᠢᠬᠦ  ᠠᠵᠢᠯ ᠨᠢ ᠭᠤᠤᠯᠳᠠᠭᠤ ᠵᠤᠨ ᠤᠨ ᠰᠡᠬᠦᠯᠴᠢ᠂ ᠨᠠᠮᠤᠷ ᠤᠨ ᠡᠬᠢ ᠪᠠᠷ ᠶᠠᠪᠤᠭᠳᠠᠳᠠᠭ ᠪᠠᠶᠢᠵᠠᠢ᠃  ᠢᠰᠡᠭᠡᠢ ᠬᠢᠬᠦ ᠡᠳᠦᠷ ᠢᠶᠠᠨ ᠡᠷᠳᠡ ᠠᠴᠠ ᠲᠤᠭᠳᠠᠵᠤ᠂ ᠠᠶᠢᠯ ᠰᠠᠭᠠᠬᠠᠯᠳᠠ ᠳᠠᠭᠠᠨ ᠴᠢᠮᠡᠭᠡ ᠦᠭᠬᠦᠨ᠎ᠡ᠃ ᠢᠰᠡᠭᠡᠢ ᠬᠢᠬᠦ ᠳᠤ ᠲᠡᠭᠰᠢ ᠰᠠᠶᠢᠬᠠᠨ᠂ ᠵᠦᠯᠭᠡᠷᠬᠡᠦ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠢ  ᠰᠤᠩᠭᠤᠳᠠᠭ᠃  ᠭᠡᠷᠪᠡ  ︽ᠡᠬᠡ ᠢᠰᠡᠭᠡᠢ︾ ᠪᠠᠶᠢᠬᠤ ᠦᠬᠡᠢ ᠪᠤᠯ ᠠᠶᠢᠯ ᠠᠴᠠ ᠵᠠᠯᠠᠵᠤ ᠠᠪᠴᠢᠷᠠᠨ᠎ᠠ᠃ ᠲᠡᠭᠡᠭᠡᠳ ᠡᠬᠡ ᠢᠰᠡᠭᠡᠢ ᠲᠡᠭᠡᠷ᠎ᠡ ᠪᠠᠨ ᠤᠩᠭᠠᠰᠤ ᠪᠠᠨ ᠵᠤᠯᠤᠨ᠎ᠠ᠃ ᠠᠩᠬᠠᠨ ᠤ ᠨᠤᠤᠰᠤ ᠶᠢ ᠵᠠᠪᠠᠯ ᠠᠶᠢᠯ ᠳᠠᠭᠠᠨ ᠬᠦᠨᠳᠦᠳᠡᠢ ᠨᠠᠰᠤᠳᠠᠢ ᠡᠮᠡᠭᠳᠡᠢ ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠢᠶᠠᠷ ᠵᠤᠯᠤᠭᠤᠯᠳᠠᠭ᠃ ᠡᠬᠦᠨ ᠢ ︽ᠮᠦᠷ ᠭᠠᠷᠭᠠᠬᠤ︾ ᠬᠡᠨ᠎ᠡ᠃ ᠢᠩᠬᠢᠵᠦ ᠨᠤᠤᠰᠤ  ᠪᠠᠨ ᠵᠤᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠤ ᠲᠠᠷᠠᠭ᠎ᠠ᠂ ᠪᠦᠯᠢᠶᠡᠨ ᠤᠰᠤ ᠪᠠᠷ ᠵᠢᠭᠳᠡ ᠰᠦᠷᠴᠢᠨ ᠱᠠᠪᠰᠢᠨ᠎ᠠ᠃       ᠡᠬᠡ ᠢᠰᠡᠭᠡᠢ ᠳᠤ ᠵᠤᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠨᠤᠤᠰᠤ ᠪᠠᠨ ᠪᠠᠭᠠᠨ᠎ᠠ ᠳᠤ ᠤᠷᠢᠶᠠᠵᠤ᠂ ᠭᠠᠳᠠᠭᠤᠷ ᠨᠢ ᠰᠢᠷᠢ ᠪᠠᠷ ᠤᠷᠢᠶᠠᠨ᠂ ᠬᠤᠶᠠᠷ ᠲᠠᠯ᠎ᠠ   ᠶᠢ ᠨᠢ ᠰᠤᠷ ᠢᠶᠠᠷ ᠦᠳᠡᠨ᠎ᠡ᠃ ᠪᠠᠭᠠᠨ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠬᠤᠶᠠᠷ ᠦᠵᠦᠬᠦᠷ ᠲᠤ ᠭᠠᠷᠠᠬ᠎ᠠ ᠲᠠᠭᠠᠷᠠᠭᠤᠯᠵᠤ᠂ ᠢᠰᠡᠭᠡᠢ ᠲᠠᠳᠠᠬᠤ ᠲᠡᠭᠡᠰᠦ ᠶᠢ ᠪᠠᠬᠢᠯᠡᠨ᠂ ᠮᠤᠷᠢ ᠲᠠᠢ ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠢᠶᠠᠷ ᠲᠠᠳᠠᠭᠤᠯᠤᠨ᠎ᠠ᠃  ᠡᠶᠢᠨ ᠬᠦ᠋ ᠨᠠᠢᠮᠠ ᠶᠢᠰᠦᠨ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠲᠠᠳᠠᠵᠤ ᠶᠠᠪᠤᠭᠠᠳ  ᠴᠢᠩᠭᠠᠷᠠᠭᠰᠠᠨ ᠬᠤᠶᠢᠨ᠎ᠠ᠂ ᠡᠬᠡ ᠢᠰᠡᠭᠡᠢ ᠠᠴᠠ ᠰᠠᠯᠭᠠᠨ ᠲᠠᠷᠤᠵᠤ ᠤᠯᠠᠮ ᠴᠢᠩᠭᠠᠷᠠᠭᠤᠯᠤᠨ᠎ᠠ᠃ ᠡᠨᠡ  ᠮᠡᠳᠦ ᠪᠠᠷ ᠨᠤᠤᠰᠤ ᠵᠤᠯᠤᠵᠤ ᠲᠠᠬᠢᠨ ᠲᠠᠪᠳᠠᠨ ᠠᠵᠢᠯᠯᠠᠬᠤ ᠶᠠᠪᠤᠴᠠ ᠪᠠᠷ ᠤᠯᠠᠨ ᠢᠰᠡᠭᠡᠢ ᠬᠢᠵᠦ ᠭᠠᠷᠭᠠᠳᠠᠭ᠃     ᠢᠰᠡᠭᠡᠢ ᠪᠠᠷ ᠭᠡᠷ ᠤᠨ ᠪᠦᠷᠢᠶᠡᠰᠦ᠂ ᠲᠡᠪᠢᠰᠭᠡᠷ ᠰᠢᠷᠢᠳᠡᠭ᠂ ᠡᠬᠦᠳᠡᠨ ᠤ ᠤᠷᠬᠢᠭᠤᠯ᠂ ᠲᠤᠬᠤᠮ ᠲᠤᠬᠤᠰᠢ᠂ ᠰᠡᠦᠬᠡ ᠶᠢᠨ ᠪᠦᠷᠬᠦᠬᠦᠯ ᠵᠡᠷᠭᠡ ᠡᠳ᠋ᠯᠡᠯ ᠦᠢᠯᠡᠳᠦᠨ᠎ᠡ᠃ ᠬᠠᠪᠤᠷ ᠳᠦᠯ ᠳᠤᠰᠬᠤ   ᠳᠤ ᠠᠪᠴᠤ  ᠶᠠᠪᠤᠳᠠᠭ ᠬᠤᠷᠠᠭᠠᠨ  ᠤ ᠤᠭᠤᠳᠠ ᠶᠢ ᠢᠰᠡᠭᠡᠢ ᠪᠠᠷ ᠬᠢᠭᠰᠡᠨ ᠪᠤᠯᠬᠤᠷ ᠬᠦᠩᠭᠡᠨ ᠮᠦᠷᠳᠡᠭᠡᠨ ᠵᠦᠭᠡᠯᠡᠨ  ᠪᠠᠶᠢᠵᠤ᠂ ᠨᠢᠯᠬ᠎ᠠ ᠬᠤᠷᠠᠭ᠎ᠠ ᠢᠰᠢᠭᠡ ᠶᠢ ᠤᠭᠤᠳᠠᠯᠠᠬᠤ ᠳᠤ ᠬᠠᠮᠤᠭ ᠤᠨ ᠵᠤᠬᠢᠮᠵᠢ   ᠲᠠᠢ ᠶᠤᠮ᠃  ᠲᠠᠶᠢᠹᠤᠰᠧ ᠪᠦᠰᠡᠭᠦᠶᠢᠴᠤᠳ ᠵᠠᠬ᠎ᠠ ᠠᠴᠠ  ᠪᠠᠨ ᠤᠷᠠᠨ ᠪᠠᠶᠢᠵᠤ᠂  ᠲᠡᠪᠡᠯ ᠬᠤᠪᠴᠠᠰᠤ᠂ ᠢᠰᠡᠭᠡᠢ ᠰᠢᠷᠢᠳᠡᠭ᠂ ᠭᠤᠳᠤᠯ ᠱᠠᠬᠠᠢ ᠶᠢ ᠮᠠᠰᠢ ᠰᠠᠶᠢᠬᠠᠨ ᠤᠷᠠᠯᠠᠵᠤ ᠤᠶᠤᠳᠠᠭ᠃  ᠭᠡᠷ ᠤᠨ ᠲᠡᠭᠡᠪᠦᠷ ᠲᠤ ᠬᠦᠯᠳᠦᠷᠭᠡ ᠲᠠᠭᠠᠷᠠᠭᠤᠯᠵᠤ ᠤᠶᠤᠬᠤ᠂ ᠡᠬᠦᠳᠡᠨ ᠤ ᠤᠷᠬᠢᠭᠤᠯ᠂ ᠲᠡᠪᠢᠰᠭᠡᠷ ᠰᠢᠷᠢᠳᠡᠭ ᠲᠤ ᠡᠯᠳᠡᠪ ᠶᠠᠩᠵᠤ ᠶᠢᠨ ᠬᠡ ᠤᠭᠠᠯᠵᠠ ᠭᠠᠷᠭᠠᠨ᠂ ᠲᠡᠮᠡᠭᠡᠨ ᠨᠤᠤᠰᠤ ᠤᠳᠠᠰᠤ ᠪᠠᠷ ᠮᠠᠰᠢ ᠭᠤᠶᠤᠯᠠᠵᠤ ᠰᠢᠷᠢᠵᠦ ᠪᠠᠬᠢᠯᠡᠭᠰᠡᠨ ᠪᠠᠶᠢᠳᠠᠭ᠃ ᠡᠨᠡ  ᠲᠤᠬᠠᠢ ᠲᠡᠦᠬᠡ ᠰᠤᠳᠤᠷ ᠲᠤ ︽ᠮᠤᠩᠭᠤᠯᠴᠤᠳ ᠤᠨ ᠢᠰᠡᠭᠡᠢ ᠶᠢᠨ ᠲᠤᠳᠤᠷ᠎ᠠ ᠴᠠᠬᠠᠷ ᠤᠨ ᠬᠢᠨ ᠤ ᠬᠢᠳᠡᠭ ᠢᠰᠡᠭᠡᠢ ᠬᠠᠮᠤᠭ ᠤᠨ ᠠᠯᠳᠠᠷᠳᠠᠢ ᠶᠤᠮ᠂ ᠲᠤᠳᠤᠷ᠎ᠠ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠤᠨ ᠤᠷᠠᠴᠤᠳ  ᠤᠨ ᠦᠢᠯᠡᠳᠦᠭᠰᠡᠨ ᠢᠰᠡᠭᠡᠢ ᠠᠴᠠ ᠰᠠᠶᠢᠬᠠᠨ ᠮᠦᠷᠳᠡᠭᠡᠨ ᠪᠦᠬᠡ ᠪᠠᠶᠢᠳᠠᠭ᠃ ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠮᠠᠯᠴᠢᠳ ᠪᠠᠭ᠋ᠠᠷᠬᠠᠳᠠᠭ ᠢᠶᠠᠷ ᠦᠯᠦ ᠪᠠᠷᠠᠨ᠂ ᠸᠠᠩ ᠬᠦᠩ ᠢᠵᠠᠭᠤᠷᠳᠠᠨ ᠪᠤᠯᠤᠨ ᠴᠢᠩ ᠬᠦᠷᠦᠨ ᠤ ᠨᠤᠶᠠᠷᠬᠠᠭᠴᠢᠳ ᠴᠤ ᠤᠷᠳᠤ ᠬᠠᠷᠰᠢ᠂ ᠭᠡᠷ ᠦᠷᠦᠭᠡ ᠪᠠᠨ ᠴᠢᠮᠡᠭᠯᠡᠬᠦ ᠳᠡᠭᠡᠨ ᠡᠬᠦᠨ ᠢ ᠭᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠬᠦ ᠲᠤᠷᠠᠳᠠᠢ ᠪᠠᠶᠢᠯ᠎ᠠ︾ ᠭᠡᠵᠦ ᠲᠡᠮᠳᠡᠭᠯᠡᠵᠡᠢ᠃
 
ᠢᠷᠡᠯᠲᠡ᠄ ᠲᠠᠶᠢᠹᠦᠰᠧ ᠬᠤᠰᠢᠭᠤᠨ ᠤ ᠠᠷᠠᠳ ᠤᠨ ᠵᠠᠰᠠᠭ ᠤᠨ ᠤᠷᠳᠤᠨ ᠤ ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠰᠦᠯᠵᠢᠶ᠎ᠠ
 
 
ᠬᠠᠮᠢᠶ᠎ᠡ ᠪᠦᠬᠦᠢ ᠰᠣᠨᠢᠨ
 
ᠥᠪᠦᠷ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠤᠨ ᠥᠪᠡᠷᠳᠡᠭᠡᠨ ᠵᠠᠰᠠᠬᠤ ᠣᠷᠣᠨ ᠤ ᠠᠷᠠᠳ ᠤᠨ ᠵᠠᠰᠠᠭ ᠤᠨ ᠣᠷᠳᠣᠨ ᠠᠴᠠ ᠭᠤᠤᠯᠴᠢᠯᠠᠨ ᠡᠷᠬᠢᠯᠡᠪᠡ ᠥᠪᠦᠷ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠤᠨ ᠥᠪᠡᠷᠳᠡᠭᠡᠨ ᠵᠠᠰᠠᠬᠤ ᠣᠷᠣᠨ ᠤ ᠠᠷᠠᠳ ᠤᠨ ᠵᠠᠰᠠᠭ ᠤᠨ ᠤᠷᠳᠤᠨ ᠤ ᠠᠯᠪᠠᠨ ᠲᠢᠩᠬᠢᠮ ᠠᠴᠠ ᠲᠠᠭᠠᠭᠠᠴᠢᠯᠠᠨ ᠡᠷᠬᠢᠯᠡᠪᠡ ᠃ ᠦᠪᠦᠷ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠤᠨ ᠮᠦᠩᠭᠡᠭᠠᠯ ᠰᠣᠹᠲ ᠤᠨ ᠬᠤᠪᠢᠴᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠬᠢᠵᠠᠭᠠᠷᠲᠦ ᠺᠣᠮᠫᠠᠨᠢ ᠮᠡᠷᠭᠡᠵᠢᠯ ᠬᠠᠩᠭᠠᠪᠠ᠃ ᠰᠢᠤᠳᠠᠨ ᠳ᠋ᠤᠭᠠᠷ: 010098    蒙ICP备05000248号