ᠵ᠊​‍ᠦ᠋ᠩᠨᠡᠢ ᠮᠠᠶᠢᠷᠠᠨ
ᠨᠡᠶᠢᠲᠡᠯᠡᠭᠰᠡᠨ ᠴᠠᠭ᠄
2018/11/28

  ᠵᠦᠩᠨᠡᠢ ᠮᠠᠶᠢᠷᠠᠨ ︵1862 — 1931︶᠂ ᠲᠠᠶᠢᠹᠤᠰᠧ ᠵᠡᠬᠦᠨ ᠭᠠᠷ ᠤᠨ ᠨᠡᠷᠡᠳᠦ ᠭᠠᠷ ᠤᠷᠠᠯᠢᠭᠴᠢᠨ᠂

ᠤᠷᠠᠨ ᠲᠠᠷᠬᠠᠨ ᠤ ᠨᠢᠬᠡ᠃ ᠵᠡᠬᠦᠨ ᠭᠠᠷ ᠰᠦᠷᠦᠭ ᠤᠨ ᠬᠦᠪᠡᠭᠡᠳᠦ ᠰᠢᠷ᠎ᠠ ᠬᠤᠰᠢᠭᠤᠨ ᠤ ᠠᠳᠤᠭᠤᠨ ᠲᠠᠷᠤᠭ᠎ᠠ

ᠪᠤᠯᠵᠤ ᠦᠩᠭᠡᠷᠡᠵᠡᠢ᠃ ᠪᠠᠭ᠎ᠠ ᠠᠴᠠ ᠪᠠᠨ ᠭᠠᠷ ᠤᠷᠠᠨ᠂ ᠡᠯᠳᠡᠪ ᠠᠮᠢᠳᠠᠨ ᠢ ᠰᠢᠪᠠᠷ ᠢᠶᠠᠷ ᠬᠢᠵᠦ ᠮᠤᠳᠤ ᠪᠠᠷ

ᠰᠡᠶᠢᠯᠬᠦ ᠨᠢ ᠠᠮᠢᠳᠤ ᠶᠤᠮᠰᠢᠭ ᠪᠠᠶᠢᠳᠠᠭ ᠭᠡᠨ᠎ᠡ᠃  ᠲᠡᠬᠦᠨ ᠤ ᠰᠡᠶᠢᠯᠦᠭᠰᠡᠨ ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠰᠢᠳᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢ ᠬᠦᠮᠦᠰ  

ᠠᠭᠳᠠ ᠮᠤᠷᠢ ᠪᠠᠷ ᠰᠤᠯᠢᠵᠤ ᠠᠪᠳᠠᠭ ᠭᠡᠰᠡᠨ  ᠃  ᠰᠢᠳᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠪᠤᠳᠠ ᠪᠠ ᠬᠦᠦ ᠨᠢ ᠲᠤᠰ ᠲᠤᠰ ᠤᠨ ᠤᠨᠴᠠᠯᠢᠭ

ᠲᠦᠷᠢ ᠲᠠᠢ᠂ ᠦᠨᠡᠭᠡᠷ ᠠᠮᠢᠳᠤ ᠭᠡᠮᠡᠷ ᠪᠠᠶᠢᠵᠠᠢ᠃  ᠶᠠᠫᠤᠨ ᠤᠷᠤᠵᠤ ᠢᠷᠡᠭᠰᠡᠨ ᠤ ᠲᠠᠷᠠᠭ᠎ᠠ᠂ ᠲᠡᠬᠦᠨ ᠤ

ᠰᠡᠶᠢᠯᠪᠦᠷᠢᠯᠡᠭᠰᠡᠨ ᠰᠢᠳᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢ ᠤᠯᠵᠤ ᠦᠵᠡᠭᠡᠳ ᠶᠡᠬᠡᠳᠡ ᠪᠠᠭ᠋ᠠᠷᠬᠠᠨ ᠲᠤᠭᠤᠵᠤ ᠤᠯᠤᠰ ᠲᠠᠭᠠᠨ ᠶᠠᠪᠤᠭᠤᠯᠵᠠᠢ᠃  

ᠶᠠᠫᠤᠨ ᠤ ᠱᠠᠭᠠᠷᠳᠠᠯᠭ᠎ᠠ ᠪᠠᠷ ᠵᠦᠩᠨᠡᠢ ᠮᠠᠶᠢᠷᠠᠨ ᠤ ᠲᠤᠤᠷ᠎ᠠ ᠦᠶ᠎ᠡ ᠪᠤᠯᠬᠤ ᠮᠠᠰᠢᠪᠠᠭᠠᠳᠤᠷ ᠭᠡᠳᠡᠭ ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠪᠠᠰᠠ

ᠨᠢᠬᠡ ᠬᠤᠪᠢ ᠰᠢᠳᠠᠷ᠎ᠠ ᠰᠡᠶᠢᠯᠪᠦᠷᠢᠯᠡᠵᠦ ᠦᠭᠬᠦᠭᠰᠡᠨ ᠳᠤ ᠲᠦᠷᠦᠬᠦᠦ ᠰᠡᠶᠢᠯᠪᠦᠷᠢ ᠪᠠᠨ ᠬᠦᠷᠬᠦ ᠦᠬᠡᠢ ᠪᠤᠯᠤᠯ᠎ᠠ

ᠭᠡᠳᠡᠭ᠃ ᠵᠦᠩᠨᠡᠢ ᠮᠠᠶᠢᠷᠠᠨ ᠤ ᠰᠡᠶᠢᠯᠦᠭᠰᠡᠨ ᠰᠢᠳᠠᠷ᠎ᠠ ᠨᠢ ᠤᠳᠤ ᠪᠠᠰᠠ ᠠᠷᠠᠳ ᠤᠨ ᠲᠤᠮᠳᠠ ᠬᠠᠳᠠᠭᠠᠯᠠᠭᠳᠠᠭᠰᠠᠭᠠᠷ

ᠪᠠᠶᠢᠨ᠎ᠠ᠃

 
ᠢᠷᠡᠯᠲᠡ᠄ ᠲᠠᠶᠢᠹᠦᠰᠧ ᠬᠤᠰᠢᠭᠤᠨ ᠤ ᠠᠷᠠᠳ ᠤᠨ ᠵᠠᠰᠠᠭ ᠤᠨ ᠤᠷᠳᠤᠨ ᠤ ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠰᠦᠯᠵᠢᠶ᠎ᠠ
 
 
ᠬᠠᠮᠢᠶ᠎ᠡ ᠪᠦᠬᠦᠢ ᠰᠣᠨᠢᠨ
 
ᠥᠪᠦᠷ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠤᠨ ᠥᠪᠡᠷᠳᠡᠭᠡᠨ ᠵᠠᠰᠠᠬᠤ ᠣᠷᠣᠨ ᠤ ᠠᠷᠠᠳ ᠤᠨ ᠵᠠᠰᠠᠭ ᠤᠨ ᠣᠷᠳᠣᠨ ᠠᠴᠠ ᠭᠤᠤᠯᠴᠢᠯᠠᠨ ᠡᠷᠬᠢᠯᠡᠪᠡ ᠥᠪᠦᠷ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠤᠨ ᠥᠪᠡᠷᠳᠡᠭᠡᠨ ᠵᠠᠰᠠᠬᠤ ᠣᠷᠣᠨ ᠤ ᠠᠷᠠᠳ ᠤᠨ ᠵᠠᠰᠠᠭ ᠤᠨ ᠤᠷᠳᠤᠨ ᠤ ᠠᠯᠪᠠᠨ ᠲᠢᠩᠬᠢᠮ ᠠᠴᠠ ᠲᠠᠭᠠᠭᠠᠴᠢᠯᠠᠨ ᠡᠷᠬᠢᠯᠡᠪᠡ ᠃ ᠦᠪᠦᠷ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠤᠨ ᠮᠦᠩᠭᠡᠭᠠᠯ ᠰᠣᠹᠲ ᠤᠨ ᠬᠤᠪᠢᠴᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠬᠢᠵᠠᠭᠠᠷᠲᠦ ᠺᠣᠮᠫᠠᠨᠢ ᠮᠡᠷᠭᠡᠵᠢᠯ ᠬᠠᠩᠭᠠᠪᠠ᠃ ᠰᠢᠤᠳᠠᠨ ᠳ᠋ᠤᠭᠠᠷ: 010098    蒙ICP备05000248号