• ᠬᠤᠷᠢᠶ᠎ᠠ 
   ᠤᠨ    
  ᠨᠠᠮ    
  ᠬᠤᠰᠢᠭᠤ

 • ᠬᠤᠷᠠᠯ        
  ᠶᠡᠭᠡ         
   ᠤᠨ           
  ᠲᠦᠯᠦᠭᠡᠯᠡᠭᠴᠢᠳ
   ᠤᠨ           
  ᠠᠷᠠᠳ        

 • ᠣᠷᠳᠣᠨ 
   ᠤᠨ     
  ᠵᠠᠰᠠᠭ  
  ᠬᠤᠰᠢᠭᠤ

 • ᠵᠦᠪᠯᠡᠯᠭᠡᠨ
   ᠶᠢᠨ     
  ᠲᠦᠷᠦ   
  ᠤᠯᠤᠰ   

 • ᠱᠦᠵᠢ     ᠵᠣᠣ ᠹᠧᠢ ᠫᠧᠩ
 • ᠵᠠᠰᠠᠭ ᠤᠨ ᠤᠷᠳᠤᠨ ᠤ ᠬᠤᠰᠢᠭᠤ ᠲᠠᠷᠤᠭ᠎ᠠ ᠴᠧᠨ ᠶᠠᠨ ᠪᠤᠣ  
  ᠬᠤᠰᠢᠭᠤ ᠨᠠᠮ ᠤᠨ ᠬᠤᠷᠢᠶᠠᠨ ᠤ ᠳᠡᠳ᠋ ᠱᠦᠵᠢ               
   ᠸᠠᠩ ᠸᠧᠢ ᠬᠤᠩ                     
  ᠬᠤᠰᠢᠭᠤ ᠨᠠᠮ ᠤᠨ ᠬᠤᠷᠢᠶᠠᠨ ᠤ ᠳᠡᠳ᠋ ᠱᠦᠵᠢ                          
  ᠬᠢᠨᠠᠨ ᠪᠠᠶᠢᠴᠠᠭᠠᠬᠤ ᠵᠦᠪᠯᠡᠯ ᠤᠨ ᠡᠷᠭᠢᠯᠡᠭᠴᠢ   ᠰᠢᠶᠧ ᠶᠢᠨ ᠳ᠋ᠦᠩ
  ᠰᠠᠬᠢᠯᠭ᠎ᠠ ᠪᠠᠳᠤ ᠪᠠᠶᠢᠴᠠᠭᠠᠬᠤ ᠬᠤᠷᠢᠶᠠᠨ ᠤ ᠱᠦᠵᠢ᠂
  ᠬᠤᠰᠢᠭᠤ ᠨᠠᠮ ᠤᠨ ᠬᠤᠷᠢᠶᠠᠨ ᠤ ᠪᠠᠶᠢᠩᠭᠤ ᠶᠢᠨ ᠭᠡᠰᠢᠭᠦᠨ᠂
  ᠵᠠᠰᠠᠭ ᠤᠨ ᠤᠷᠳᠤᠨ ᠤ ᠳᠡᠳ᠋ ᠬᠤᠰᠢᠭᠤ ᠲᠠᠷᠤᠭ᠎ᠠ ᠮᠠ ᠷᠦᠢ ᠮᠠᠨ    
  ᠬᠤᠰᠢᠭᠤ ᠨᠠᠮ ᠤᠨ ᠬᠤᠷᠢᠶᠠᠨ ᠤ ᠪᠠᠶᠢᠩᠭᠤ ᠶᠢᠨ ᠭᠡᠰᠢᠭᠦᠨ             
 • ᠵᠡᠪᠰᠡᠭᠳᠦ ᠬᠦᠴᠦᠨ ᠤ ᠬᠡᠯᠳᠡᠰ ᠤᠨ ᠲᠠᠷᠤᠭ᠎ᠠ ᠯᠢᠦ ᠰᠢᠨ ᠹᠧᠩ    
  ᠬᠤᠰᠢᠭᠤ ᠨᠠᠮ ᠤᠨ ᠬᠤᠷᠢᠶᠠᠨ ᠤ ᠪᠠᠶᠢᠩᠭᠤ ᠶᠢᠨ ᠭᠡᠰᠢᠭᠦᠨ        
  ᠬᠤᠰᠢᠭᠤ ᠨᠠᠮ ᠤᠨ ᠬᠤᠷᠢᠶᠠᠨ ᠤ ᠪᠠᠶᠢᠩᠭᠤ ᠶᠢᠨ ᠭᠡᠰᠢᠭᠦᠨ     ᠶᠢᠨ ᠶᠥᠩ ᠾᠧ 
  ᠵᠠᠰᠠᠭ ᠤᠨ ᠤᠷᠳᠤᠨ ᠤ ᠳᠡᠳ᠋ ᠬᠤᠰᠢᠭᠤ ᠲᠠᠷᠤᠭ᠎ᠠ    
  ᠤᠬᠠᠭᠤᠯᠬᠤ ᠬᠡᠯᠳᠡᠰ ᠤᠨ ᠲᠠᠷᠤᠭ᠎ᠠ ᠬᠡᠰᠢᠭᠲᠦ     
  ᠬᠤᠰᠢᠭᠤ ᠨᠠᠮ ᠤᠨ ᠬᠤᠷᠢᠶᠠᠨ ᠤ ᠪᠠᠶᠢᠩᠭᠤ ᠶᠢᠨ ᠭᠡᠰᠢᠭᠦᠨ᠂                   
  ᠵᠤᠬᠢᠶᠠᠨ ᠪᠠᠶᠢᠭᠤᠯᠬᠤ ᠬᠡᠯᠳᠡᠰ ᠤᠨ ᠲᠠᠷᠤᠭ᠎ᠠ ᠯᠢ ᠴᠦᠨ ᠭᠤᠸᠠᠩ    
  ᠬᠤᠰᠢᠭᠤ ᠨᠠᠮ ᠤᠨ ᠬᠤᠷᠢᠶᠠᠨ ᠤ ᠪᠠᠶᠢᠩᠭᠤ ᠶᠢᠨ ᠭᠡᠰᠢᠭᠦᠨ    
 • ᠤᠯᠤᠰ ᠲᠦᠷᠤ ᠬᠠᠤᠯᠢ ᠴᠠᠭᠠᠵᠡ ᠶᠢᠨ ᠵᠦᠪᠯᠡᠯ ᠤᠨ ᠱᠦᠵᠢ ᠳ᠋ᠦ᠋ ᠸᠧᠢ    
  ᠬᠤᠰᠢᠭᠤ ᠨᠠᠮ ᠤᠨ ᠬᠤᠷᠢᠶᠠᠨ ᠤ ᠪᠠᠶᠢᠩᠭᠤ ᠶᠢᠨ ᠭᠡᠰᠢᠭᠦᠨ    
  ᠨᠢᠬᠡᠳᠦᠮᠡᠯ ᠹᠠᠷᠤᠨᠲ ᠤᠨ ᠬᠡᠯᠳᠡᠰ ᠤᠨ ᠲᠠᠷᠤᠭ᠎ᠠ ᠰᠡᠴᠡᠨᠴᠤᠭᠳᠤ    
  ᠬᠤᠰᠢᠭᠤ ᠨᠠᠮ ᠤᠨ ᠬᠤᠷᠢᠶᠠᠨ ᠤ ᠪᠠᠶᠢᠩᠭᠤ ᠶᠢᠨ ᠭᠡᠰᠢᠭᠦᠨ    
  ᠬᠤᠰᠢᠭᠤ ᠨᠠᠮ ᠤᠨ ᠬᠤᠷᠢᠶᠠᠨ ᠤ ᠠᠯᠪᠠᠨ ᠭᠡᠷ ᠤᠨ ᠡᠷᠬᠢᠯᠡᠭᠴᠢ  ᠵᠤᠤ ᠬᠠᠢ ᠯᠢ    
  ᠬᠤᠰᠢᠭᠤ ᠨᠠᠮ ᠤᠨ ᠬᠤᠷᠢᠶᠠᠨ ᠤ ᠪᠠᠶᠢᠩᠭᠤ ᠶᠢᠨ ᠭᠡᠰᠢᠭᠦᠨ᠂    
 • ᠡᠷᠬᠢᠯᠡᠭᠴᠢ     ᠯᠢ ᠵᠠᠨ ᠷᠦᠢ
 • ᠳᠡᠳ᠋ ᠡᠷᠬᠢᠯᠡᠭᠴᠢ     ᠯᠢ ᠱᠣᠣ ᠯᠢᠨ
  ᠳᠡᠳ᠋ ᠡᠷᠬᠢᠯᠡᠭᠴᠢ     ᠪᠠᠭᠠᠳᠥᠷ
  ᠳᠡᠳ᠋ ᠡᠷᠬᠢᠯᠡᠭᠴᠢ     ᠦ᠋ ᠭᠤᠸᠠᠩ ᠹᠧᠩ
  ᠳᠡᠳ᠋ ᠡᠷᠬᠢᠯᠡᠭᠴᠢ     ᠵᠠᠩ ᠸᠧᠨ ᠴᠠᠩ
  • ᠵᠠᠰᠠᠭ ᠤᠨ ᠤᠷᠳᠥᠨ ᠤ ᠬᠤᠰᠢᠭᠤ ᠲᠠᠷᠤᠭ᠎ᠠ      ᠴᠧᠨ ᠶᠠᠨ ᠪᠤᠣ
   ᠬᠤᠰᠢᠭᠤ ᠨᠠᠮ ᠤᠨ ᠬᠤᠷᠢᠶᠠᠨ ᠤ ᠳᠡᠳ᠋ ᠱᠦᠵᠢ
  • ᠳᠠᠳ᠋ ᠳᠠᠷᠤᠭ᠎ᠠ     ᠮᠠ ᠷᠦᠢ ᠮᠠᠨ
   ᠳᠠᠳ᠋ ᠳᠠᠷᠤᠭ᠎ᠠ      ᠶᠢᠨ ᠶᠥᠩ ᠾᠧ
   ᠳᠠᠳ᠋ ᠳᠠᠷᠤᠭ᠎ᠠ     ᠸᠠᠩ ᠵᠢᠦᠢ ᠰᠢ
   ᠳᠠᠳ᠋ ᠳᠠᠷᠤᠭ᠎ᠠ     ᠯᠢ ᠵᠠᠨ ᠪᠤᠤ
  • ᠳᠠᠳ᠋ ᠳᠠᠷᠤᠭ᠎ᠠ     ᠡᠷᠳᠡᠨᠢᠪᠠᠭᠠᠲᠤᠷ
   ᠳᠡᠳ᠋ ᠲᠠᠷᠤᠭ᠎ᠠ     ᠰᠢᠥᠢ ᠢ ᠱᠢ
   ᠳᠠᠳ᠋ ᠳᠠᠷᠤᠭ᠎ᠠ     ᠣᠶᠣᠨᠴᠡᠴᠡᠭ
   ᠳᠡᠳ᠋ ᠲᠠᠷᠤᠭ᠎ᠠ     ᠪᠤᠣ ᠴᠢᠩ ᠱᠠᠨ
  • ᠳᠡᠳ᠋ ᠲᠠᠷᠤᠭ᠎ᠠ     ᠴᠢᠨ ᠢ
  • ᠲᠡᠷᠢᠭᠦᠯᠡᠭᠴᠢ      ᠶᠠᠩ ᠶᠢᠨ ᠮᠢᠩ
  • ᠳᠡᠳ᠋ ᠲᠡᠷᠢᠭᠦᠯᠡᠭᠴᠢ      ᠵᠤᠤ ᠶᠥᠩ
   ᠳᠡᠳ᠋ ᠲᠡᠷᠢᠭᠦᠯᠡᠭᠴᠢ      ᠯᠢᠦ ᠲᠢᠩ ᠱᠢᠦ
   ᠳᠡᠳ᠋ ᠲᠡᠷᠢᠭᠦᠯᠡᠭᠴᠢ     ᠴᠢ ᠵᠢᠦ ᠴᠧᠩ
   ᠳᠡᠳ᠋ ᠲᠡᠷᠢᠭᠦᠯᠡᠭᠴᠢ      ᠢᠦᠢ ᠴᠧᠩ ᠭᠥᠸᠧ

  内蒙古自治区人民政府主办    太仆寺旗人民政府办公室承办    内蒙古蒙科立蒙古文化股份有限公司技术支持

  蒙ICP备10200958号     蒙公网安备 15252702000106号

  电话:0479-5238912    邮箱:tqdzzwzx@163.com   政府网站标识码:1525270024

  开始于:16:12:46结束于:16:12:46
  此次请求使用了 203.1023 毫秒!!!