ᠵᠠᠷᠢᠮ ᠬᠤᠳᠠᠳ ᠠᠴᠠ ᠲᠠᠶᠢᠹᠤᠰᠧ ᠬᠤᠰᠢᠭᠤᠨ ᠳᠤ ᠬᠦᠷᠬᠦ ᠵᠠᠮ ᠬᠠᠷᠢᠯᠴᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠬᠦᠳᠦᠯᠦᠮᠵᠢ
ᠨᠡᠶᠢᠲᠡᠯᠡᠭᠰᠡᠨ ᠴᠠᠭ᠄
2019/3/18
【 ᠬᠤᠪᠢ ᠶᠢᠨ ᠮᠠᠰᠢᠨ   ᠢᠶᠠᠷ ᠠᠶᠠᠯᠠᠬᠤ 】1᠂ ᠪᠡᠭᠡᠵᠢᠩ  ︵G6 ᠬᠤᠷᠳᠤᠨ ᠤ ᠵᠠᠮ ᠢᠶᠠᠷ ᠠᠶᠠᠯᠠᠨ᠎ᠠ︶  — ᠴᠢᠭᠤᠯᠤᠯᠳᠤ ᠬᠠᠭᠠᠯᠭ᠎ᠠ ︵S27 ᠬᠤᠷᠳᠤᠨ  ᠤ ᠵᠠᠮ ᠢᠶᠠᠷ ᠠᠶᠠᠯᠠᠨ᠎ᠠ︶  — ᠬᠦᠨᠪᠤᠯᠠᠭ  ᠰᠦᠢᠳᠭᠡᠯ ᠬᠤᠷᠢᠶᠠᠬᠤ ᠦᠷᠳᠡᠭᠡ ᠪᠠᠷ ᠪᠠᠭᠤᠨ᠎ᠠ  ᠃2᠂ ᠪᠡᠭᠡᠵᠢᠩ  ︵G6 ᠬᠤᠷᠳᠤᠨ ᠤ ᠵᠠᠮ ᠢᠶᠠᠷ ᠠᠶᠠᠯᠠᠨ᠎ᠠ︶  — ᠴᠢᠭᠤᠯᠤᠯᠳᠤ ᠬᠠᠭᠠᠯᠭ᠎ᠠ ︵S27 ᠬᠤᠷᠳᠤᠨ  ᠤ ᠵᠠᠮ ᠢᠶᠠᠷ ᠠᠶᠠᠯᠠᠨ᠎ᠠ︶  — ᠪᠤᠤᠴᠠᠩ ᠤᠨ ᠡᠮᠦᠨᠡᠬᠢ ᠰᠦᠢᠳᠭᠡᠯ ᠬᠤᠷᠢᠶᠠᠬᠤ ᠦᠷᠳᠡᠭᠡ ᠪᠠᠷ ᠪᠠᠭᠤᠨ᠎ᠠ  ᠃3᠂ ᠪᠡᠭᠡᠵᠢᠩ  ︵G6 ᠬᠤᠷᠳᠤᠨ ᠤ ᠵᠠᠮ ᠢᠶᠠᠷ ᠠᠶᠠᠯᠠᠨ᠎ᠠ︶  — ᠴᠢᠭᠤᠯᠤᠯᠳᠤ ᠬᠠᠭᠠᠯᠭ᠎ᠠ ︵S27 ᠬᠤᠷᠳᠤᠨ  ᠤ ᠵᠠᠮ ᠢᠶᠠᠷ ᠠᠶᠠᠯᠠᠨ᠎ᠠ︶  —  ᠰᠠᠨ ᠬᠤᠤ ᠳ᠋ᠢ ᠰᠦᠢᠳᠭᠡᠯ ᠬᠤᠷᠢᠶᠠᠬᠤ ᠦᠷᠳᠡᠭᠡ ᠪᠠᠷ ᠪᠠᠭᠤᠨ᠎ᠠ  ᠃4᠂ ᠴᠧᠩᠳᠧ — ︵ᠵᠠᠩ ᠴᠧᠩ ᠬᠤᠷᠳᠤᠨ ᠤ ᠵᠠᠮ︶ — ᠹᠧᠩ ᠨᠢᠩ — ᠬᠦᠶᠤᠸᠠᠨ — ᠰᠢᠶᠤᠤ ᠯᠢ ᠶᠢᠩ ᠽᠢ ᠰᠦᠢᠳᠭᠡᠯ ᠬᠤᠷᠢᠶᠠᠬᠤ ᠦᠷᠳᠡᠭᠡ ᠪᠠᠷ ᠪᠠᠭᠤᠨ᠎ᠠ  ᠃【 ᠠᠶᠠᠨᠴᠢᠨ ᠤ ᠮᠠᠰᠢᠨ 】1᠂ ᠪᠡᠭᠡᠵᠢᠩ ᠤᠨ ᠶᠦᠩ ᠳ᠋ᠢᠩ ᠮᠧᠨ᠂ ᠰᠢᠨ ᠹᠠ ᠳ᠋ᠢ᠂  ᠯᠢᠦ ᠯᠢ ᠴᠢᠶᠤᠤ ᠲᠡᠷᠭᠡᠨ ᠦᠷᠳᠡᠭᠡ ᠠᠴᠠ ᠭᠠᠷᠴᠤ᠂  ᠰᠢᠭᠤᠳ ᠪᠤᠤᠴᠠᠩ ᠪᠠᠯᠭᠠᠰᠤᠨ ᠳᠤ ᠬᠦᠷᠦᠨ᠎ᠡ᠃ ᠭᠠᠷᠬᠤ ᠴᠠᠭ᠄  ᠶᠦᠩ ᠳ᠋ᠢᠩ ᠮᠧᠨ 06᠄ 30   07:00    ᠰᠢᠨ ᠹᠠ ᠳ᠋ᠢ 05:30        ᠯᠢᠦ ᠯᠢ ᠴᠢᠶᠤᠤ  09:00     14:00    16:30     19:302᠂ ᠲᠢᠶᠠᠨᠵᠢᠨ ᠤ ᠲᠦᠩ ᠱᠠ ᠲᠡᠷᠭᠡᠨ ᠦᠷᠳᠡᠭᠡ ᠠᠴᠠ ᠭᠠᠷᠴᠤ᠂  ᠰᠢᠭᠤᠳ ᠪᠤᠤᠴᠠᠩ ᠪᠠᠯᠭᠠᠰᠤᠨ ᠳᠤ ᠬᠦᠷᠦᠨ᠎ᠡ᠃    ᠭᠠᠷᠬᠤ ᠴᠠᠭ᠄ 16:003᠂ ᠬᠦᠬᠡᠬᠤᠳᠠ ᠵᠢᠨ‌‍ᠲ᠋ᠡᠷᠭᠡᠨ ᠦᠷᠳᠡᠭᠡ ᠠᠴᠠ ᠭᠠᠷᠴᠤ᠂  ᠰᠢᠭᠤᠳ ᠪᠤᠤᠴᠠᠩ ᠪᠠᠯᠭᠠᠰᠤᠨ ᠳᠤ ᠬᠦᠷᠦᠨ᠎ᠡ᠃    ᠭᠠᠷᠬᠤ ᠴᠠᠭ᠄  08:00  13:004᠂ ᠪᠡᠭᠡᠵᠢᠩ ᠤᠨ ᠯᠢᠦ ᠯᠢ ᠴᠢᠶᠤᠤ ᠲᠡᠷᠭᠡᠨ ᠦᠷᠳᠡᠭᠡ  —  ᠴᠢᠭᠤᠯᠤᠯᠳᠤ ᠬᠠᠭᠠᠯᠭ᠎ᠠ —  ᠪᠤᠤᠴᠠᠩ ᠪᠠᠯᠭᠠᠰᠤ᠃     ᠭᠠᠷᠬᠤ ᠴᠠᠭ᠄ 6:00     19:00 5᠂ ᠳ᠋ᠠ ᠲᠦᠩ ᠤᠨ ᠫᠢᠩ ᠸᠠᠩ ᠲᠡᠷᠭᠡᠨ ᠦᠷᠳᠡᠭᠡ ᠠᠴᠠ ᠭᠠᠷᠴᠤ᠂  ᠰᠢᠭᠤᠳ ᠪᠤᠤᠴᠠᠩ ᠪᠠᠯᠭᠠᠰᠤᠨ ᠳᠤ ᠬᠦᠷᠦᠨ᠎ᠡ᠃ 【 ᠭᠠᠯᠳᠤ ᠲᠡᠷᠭᠡ】1᠂  ᠪᠡᠭᠡᠵᠢᠩ ᠤᠨ ᠪᠠᠷᠠᠭᠤᠨ ᠦᠷᠳᠡᠭᠡ᠂ ᠡᠮᠦᠨ᠎ᠡ ᠦᠷᠳᠡᠭᠡ ᠠᠴᠠ ᠭᠠᠷᠴᠤ ᠴᠢᠭᠤᠯᠤᠯᠳᠤ ᠬᠠᠭᠠᠯᠭ᠎ᠠ ᠬᠦᠷᠦᠭᠡᠳ᠂  ᠠᠶᠠᠨᠴᠢᠨ ᠤ ᠮᠠᠰᠢᠨ ᠳᠤ ᠭᠠᠷᠴᠤ  ᠪᠤᠤᠴᠠᠩ ᠬᠦᠷᠦᠨ᠎ᠡ᠃2᠂  ᠬᠦᠬᠡᠬᠤᠳᠠ ᠠᠴᠠ ᠭᠠᠷᠴᠤ ᠰᠢᠯᠤᠭᠤᠨ ᠬᠦᠪᠡᠬᠡᠳᠦ ᠴᠠᠭᠠᠨ ᠬᠤᠰᠢᠭᠤᠨ ᠤ ᠦᠷᠳᠡᠭᠡ ᠳᠤ ᠪᠠᠭᠤᠭᠠᠳ᠂ ᠠᠶᠠᠨᠴᠢᠨ ᠤ ᠮᠠᠰᠢᠨ ᠳᠤ ᠭᠠᠷᠴᠤ ᠪᠤᠤᠴᠠᠩ ᠬᠦᠷᠦᠨ᠎ᠡ᠃
 
ᠢᠷᠡᠯᠲᠡ᠄ ᠲᠠᠶᠢᠹᠦᠰᠧ ᠬᠤᠰᠢᠭᠤᠨ ᠤ ᠠᠷᠠᠳ ᠤᠨ ᠵᠠᠰᠠᠭ ᠤᠨ ᠤᠷᠳᠤᠨ ᠤ ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠰᠦᠯᠵᠢᠶ᠎ᠠ
 
 
ᠬᠠᠮᠢᠶ᠎ᠡ ᠪᠦᠬᠦᠢ ᠰᠣᠨᠢᠨ
 
ᠥᠪᠦᠷ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠤᠨ ᠥᠪᠡᠷᠳᠡᠭᠡᠨ ᠵᠠᠰᠠᠬᠤ ᠣᠷᠣᠨ ᠤ ᠠᠷᠠᠳ ᠤᠨ ᠵᠠᠰᠠᠭ ᠤᠨ ᠣᠷᠳᠣᠨ ᠠᠴᠠ ᠭᠤᠤᠯᠴᠢᠯᠠᠨ ᠡᠷᠬᠢᠯᠡᠪᠡ ᠥᠪᠦᠷ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠤᠨ ᠥᠪᠡᠷᠳᠡᠭᠡᠨ ᠵᠠᠰᠠᠬᠤ ᠣᠷᠣᠨ ᠤ ᠠᠷᠠᠳ ᠤᠨ ᠵᠠᠰᠠᠭ ᠤᠨ ᠤᠷᠳᠤᠨ ᠤ ᠠᠯᠪᠠᠨ ᠲᠢᠩᠬᠢᠮ ᠠᠴᠠ ᠲᠠᠭᠠᠭᠠᠴᠢᠯᠠᠨ ᠡᠷᠬᠢᠯᠡᠪᠡ ᠃ ᠦᠪᠦᠷ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠤᠨ ᠮᠦᠩᠭᠡᠭᠠᠯ ᠰᠣᠹᠲ ᠤᠨ ᠬᠤᠪᠢᠴᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠬᠢᠵᠠᠭᠠᠷᠲᠦ ᠺᠣᠮᠫᠠᠨᠢ ᠮᠡᠷᠭᠡᠵᠢᠯ ᠬᠠᠩᠭᠠᠪᠠ᠃ ᠰᠢᠤᠳᠠᠨ ᠳ᠋ᠤᠭᠠᠷ: 010098    蒙ICP备05000248号